ZARZĄDZENIE NR 36/09

 

                                                                                                 WÓJTA GMINY NOWINKA

 

Z dnia 20 lipca 2009 r.

 
 
 

W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.

Na podstawie art. 198 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428) oraz Uchwały Nr XXX/169/06 Rady Gminy Nowinka z dnia 13 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy przedstawienia przez Wójta Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowinka za I półrocze roku budżetowego – Wójt Gminy Nowinka postanawia:

 

§ 1.1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku według której:

 1. Informacja z realizacji dochodów budżetowych gminy plan po naniesionych zmianach wynosi 14 196 042,00 zł, wykonanie planu dochodów budżetowych za I półrocze wynosi 4 571 139,19 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

 2. Informacja z realizacji wydatków budżetowych gminy plan po naniesionych zmianach wynosi 16 407 025,00 zł, wykonanie planu wydatków budżetowych za I półrocze wynosi 4 497 953,56 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2;

 3. Informacja zadań z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami plan po zmianach i wykonanie - zgodnie z załącznikiem Nr 3;

 4. Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych na poszczególne zadania z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej - zgodnie z załącznikiem Nr 4 ;

 5. Informacja z wykonania wydatków na projekty i programy realizowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy Unii Europejskiej – zgodnie z załącznikiem Nr 5;

 6. Informacja z przekazanych dotacji dla gminnych instytucji kultury w Nowince – zgodnie z załącznikiem Nr 6;

 7. Informacja z wykonania planów finansowych kosztów instytucji kultury w Nowince – zgodnie z załącznikiem Nr 6 a i 6 b.

 8. Informacja o pomocy finansowej dla innej jednostki samorządu terytorialnego – zgodnie z załącznikiem Nr 7;

 9. Informacja dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – zgodnie z załącznikiem Nr 8;.

 10. Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków oraz sald zaciągniętych kredytów i pożyczek – zgodnie z załącznikiem Nr 9.

 11. Informacja z wykonania planu przychodów i wydatków funduszy celowych – zgodnie z załącznikiem Nr 10;

 12. Część opisowa realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy przedstawia załącznik Nr 11.

 

§ 2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 73 185,63 zł przeznacza się na:

1) planowaną spłatę rat kredytów

 

§ 3. Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia niniejszego Zarządzenia:

 1. Radzie Gminy w Nowince;

 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku zespół zamiejscowy w Suwałkach

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowinka.

Wójt Gminy

 

Marek Motybel

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 3

Do Zarządzenia Nr 36/09

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 20 lipca 2009 r.

 

ZESTAWIENIE ZADAŃ Z ZAKRESU REALIZACJI ZADAŃ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI
ZA I PÓŁROCZE 2009 roku

W złotych

Dział
Rozdz.
§

Strona dochodowa

Strona wydatkowa

Plan po zmianach

Wykonanie na 30.06.2009r

%
wykonania

Plan po zmianach

Wykonanie na 30.06.2009r

%
wykonania
010
01095
2010

63 864,00

63 863,06

100,00

 

 

 

 

 

4110

 

 

 

103,00
102,23
100,00

 

 

4120

 

 

 

17,00
16,59
100,00

 

 

4170

 

 

 

677,00
677,00
100,00

 

 

4210

 

 

 

240,00
240,39
100,00

 

 

4300

 

 

 

216,00
216,00
100,00

 

 

4430

 

 

 

62 611,00

62 610,85

100,00
010
01095

 

63 864,00

63 863,06

100,00

63 864,00

63 863,06

100,00
750
75011
2010

41 000,00

23 000,00

56,10

 

 

 

 

 

4010

 

 

 

29 100,00

14 719,44

50,58

 

 

4040

 

 

 

2 745,00

2 745,00

100,00

 

 

4110

 

 

 

4 000,00

2 298,98

57,47

 

 

4120

 

 

 

700,00
373,01
53,29

 

 

4210

 

 

 

790,00
109,80
13,90

 

 

4300

 

 

 

1 600,00

1 198,97

74,94

 

 

4370

 

 

 

150,00
0
0

 

 

4410

 

 

 

655,00
526,80
80,43

 

 

4440

 

 

 

860,00
860,00
100,00

 

 

4700

 

 

 

300,00
168,00
56,00

 

 

4740

 

 

 

100,00
0
0
750
75011

 

41 000,00

23 000,00

56,10

41 000,00

23 000,00

56,10
751
75101
2010
476,00
242,00
50,84

 

 

 

 

 

4110

 

 

 

58,00
30,20
52,07

 

 

4120

 

 

 

9,00
4,90
54,44

 

 

4300

 

 

 

409,00
200,00
48,90

 

75101

 

476,00
242,00
50,84
476,00
235,10
49,39

 

75113
2010

6 304,00

6 304,00

100,00

 

 

 

 

 

3030

 

 

 

2 970,00

2 970,00

100,00

 

 

4110

 

 

 

140,00
139,92
100,00

 

