ZARZĄDZENIE Nr 35/09
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 14 lipca 2009 r.


W sprawie :informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2009 rokuNa podstawie art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 14/06 Wójta gminy Nowinka z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy kwartalnej informacji o wykonaniu o wykonaniu budżetu gminy jednostki samorządu terytorialnego - zarządza się co następuje:

§ 1
§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu gminy Nowinka za I półrocze 2009 roku;

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 14 196 042,00 zł wykonano
4 571 139,19 zł, co stanowi 32,20% w tym:
• Dochody bieżące – plan wynosi 6 793 589,00 zł, wykonano 3 550 449,97, co stanowi 52,26%
• Dochody majątkowe – plan wynosi 7 402 453,00zł, wykonano 1 020 689,22 co stanowi 13,82%
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 16 407 025,00 zł wykonano
4 497 953,56 zł, co stanowi 27,42 %, w tym:
• Wydatki bieżące plan w wysokości 6 987 792,00 zł, wykonano 3 091 110,48 zł, co stanowi 44,24%;
• Wydatki inwestycyjne plan wynosi w wysokości 9 419 233,00 zł, wykonanie wyniosło 1 406 843,08zł, co stanowi 14,94.%;
W tym: Wydatki jednostki Urzędu Gminy plan wynosi 12 459 097,00 zł, wykonano
2 650 155,67 zł, co stanowi 21,27% , w tym wydatki inwestycyjne:
- plan wydatków inwestycyjnych jednostki Urzędu Gminy wynosi 9 419 233,00 zł, wykonano 1 406 843,08 zł, co stanowi 14,94%, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- wydatki jednostki budżetowej GOPS – plan wynosi 1 360 397,00 zł, wykonano
613 690,17 co stanowi 45,12%, zgodnie z załącznikiem nr 2;
- wydatki jednostek oświatowych ogółem plan wynosi 2 587 531,00 zł, wykonano 1 234 107,72 zł, co stanowi 47,70% - zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2009 roku nie wystąpiła.
4. Kwota zobowiązań spornych niewymagalnych na dzień 30.06.09r. nie wystąpiła
5. Kwota dotacji:
• Otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 000 000,00 zł;
• Udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – nie wystąpiła;
6. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:
- w pierwszym półroczu 2009 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje bankowe.
7. Dług publiczny:
- na dzień 30.06.2009 roku dług publiczny wyniósł 1 713 747,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów , w tym 1 240 000,00 zł został uruchomiony nowy kredyt w czerwcu 2009 roku.
8. Pomoc publiczna:
- wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia;
9. ciężar publiczny:
- za I półrocze 2009 roku wpłaty za dowody osobiste wpłynęły w wysokości
2 940,00 zł. Przekazano za dowody osobiste do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 2 793,00 zł. Na konto Urzędu Gminy jako dochody własne kwotę 147,00 zł.
- Z tytułu zaliczki alimentacyjnej należność na dzień 30.06. 2009 roku wyniosła
90 066,43 zł w tym: dochody Budżetu Państwa 47 923,19 z. W I półroczu 2009 roku wpłynęły środki finansowe od dłużników w wysokości 1 463,28 zł , z czego dla Urzędu Podlaskiego przekazano 731,64 zł i na konto Urzędu Gminy kwotę
731,64 zł. Należność z tytułu funduszu alimentacyjnego wynosi 17 850,00 zł oraz odsetki należne budżetowi państwa 746,67 zł. z tytułu funduszu alimentacyjnego nie wypłynęła żadna kwota.
10. Pierwsze półrocze zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości 83 288,30 zł
11. Zadłużenie gminy na dzień 30.06.2009 rok wynosi 1 713 747,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych

§ 2.

Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Marek Motybel

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 35/09
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 14 lipca 2009 r.Sprawozdanie z działalności finansowej GOPS w Nowince
za I półrocze 2009 r.

