Zarządzenie Nr 32/09

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 23 czerwca 2009r.

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Nowinka regulaminu okresowej oceny pracowników

 

 

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU z 2008 r. Nr 223, poz. 1458) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam w Urzędzie Gminy Nowinka regulamin okresowej oceny pracowników w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 26/07 z dnia 3 września 2007r. w sprawie regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

…………………………………………….

Wójt Gminy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr 32 z dnia 23 czerwca 2009r.

 

REGULAMIN OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKÓW

§ 1

 1. Pracownicy Urzędu zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, zwani dalej Ocenianymi podlegają okresowym ocenom na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz w niniejszym regulaminie.

 2. Okresowej oceny nie przeprowadza się w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych krócej niż sześć miesięcy.

§ 2

Okresowej oceny dokonuje bezpośredni przełożony Ocenianego, zwany dalej Oceniającym.

§ 3
 1. Okresowa ocena pracowników dokonywana jest raz na 2 lata, z zastrzeżeniem § 4.

 2. Okresowa ocena pracowników przeprowadzana jest w miesiącu marcu za okres 2 lat.

 3. Ostatecznym terminem sporządzenia oceny na piśmie jest dzień 31 marca. Do tego dnia Oceniający zobowiązani są przekazać arkusze ocen do Wójta

 4. Termin przeprowadzenia oceny może ulec zmianie w przypadku:

 1. usprawiedliwionej nieobecności Ocenianego uniemożliwiającej przeprowadzenie oceny;

 2. istotnej zmiany zakresu obowiązków Ocenianego lub zmiany zajmowanego przez niego stanowiska.

 1. W przypadkach, o których mowa:

 1. w ustępie 4 pkt a) – ocena sporządzana jest w terminie jednego miesiąca od dnia powrotu Ocenianego do pracy;

 2. w ustępie 4 pkt b) – ocena sporządzana jest przed zmianą zakresu obowiązków lub stanowiska.

 1. Nowy termin sporządzenia oceny wyznacza Oceniający, niezwłocznie powiadamiając o tym Ocenianego na piśmie. Kopię pisma dołącza się do arkusza oceny.

§ 4
 1. W razie negatywnej oceny pracownik poddawany jest ponownej ocenie, nie później niż przed upływem sześciu miesięcy, jednak nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od dnia zakończenia poprzedniej oceny.

 2. Termin przeprowadzenia oceny wyznacza Oceniający, niezwłocznie powiadamiając o tym Ocenianego na piśmie. Kopię pisma dołącza się do arkusza oceny.

§ 5
 1. Ocena pracowników dokonywana jest na podstawie sześciu kryteriów wspólnych dla wszystkich Ocenianych oraz czterech kryteriów przypisanych do kategorii stanowisk, do której należy zajmowane przez Ocenianego stanowisko.

 2. Kryteriami wspólnymi dla wszystkich pracowników są:

Kryterium
Opis kryterium
1. Sumienność

 

Wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie
2. Sprawność

 

Dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych zadań, umożliwiające uzyskiwanie wysokich efektów pracy. Wykonywanie obowiązków bez zbędnej zwłoki

3. Bezstronność

 

Obiektywne rozpoznawanie sytuacji przy wykorzystaniu dostępnych źródeł, gwarantujące wiarygodność przedstawionych danych, faktów i informacji. Umiejętność sprawiedliwego traktowania wszystkich stron, niefaworyzowania żadnej z nich

4. Umiejętność stosowania
odpowiednich przepisów

 

Znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy. Umiejętność wyszukiwania potrzebnych przepisów. Umiejętność zastosowania właściwych przepisów w zależności od rodzaju sprawy. Rozpoznawanie spraw, które wymagają współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin

5. Planowanie i
organizowanie pracy

 

Planowanie działań i organizowanie pracy w celu wykonania zadań. Precyzyjne określanie celów, odpowiedzialności oraz ram czasowych działania. Ustalanie priorytetów działania, efektywne wykorzystywanie czasu, tworzenie szczegółowych i możliwych do realizacji planów krótko- i długoterminowych

6. Postawa etyczna

 

Wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy, niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność. Dbałość o nieposzlakowaną opinię. Postępowanie zgodnie z etyką zawodową

 1. Nastawienie na własny rozwój, podnoszenie kwalifikacji

Zdolność i skłonność do uczenia się, uzupełnienia wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji tak, aby zawsze posiadać aktualną wiedzę

 1. Pozytywne podejście obywatela

Zaspokojenie potrzeb obywatela przez:

- zrozumienie funkcji usługowej swojego stanowiska pracy,

- okazywanie szacunku,
- tworzenie przyjaznej atmosfery,
- służenie pomocą
 1. Samodzielność

Zdolność do samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji, formułowania wniosków i proponowania rozwiązań w celu wykonania zleconego zadania.

 

§ 6
 1. Oceny pracownika dokonuje się na piśmie w arkuszu okresowej oceny pracownika.

