ZARZĄDZENIE NR 15/09

Wójta Gminy Nowinka
z dnia 14 stycznia 2009r.

w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2009r. dla Urzędu Gminy Nowinka.
Na podstawie art. 128 § 3 pkt. 2, art.130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z póżn.zm.) zarządza się co następuje:

§ 1


W związku z przypadającymi w 2009r. dniami ustawowo wolnymi od pracy będącymi świętami: 3 maja, 15 sierpień, 1 listopada i 26 grudzień, przypadającymi w sobotę, ustalam następujące dni wolne od pracy w Urzędzie Gminy Nowinka, nie będące sobotami, wynikające z rozkładu czasu pracy Urzędu Gminy Nowinka:
- dzień 10 kwiecień 2009r. (piatek),
- dzień 12 czerwiec 2009r. (piatek),
- dzień 24 grudzień 2009r. (czwartek),
- dzień 31 grudzień 2009r. (czwartek)

§ 2


Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nowinka i pracownikowi ds kadrowych.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2010-03-05

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2010-03-05

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2010-03-05