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince na 2009 rok wg stanu na 30.06.2009 rok wynosi:
1. Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 1 194 655,00 zł
- Wykonanie planu dochodów na 30.06.2009 rok wyniosło 570 519,62 zł,
- % wykonania planu dochodów za I półrocze 2009 roku wyniosło 47,76%
2. Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 1 360 397,00 zł
- wykonanie planu wydatków na 30.06.2009 wyniosło 613 690,17 zł
- % wykonania planu wydatków za I półrocze 2009 roku wyniosło 45,12 %
- w tym : środki własne budżetowe po stronie wydatków zaplanowane do utrzymania GOPS w Nowince zaplanowane są w wysokości 165 742,00 zł, na dzień 30.06 2009 zostało wykonano ze środków własnych 20 186,14 zł tj. 12,18 %.

Na dzień 30.06.2009 r zobowiązania wymagalne wystąpiły na kwotę 90 066,43 zł z tytułu :
• odsetek należnych z funduszu alimentacyjnego w wysokości 746,67 zł;
• należności głównej z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości 17 850,00 zł;
• należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 71 469,76 zł.

W I półroczu 2009 wpłynął zwrot zaliczki alimentacyjnej przez dłużników na kwotę
1 463,28 zł z czego 731,64 zł zostało przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i 731,64 zł na konto Urzędu Gminy.

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i była ukierunkowana do najpilniejszych potrzeb w celu funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:
- W rozdziale 85202 dotyczący opłaty za pobyt trzech osób w DPS Kalina w Suwałkach i w Jaśkach , plan wynosi 44 200,00 zł zostało wydatkowane 23 391,28 zł tj. 53 %.
- W rozdziale 85212 dotyczący wypłaty świadczeń rodzinnych , zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 936 041,00 zł wydatkowano w I półroczu 2009 roku 414 286,47 zł tj. 44,26% w tym na:
• wypłata świadczeń rodzinnych za I półrocze wyniosła 398 263,40 zł , zostały wypłacone dla 243 rodzin w ilości 2 936 zasiłków.
W tym wypłata zaliczek z funduszu alimentacyjnego w I półroczu roku 2009 wyniosła
13 050,00 zł , zostały wypłacone 41 zaliczek alimentacyjnych dla 6 rodzin ,
• Wypłata wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosło 13 304,80 zł,
• Wydatki rzeczowe wyniosły 2 718,27 zł ,
- W rozdziale 85213 dotyczący składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum informacji społecznej plan wynosi 3 000 zł zostało opłaconych składek na kwotę 1 689,17 zł tj. 56,31%. Zostały opłacone składki za 10 osób pobierających zasiłek z pomocy społecznej, w związku ze zmianą ustawy dotacja ta została rozliczona a pozostałe środki zostały zwrócone.
- W rozdziale 85214 dotyczący zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan wydatków wynosi 165 000 zł , otrzymaliśmy dotacji
wydatkowane 77 844,71 zł, w tym:
• z dotacji z paragrafu 2010 kwotę 22 780,11 zł,
• z paragrafu 2030 kwotę 51 051,64 zł
• oraz z budżetu gminy jako środki własne kwotę 4 012,96 zł , ogółem zostało wykonane 47,18% wydatków do planu.
- W rozdziale 85215 dotyczący wypłaty dodatków mieszkaniowych zostało wypłaconych dodatków na kwotę 2 128,63 zł. do planu w wysokości 5 000,00 zł.
- W rozdziale 85219 dotyczący utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej plan wydatków po zmianach wynosi 122 401,00 zł w tym dotacja w kwocie 59 200,00 zł i środki własne w kwocie 63 201,00 zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 44 889,48 zł w tym z dotacji 31 793,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 13 096,48 zł . Plan wydatków za I półrocze 2009 został wykonany w 36,68 %.W rozdziale tym przebieg wydatków przedstawiał się następująco:
• na wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wydatkowane 33 975,98 zł,
• pochodne od wynagrodzenia wyniosło 5 929,66 zł ,
• wydatki rzeczowe wyniosły 4 983,84 zł
- w rozdziale 85228 dotyczący usług opiekuńczych za I półrocze zostało wydatkowane
2 435,91 zł w tym na wynagrodzenie bezosobowe 2 100,00 zł i pochodne od wynagrodzenia 335,91 zł. Zostało wykonane 22,56% planu wydatków.
- W rozdziale 85295 dotyczący pozostałej działalności plan wydatków wynosi 73 955,00 zł zostało wydatkowane 47 024,52 zł na kwotę tą składają się wydatki z przeznaczeniem na:
• dożywianie dzieci w szkołach plan wynosi 66 955,00 zł , gdzie zostało wydatkowane 43 520,52 zł , w tym z dotacji 31 000,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 12 520,52 zł, wykonanie planu zostało wydatkowane w 65%
• wynagrodzenie społeczno-użyteczne płacone ze środków własnych wyniosło 3 504,00 zł.