 

4120

 

 

 

23,00
22,70
100,00

 

 

4170

 

 

 

1 096,00

1 096,50

100,00

 

 

4210

 

 

 

1 978,00

1 978,00

100,00

 

 

4410

 

 

 

97,00
96,88
100,00

 

75113

 

6 304,00

6 304,00

100,00

6 304,00

6 304,00

100,00
751

 

 

6 780,00

6 546,00

 

6 780,00

6 539,10

96,45
852
85212
2010

930 000,00

424 489,00

45,64

 

 

 

 

 

3110

 

 

 

900 600,00

398 263,40

44,22

 

 

4010

 

 

 

21 200,00

9 600,00

45,28

 

 

4040

 

 

 

1 632,00

1 632,00

100,00

 

 

4110

 

 

 

3 500,00

1 797,62

51,36

 

 

4120

 

 

 

1 000,00

275,18
27,52

 

 

4210

 

 

 

400,00
73,57
18,40

 

 

4300

 

 

 

285,00
285,00
100,00

 

 

4440

 

 

 

960,00
960,00
100,00

 

 

4700

 

 

 

423,00
195,00
46,10

 

85212

 

930 000,00

424 489,00

45,64

930 000,00

413 081,77

44,42
852
85213
2010

3 000,00

1 689,17

56,31

 

 

 

 

 

4130

 

 

 

3 000,00

1 689,17

56,31

 

85213

 

3 000,00

1 689,17

56,31

3 000,00

1 689,17

56,31
852
85214
2010

40 000,00

22 780,11

56,95

 

 

 

 

 

3110

 

 

 

40 000,00

22 780,11

56,95

 

85214

 

40 000,00

22 780,11

56,95

40 000,00

22 780,11

56,95
852

 

 

973 000,00

448 958,28

46,15

973 000,00

437 551,05

44,97
OGÓŁEM

1 084 644,00

542 367,34

50,01

1 084 644,00

530 953,21

48,95

75011 5 000,00 2 940,00 58,80

85212 2 000,00 1 463,28 73,17

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

Marek Motybel

 

Załącznik Nr 4

Do Zarządzenia Nr 36/09

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 20 lipca 2009 r.

 

ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA NA 30. 06. 2009 r.

W złotych

Lp

 

 

 

 

 

Dz.

 

 

 

 

 

Rozdz

 

 

 

 

 

§

 

 

 

 

 

 

Nazwa zadania inwestycyjnego

 

 

 

 

 

Łączne
Koszty
finansowe
Planowane wydatki
WYKONANIE
ZADAŃ

 

NA 30.06.2009

Plan po zmianach na Rok

Budżetowy
2009
(8+9+10+11)

Z tego źródła finansowania

Plan Dochodów

Własnych jst

Kredyty

I pożyczki

Środki
Pochodzące

Z innych

Źródeł
Środki
Wymienione

W art. 5 ust. 1

Pkt 2 i 3 u.f.p.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
900
90001
6059

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Atenach, Walne, Danowskie,Krusznik, Monkinie – przygotowanie projektu

 

74 664,00

 

74 664,00

 

74 664,00

 

 

 

 

14 899,40

2.
900
90015
6059

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ateny x)

316 621,00
45 576,00
45 576,00

 

 

 

-
10,40
3.
900
90095
6050

Budowa przystanków autobusowych we wsi Ateny i Tobołowo

30 000,00
30 000,00
30 000,00

 

 

 

0
4.
900
90095
6050

Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy

93 000,00

100 000,00

100 000,00

 

 

 

7 000,00

5.
900
90095
6050

Budowa pomostu we wsi Tobołowo

5 850,00

5 850,00

5 850,00

 

 

 

5 850,00

 

 

90095

 

Razem

135 850,00

135 850,00

135 850,00

 

 

 

12 850,40

Razem dział 900

X

256 090,00

256 090,00

 

 

 

27 759,80

7.
600
60014
6058

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1184 B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i Nr 1146B granica powiatu-Poddubówek do drogi powiatowej Nr 1184B

 

 

7 917 839,93

3 955 920,00

 

 

 

3 955 920,00

640 675,71

6059

3 955 920,00

43 798,00

1 941 727,00

1 970 395,00

-

640 683,92

 

7 911 840,00

43 798,00

1 941 727,00

1 970 395,00

3 955 920,00

1 281 359,63

8.
600
60016
6059

 

 

Nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej Podnowinka-Gatne II o długości 1472 mb oraz w miejscowości Walne o dł. 2300 mb i o grubości 6 cm i szerokości 3,5m x)

 

800 000,00

 

 

 

 

200 000,00

 

 

 

 

41 668,00

 

 

 

 

158 332,00

 

 

 

 

 

 

18 360,00

 

 

 

9.
600
60016
6050

Przebudowa przepustu na rzece Dłużance

- wykonanie map do celów projektowych

50 000,00
50 000,00
50 000,00

 

 