 2. Wzór arkusza oceny stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 3. Sporządzenie oceny na piśmie polega w szczególności na:

 1. określeniu stopnia spełniania przez Ocenianego zadanych kryteriów, przy uwzględnieniu następujących stopni:

  • stopień bardzo dobry – przyznawany, jeżeli Oceniany zawsze spełniał dane kryterium, niejednokrotnie w sposób przewyższający oczekiwania; za stopień ten Oceniany otrzymuje pięć punktów;

  • stopień dobry – przyznawany, jeżeli Oceniany prawie zawsze spełniał dane kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom; za stopień te Oceniany otrzymuje cztery punkty;

  • stopień zadowalający – przyznawany, jeżeli Oceniany, zazwyczaj spełniał dane kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom, za stopień ten Oceniany otrzymuje trzy punkty;

  • stopień niezadowalający – przyznawany, jeżeli Oceniany często nie spełniał danego kryterium w sposób odpowiadający oczekiwaniom; za stopień ten Oceniany otrzymuje dwa punkty;

 1. przyznaniu Ocenianemu oceny, przy uwzględnieniu uzyskanej przez Ocenianego sumy punktów, według następującej skali ocen:

 • ocena bardzo dobra – w przypadku uzyskania od 46 do 50 punktów;

 • ocena dobra – w przypadku uzyskania od 40 do 45 punktów;

 • ocena zadowalająca – w przypadku uzyskania od 30 do 39 punktów;

 • ocena negatywna – w przypadku uzyskania poniżej 30 punktów;

 1. uzasadnieniu oceny, w którym Oceniający opisuje sposób wykonywania przez Ocenianego obowiązków, zwracając szczególną uwag na spełnianie przez niego kryteriów, z punktu widzenia których jest oceniany.

§ 7

   1. Przed dokonaniem czynności, o których mowa § 6 ust. 3, Oceniający przeprowadza z Ocenianym rozmowę, zwaną dalej rozmową oceniającą. Termin rozmowy oceniającej wyznacza Oceniający informując o nim Ocenianego, co najmniej na dwa dni przed terminem rozmowy.

   2. Podczas rozmowy Oceniający:

 1. omawia z Ocenianym wykonywanie przez niego obowiązków w okresie, w którym podlegał ocenie, trudności napotykane przez niego podczas realizacji zadań oraz spełnianie przez ocenianego ustalonych kryteriów oceny;

 2. określa w porozumieniu z Ocenianym zakres wiedzy i umiejętności wymagających rozwinięcia;

 3. omawia z Ocenianym plan działań doskonalących umiejętności Ocenianego celem lepszego wykonywania przez niego obowiązków.

§ 6

 1. Ocenianemu przysługuje od przyznanej mu oceny odwołanie do Wójta w terminie siedmiu dni od daty otrzymania oceny.

 2. Odwołanie powinno być sporządzone na piśmie i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 7

Arkusze oceny włączane się do akt osobowych pracownika.

§ 8
 1. W stosunku do ocenianego pracownika obowiązuje jawność oceny.

 2. Zabrania się udzielania informacji o ocenie pracownika osobom nieupoważnionym.

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 32/09 z dnia 23 czerwca 2009r.

ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO

I. Nazwa i adres jednostki zatrudniającej

 

Nazwa ..........................................................

Adres ...........................................................

II. Dane dotyczące ocenianego pracownika

 

Imię: .............................................................................................................

Nazwisko: ....................................................................................................

Komórka organizacyjna: ..............................................................................

Stanowisko: ..................................................................................................

Data zatrudnienia na stanowisku urzędniczym: ...........................................

Data rozpoczęcia pracy na obecnym stanowisku: ........................................

Imię, nazwisko i stanowisko bezpośredniego przełożonego: .......................................................................................................................................................

 

III. Dane dotyczące poprzedniej oceny

 

Data sporządzenia .......................................................................................................................

Ocena/poziom .............................................................................................................................

IV. Informacja dotycząca rozmowy oceniającej

 

Rozmowa oceniająca przeprowadzona została z pracownikiem w dniu ....................................

Rozmowę przeprowadził ..............................................................................................................

..........................................

(podpis pracownika)

 

 

V. Określenie stopnia spełnienia przez pracownika zadanych kryteriów

 

W poniższej tabeli należy wstawić znak „X” w odpowiednim miejscu, stosownie do stopnia

spełniania przez Ocenianego poszczególnych kryteriów.

 

Lp.

 

Kryteria oceny

Niezadowalający

(2 pkt)
Zadowalający

(3 pkt)

Dobry
(4 pkt)

Bardzo dobry (5pkt)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

Suma punktów za wszystkie kryteria: ...............................................................................

Tabela rozpiętości punktów:

Lp.

Liczba punktów dla pracowników

Ocena
1.
50 – 46 pkt

Bardzo dobra

2.

45 – 40 pkt

Dobra

3.

39 – 30 pkt

Zadowalająca
4.

Poniżej 30 pkt

Negatywna

 

VI. Przyznanie oceny okresowej

 

Dane dotyczące Oceniającego:

Imię: ............................................................................................................................................

Nazwisko: ....................................................................................................................................

Stanowisko: ..................................................................................................................................

Przyznaję Ocenianemu następującą okresową ocenę:

Bardzo dobrą

 

Dobrą

 

Zadowalającą

 

Negatywną

 

 

Uzasadnienie:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................. ….............................. .................................

(miejscowość) (dzień, miesiąc, rok) (podpis oceniającego)

VI. Wnioski wynikające z przeprowadzonej oceny. Zakres wiedzy i umiejętności wymagających rozwinięcia. Proponowany plan działań doskonalących umiejętności Ocenianego celem lepszego wykonywania przez niego obowiązków.

.......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

VII. Potwierdzenie przez pracownika otrzymania oceny na piśmie

 

Potwierdzam, iż w dniu ................... otrzymałem arkusz oceny z oceną okresową oraz zostałem pouczony o prawie odwołania się od przyznanej oceny do ................. w terminie siedmiu dni od dnia jej otrzymania.

 

……………………………… ……………………………..

(miejscowość, data) (podpis pracownika)

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2010-03-09

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2010-03-09

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2010-03-09