 

Wójt

Marek Motybel

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr 35/09
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 14 lipca 2009 r.Sprawozdanie z działalności finansowej jednostki Urzędu Gminy
w Nowince za I półrocze 2009 r.


Budżet Gminy na 2009 rok został uchwalony w dniu 22 grudnia 2008 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/108/08 na kwotę:
1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 12 920 640,00 zł;
2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 14 862 367,00 zł;

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 941 727,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) Planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego,
2) Przychody budżetu w wysokości 2 100 059,00 zł, rozchody w wysokości 158 332,00 zł

W pierwszym półroczu 2009 roku zostały podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta
zmieniające plan dochodów i wydatków zmieniające plan dochodów i wydatków .Zmiany te przedstawiały się następująco:
1. Uchwała Nr XI/127/09 Rady Gminy Nowinka z dnia 23 marca 2009 r. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o otrzymane dotacje na kwotę 1 105 681,00 zł;
2. Zarządzenie Nr 21/09 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 marca 2009 roku gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 1 200,00 zł.
3. Zarządzenie Nr 29/09 Wójta Gminy Nowinka z dnia 12 maja 2009 roku, gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 128 404,00 zł.
4. Uchwała Nr XXI/133/09 Rady Gminy Nowinka z dnia 8 czerwca 2009 r. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 29 586,00 zł;
5. Zarządzenie Nr 34/09 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 czerwca 2009 roku plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 10 531,00 zł.

Plan dochodów ogółem po naniesionych zmianach wynosi – 14 196 042,00 zł
W tym: dochody bieżące w kwocie 6 793 589,00 zł
dochody majątkowe w kwocie 7 402 453,00 zł
Plan wydatków ogółem po naniesionych zmianach wynosi - 16 407 025,00 zł
W tym: wydatki bieżące w kwocie 6 992 119,00 zł
Wydatki majątkowe w kwocie 9 419 233,00 złRealizacja dochodów i wydatków za I półrocze 2009 r. jednostki Urzędu Gminy przedstawia się następująco:

I. D O C H O D Y

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 14 196 042,00 zł;
Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu wyniosło 4 571 139,19 zł
% wykonania dochodów za I półrocze wyniosło 32,20%.


Dochody budżetowe dzielimy na:

Lp.
Wyszczególnienie dochodów

Plan po zmianach na 2009 rok

Wykonanie
Na 30.06.2009 r.
%
Wykonania
1.
- dochody bieżące
6 793 589,00
3 550 449,97
52,26
2.
- dochody majątkowe
7 402 453,00
1 020 689,22
13,79
3.

W tym: dotacje otrzymane od innych j.s.t.

1 970 395,00
1 000 000,00
50,76
 
Ogółem dochody

14 196 042,00

4 571 139,19
32,20
 

1. Dochody majątkowe są to otrzymane dotacje z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i dochody własne które to wynikają z paragrafów dochodowych.
W I półroczu dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 1 020 689,22 zł z tytułu sprzedaży, i otrzymanej pierwszej transzy dotacji ze Starostwa Powiatowego w Augustowie.

3. Dochody bieżące są to wszystkie pozostałe dochody, które wpływają na konto jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Gminy . Plan dochodów własnych wynosi 6 793 589,00 zł zostało wykonane 3 550 449,97 zł tj. 52,26%. Dochody własne wpłynęły w następujących działach i w następujących wysokościach:
• W dziale rolnictwo i łowiectwo z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego plan został wykonany w 100% tj w wysokości 63 863,06 zł,
• W dziale górnictwo i kopalnictwo plan został wykonany w wysokości 506,50 zł tj. 2,53%,
• W dziale gospodarka mieszkaniowa plan został wykonany w wysokości 22 923,26 zł tj. 40,94%
• W dziale administracja publiczna :
- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie plan został wykonany w 55,78% są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji na utrzymanie stanowiska pracy z Urzędu Wojewódzkiego oraz dochody własne związane z realizacją zadań zleconych (za wydawanie dowodów osobistych)
- w rozdziale Urzędy gmin z tytułu wpłat z różnych opłat plan został wykonany w wysokości 24 586,60 zł tj. 49,17% ;

• W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan został wykonany w 96,55% tj w wysokości 6 546,00 zł
• W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa plan został wykonany w 26,74%
• W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan został wykonany w wysokości 966 107,63 zł tj. 45,81% planu,
• W dziale różne rozliczenia wpłynęła kwota w wysokości 1 769 233,17 zł. tj. 57,41%,
• W dziale Oświata i wychowanie dochody własne wpłynęły w wysokości 35 795,95 zł do planu w wysokości 58 461,00 zł tj. 61,23 %,
• W dziale Pomoc Społeczna plan został wykonany w wysokości 570 519,62 zł tj. 47,76%
• W dziale Edukacyjna Opieka wychowawcza wpłynęła kwota 36 328 zł tj.100% założonego planu
• W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został wykonany w wysokości
24 687,18 zł tj. 38,57%

Wykonanie dochodów własnych przebiega prawidłowo . W niektórych działach w poszczególnych paragrafach występuje odchylenie od planu, które nie jest od nas zależne, w niektórych pozycjach odchylenie to będzie wyrównane w późniejszym okresie 2009 roku i tak:
Odchylenia wynikające z realizacji dochodów budżetowych powstały w działach:
- Górnictwo i kopalnictwo z tytułu opłaty eksploatacyjnej – spowodowane jest ze zbyt niskim wydobyciem kruszywa na terenie gminy,
- Gospodarka mieszkaniowa niskie wykonanie wystąpiło z tytułu dochodów najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia prawa własności,
- Brak wykonania nastąpił w rozdziale dotyczącym wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie dotyczącym wpływy z opłaty targowej, która u nas nie występuje oraz z opłaty miejscowej , gdzie opłaty zaczną wpływać od miesiąca lipca.
- W dziale gospodarka mieszkaniowa wykonanie wyniosło – 7944,78 zł jest to związane z przekazaniem podatku VAT za miesiąc grudzień 2008 roku ;
- Nie wpłynęły dotacje na zadania inwestycyjne, zaczną one wpływać w II półroczu 2009 roku

Wszystkie dotacje i dochody bieżące wpływają systematycznie i nie ma odchyleń od planów.

Na koniec I półrocza wystąpiły należności wymagalne w wysokości 89 764,79 zł, w tym :
• z tytułu czynszów mieszkaniowych 9 145,21 zł,
• 37 744,70 zł z tytułu dochodów podatkowych,
• oraz 42 874,88 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego W celu ściągnięcia należności zostały wystawione tytuły wykonawcze i wysłane upomnienia.
Należności niewymagalne na dzień 30.06.2009 roku wynoszą 2 802,61 zł.

Pierwsze półrocze zamknęło się deficytem budżetu gminy w wysokości 83 288,30 zł .

II . W Y D A T K I

Plan wydatków budżetowych jednostki Urzędu Gminy po zmianach wynosi 12 459 097,00 zł;
Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze wyniosło 2 650 155,67
% wykonania wydatków wyniosło 21,27%.

Wydatki budżetowe dzielimy na:

Lp.
Wyszczególnienie dochodów

Plan po zmianach na 2009 rok

Wykonanie
Na 30.06.2009 r.
%
Wykonania
1.
- wydatki bieżące
3 039 864,00
1 243 312,59
40,90
2.
- wydatki majątkowe
9 419 233,00
1 406 843,08
14,94
 
 
 
 
 
 
Wydatki ogółem
12 459 097,00
2 650 155,67
21,27

 

W niektórych działach występuje odchylenie od plany gdzie jest niższe lub wyższe wykonanie ale jest to spowodowane ukierunkowaniem wydatków do niezbędnego funkcjonowania jednostki budżetowej Urzędu Gminy .

Na koniec I półrocza 2009 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 5 257,42 zł Zobowiązania wymagalne na koniec I półrocza 2009 roku nie wystąpiły.

• Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2009 wynosi 9 419 233,00 zł , wykonanie wyniosło
1 406 843,08 zł tj. 14,94%. W I półroczu były realizowane zadania inwestycyjne:
1. Został zakupiony dziennik budowy na zadanie pn. budowa oświetlenia we wsi Ateny na wartość 10,40 zł;
2. Został zakupiony dziennik budowy na zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej na wartość 8,20 zł (pobrana prowizja bankowa i zakup dziennika budowy) oraz została opłacona faktura częściowa na kwotę 1 281 351,43 zł
3. 4 500,00 zostało wydatkowane na zadanie modernizacja drogi rolniczej we wsi Szczebra;
4. 4 000,00 zł zostało wydatkowane na opracowanie map na drogę Nowe Gatno-Podnowinka;
5. 60 029,58 zł zostało wydatkowane na zadanie budowa zespołu sportowego Moje boisko-Orlik 2012
6. Został wykonany projekt i mapy sieci wodnokanalizacyjnej na kwotę 14 899,40 zł
7. Został opłacony rachunek na kwotę 18 360 zł za podział działek dotyczący drogi w Walnym.
8. Została rozliczona i wciągnięta na środki trwałe stacja uzdatniania wody w Olszance,
9. Został wykonany pomost we wsi Tobołowo na kwotę 5 850,00 zł,
10. Został zakupiony laptop i kserokopiarka na kwotę łączną 10 211,40 zł

Plan wydatków bieżących wynosi 3 039 864,00 zł zostało wykonane 1 243 312,59 zł tj.40,90%.Wydatki bieżące były ukierunkowane do najpilniejszych potrzeb i przebiegały następująco w poszczególnych działach:
• dział Rolnictwo i łowiectwo plan wynosi 3 760 zł , w I kwartale wydatki nie wystąpiły;
• dział Transport i łączność plan wynosi 80 000 zł w rozdziale drogi publiczne gminne wydatki bieżące wyniosły 7 196,00 zł, tj. 9 % założonego planu oraz wydatki na drogi publiczne powiatowe 5,20 zł
• W dziale działalność usługowa plan wynosi 91 754 zł, w rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne zostało zaplanowane 11 754,00 zł, wydatki w I kwartale na plan zagospodarowania przestrzennego wyniosły 808,51 zł,
- W dziale administracja publiczna plan wynosi 1 332 575 zł zostało wykonanych wydatków % tj. 384 839,64 zł .
• W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wynosi 476,00 zł wydatki nie wystąpiły;.
• W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wynosi 40 000,00 zł zostało wydatkowane 7 347,91 zł, tj. %, są to wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowince i Bryzglu, zakup paliwa dla posterunku Policji w Nowince oraz wydatki na obronę cywilną;
• W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan wynosi 22 000,00 zł, zostało wydatkowane 8 180,55 zł.
• W dziale Obsługa długu publicznego w I kwartale zostało spłaconych odsetek od kredytów i pożyczek na kwotę 7 853,60 zł. Plan wynosi 100 000,00 zł
• W dziale różne rozliczenia jest zaplanowana rezerwa w wysokości 2000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, która to w I kwartale nie była uruchomiana
• W dziale oświata i wychowanie plan wynosi 345 651 zł wydatkowano 70 786,67 zł tj. 20%.
• W dziale Ochrona zdrowia plan wynosi 52 602 zł został wykonany w wysokości 9 499,16 zł
• W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki bieżące plan został założony w wysokości 205 000,00 zł zostało wydatkowane w I kwartale 50 021,25 zł tj. 24%
• W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wynosi 726 000,00 zł zostało wykonane 64 633,19 zł.
• W dziale kultura fizyczna i sport plan wynosi 1 500,00 zł wydatki nie wystąpiły.
• W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan wynosi 25 797,00 zł wydatki nie wystąpiły

Biorąc pod uwagę założony plan to wykonanie wydatków bieżących ogółem wyniosło 20% jest to spowodowane wypłatą dodatkowego wynagrodzenia , podwyżką cen energii, paliwa oraz zwiększonych zakupów w związku z wykonaniem nowych mebli do dwóch pokoi. W związku z ty trzeba będzie zwiększyć plan wydatków tam gdzie to będzie niezbędne.

Wójt

Marek Motybel

Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr35/09
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 14 lipca 2009 r.

Budżet szkół gminy Nowinka wg stanu na dzień 30.06.2009 roku wynosi 2 587 531 zł.
W I półroczu 2009 roku wydatkowano 1 234 107,72 zł; co stanowi 47,70% .


1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach
w Szkole Podstawowej w Monkiniach zatrudnionych jest 8,50 etatów nauczycieli , 0,75 etatu sprzątaczka, 1 palacz c.o. sezonowy.
Budżet szkoły na 2009r. wynosi 656 614,00 zł , z tego:
• Szkoła Podstawowa plan wynosi 612 480,00 zł. Wykorzystane środki w I półroczu to
286 034,73zł tj. 46,70% .Na płace i pochodne od wynagrodzeń 241 513,29.; wydatki rzeczowe (zakup programu komputerowego, materiałów, opału, energia elektryczna, usługi) - 21 521,44 zł; stypendia dla uczniów – 1 000,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych 22 000,00 zł.
Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2009 roku nie wystąpiły.
- oddział przedszkolny przy szkole podstawowej plan wynosi 35 018,00, wydatki za I półrocze 16 184,94 zł tj. 46,22% Płace i pochodne – 14 834,74 zł , wydatki rzeczowe 50,20, fundusz świadczeń socjalnych – 1 300,00 zł.
Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2009 roku nie wystąpiły.
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosi 3 500,00 zł, wydatkowano 159,00 zł
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 5 616,00 zł, wydatkowano 4 900,00 zł.

2.Zespół szkół w Nowince
W skład Zespołu Szkół w Nowince wchodzi Szkoła Podstawowa w Nowince i Gimnazjum w Nowince. Każda ze szkół wchodząca w skład zespołu posiada odrębny budżet, a jego wykonanie przedstawia się następująco:
Szkoła Podstawowa w Nowince
Zatrudnionych jest w szkole 10,00 etatów nauczycieli i 1 etat sprzątaczki. Budżet na 2009 rok wynosi ogółem 706 727,00 zł.
- szkoła podstawowa; plan – 638 937,00 zł wykonanie 295 944,58 zł tj. 46,32%. Płace i pochodne 241 440,55 zł, wydatki rzeczowe (zakup opału, programu komputerowego, energia, usługi, koszty podróży służbowych) – 35 404,03 zł, stypendia dla uczniów – 1400,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 17 700,00 zł.
Zobowiązania na koniec kwartału nie wystąpiły.
- Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej; plan wynosi 55 766,00 zł wykonano – 27252,34zł co stanowi 48,87%. Płace i pochodne – 24 981,57 zł, wydatki rzeczowe 70,77 zł, fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 zł.
Zobowiązania na 30.06.2009 rok nie wystąpiły.
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosi 3600,00 zł wykonano 268,90 zł;
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli plan – 8 424,00 zł wykonano – 6 600,00 zł.
Gimnazjum w Nowince
W gimnazjum zatrudnia się 10,67 etatów nauczycieli, 1 etat sprzątaczki, 0,75 etatu pracownik administracyjny.
Plan na 2009 rok wynosi 757 700,00 zł, wydatki za I półrocze 2009 roku wyniosły – 377 151,72 zł, tj. 49,78%. Płace i pochodne – 316 403,67 zł, stypendia dla uczniów – 2 400,00 zł, wydatki rzeczowe – 32 748,05 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 600,00 zł.
Zobowiązania na 30.06.2009 roku nie wystąpiły.
- doskonalenie i dokształcanie nauczycieli plan wynosi 4 500,00 wykonano 298,60 zł.

3.Szkoła Podstawowa w Olszance
W szkole podstawowej w Olszance zatrudnionych jest 4,66 etatów nauczycieli, 0,50 etatu sprzątaczki, 1 palacz c.o. sezonowy. Budżet szkoły na 2009 rok wynosi 349 790,00 zł z tego:
- szkoła podstawowa plan na 2009r. wynosi 284 544,00zł. W I półroczu 2009r. wydatkowano 132 757,20 zł. środków, co stanowi 46,66%. Płace i pochodne wyniosły 102 685,82zł, wydatki rzeczowe – 20 671,38 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 9 400,00 zł. Zobowiązania na 30.06.2009 rok nie wystąpiły.
- Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej; plan 59 896,00 zł, wydatki na 30.06.2009 r. 31 417,75 zł tj. 52,45%. Płace i pochodne – 29 433,54 zł, wydatki rzeczowe – 84,21 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 1 900,00 zł.
- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosi 1 606,00 zł wykonano 0,00 zł;
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli plan wynosi 3 744,00 wykonano 3 500,00 zł.
Zobowiązania na dzień 30.06.2009 roku nie wystąpiły.

-zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół Biuro Obsługi Szkół w Nowince
W biurze Obsługi Szkół w Nowince zatrudnia się 2 pracowników ekonomiczno-administracyjnych. Plan na 2009r. – 112 200,00zł.; wydano wg stanu na dzień 30.06.2009r. – 51 637,96 zł tj. 46,02%.Wykorzystane środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości 46 170,66 zł, wydatki rzeczowe 3 667,30 zł, fund. świadczeń socjalnych – 1 800,00 zł. Zobowiązania na koniec II kwartału 2009 roku nie wystąpiły

Wójt

Marek Motybel


Załącznik Nr 4
Do Zarządzenia Nr 35/09
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 14 lipca 2009 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie
podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
na rok 2009 roku powyżej 500 zł.

 


Lp
Nazwisko i imię
Rodzaj ulgi
Kwota ulgi
Razem na 2009
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
przyczyna
Ulga inwestycyjna
Ulga z tytułu kupna
1.

Kłoczko Jerzy

1 356,47
777,80
2 134,27
533,57
1 067,14
1 600,70
2 134,27
Ulga ustawowa
2.

Kamiński Andrzej

962,61
0
962,61
240,65
481,31
721,96
962,61
Ulga ustawowa
3.

Wykowski Leszek

1 471,30
823,21
2 294,51
573,63
1 147,26
1 720,88
2 294,51
Ulga ustawowa
4

Szypulewski Piotr

548,74
0
548,74
137,19
274,37
411,56
548,74
Ulga ustawowa
5

Suchocki Piotr

1 405,39
339,15
1 744,54
436,14
872,27
1 308,41
1 744,54
Ulga ustawowa
6

Mancewicz Marek

706,42
0
706,42
176,61
232,21
529,82
706,42
Ulga ustawowa
7

Urbanowicz Beata

1 560,45
120,46
1 680,91
420,23
840,46
1 260,68
1 680,91
Ulga ustawowa
8

Wyszko Krzysztof

1 533,39
0
1 533,39
383,35
766,70
1 150,04
1 533,39
Ulga ustawowa
9

Zieliński Waldemar

2 416,20
0
2 416,20
604,05
1 208,10
1 812,15
2 416,20
Ulga ustawowa
10

Kuleszewicz Stanisław

943,01
200,74
1 143,75
285,94
571,88
857,81
1 143,75
Ulga ustawowa
11

Ślużyński Szymon

1 353,00
181,41
1 534,41
383,60
767,21
1 150,81
1 534,41
Ulga ustawowa
12

Haraburda Marek

917,42
0
917,42
229,36
458,71
688,07
917,42
Ulga ustawowa
13

Trocki Cezary

343,73
312,72
656,45
164,11
328,23
492,34
656,45
Zaprzestanie produkcji
14

Zarzecka Irena

0
757,12
757,12
189,28
378,56
567,84
757,12
Ulga ustawowa
15

Sieńko Krzysztof

0
524,28
524,28
131,07
262,14
393,21
524,28
Ulga ustawowa
16

Iwaszko Ryszard Krzysztof

0
941,14
941,14
235,29
470,57
705,86
941,14
Ulga ustawowa
17
Krahel Wioletta
0
504,59
504,59
126,15
252,30
378,44
504,59
Ulga ustawowa

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2009-07-20

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2009-07-20

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2009-07-20