-

4 000,00

10.
600
60016
6050

Modernizacja drogi rolniczej we wsi Szczebra

5 000,00

5 000,00

5 000,00

 

 

 

4 500,00

Razem dział 600

 

8 166 840,00

140 466,00

2 100 059,00

1 970 395,00

3 955 920,00

1 308 219,63

11.
926
92601
6058

Budowa kompleksu sportowego programu ORLIK we wsi Monkinie

909 023,00

500 000,00

 

 

 

500 000,00
0
6059
333 000,00

 

 

333 000,00

 

0
6050

76 023,00

76 023,00

 

 

 

60 029,58

Razem dział 926

 

909 023,00

76 023,00

 

333 000,00

 

500 000,00

60 029,58

12.
851
85154
6060

Zakup kserokopiarki

6 500,00
6 500,00
6 500,00
-
-
-

6 087,80

13.
750
75023
6060

Zakup komputera przenośnego

5 000,00

5 000,00

5 000,00

 

 

 

4 123,60

14.
754
75412
6060

Zakup sprzętu specjalistycznego do OSP

12 000,00

12 000,00

12 000,00

 

 

 

0
15.
750
75095
6639

Przekazane środki do samorządu województwa na zakupy inwestycyjne w ramach porozumień

63 780,00

63 780,00

63 780,00

 

 

 

622,67

O G Ó Ł E M

 

9 419 233,00

559 859,00

2 100 059,00

2 303 395,00

4 455 920,00

1 406 843,08

 

Wójt Gminy

 

Marek Motybel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 5

Do Zarządzenia Nr 36/09

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 20 lipca 2009 r.

 

WYKONANIE

WYDATKÓW NA PROJEKTY I PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHODZĄCYCH Z PROGRAMÓW POMOCY UNII EUROPEJSKIEJ NA DZIEŃ 30.06.2009 ROK

 

W złotych

 

Lp.

 

 

Projekt

 

WYKONANIE NA

30.06.2009

 

Klasyfikacja

Dział, rozdz. paragraf

 

Wydatki w okresie realizacji projektu(całkowita wartość Projektu

(6+7)

W tym:

Planowane wydatki

 

Środki z budżetu krajowego

 

Środki z budżetu UE

2009 r.

Wydatki razem

(9+13)

Z tego

Środki z budżetu krajowego

Środki z budżetu UE

Wydatki razem

(10+11+12)

Z tego, źródła finansowania

Wydatki razem

(13+14+15)

 

Z tego, źródła finansowania

Pożyczki

i

kredyty

Z dochodów własnych j.s.t.

pozostałe

Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa

Pożyczki i kredyty

pozostałe
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.
WYDATKI MAJĄTKOWE

 

 

 

 

1.1
Program:

 

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ateny

 

 

Priorytet:
Działanie

Nazwa projektu

Razem wydatki

10,40

900 90015 6059

316 621,00
79 155,25
237 465,75

45 576,00

45 576,00
-

45 576,00

 

-
-
-
-

Z tego 2009 r

10,40

 

316 621,00
79 155,25
237 465,75

45 576,00

45 576,00
-

45 576,00

-

 

 

 

 

 

 

1.2
Program

 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Atenach, Walne, Danowskie, Krusznik, Monkinie 2008-2013

Priorytet
Działanie

Nazwa projektu

Razem wydatki

W tym 2009 r.

14 899,40

900 90001 6059

22 900000

3 435 000

19 465 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 899,40

Z tego 2010 r

2011

 

IEtap:Danowskie,Ateny,Walne
16000000
2400000
13600000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Etap: Krusznik, Monkinie, Krusznik Zakąty

6 900 000

1 035 000

5 865 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3
Program

 

Budowa chodników we wsi Ateny
Priorytet
Działanie

Nazwa projektu

Razem wydatki

 

600 60016 6059

569 829,06
142 457,27
427 371,79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tego 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,4
Program

 

 

Budowa drogi powiatowej Olszanka, Pijawne Ruskie, Pijawne Polskie, Osińska Buda do granicy z gminą Raczek

Priorytet
Działanie

Nazwa projektu

Razem wydatki

640 683,92

640 675,71

600 60014 6059

6058

7 917 839,93

3 958 919,97

-

3 958 919,96

7 911 839,93

-

3 955 919,97

-
1 941 727,00
-

43 797,97

-

1 970 395,

-
-

3 955 919,96

 

 

 

3 955 919,96

Z tego 2009

1 281 359,63

 

 

 

 

7 911 839,93

3 955 919,97

1 941 727,00

43 797,97

1 970 395

3 955 919,96

 

 

3 955 919,96

1.5
Program

 

 

Nawierzchnia asfaltowa na drodze gminnej Podnowinka – Gatne II o długości 1472 mb oraz w miejscowości Walne o długości 2300mb ( o grubości 6 cm i szerokości 3,5m)

Priorytet
Działanie

Nazwa projektu

Razem wydatki

18 360,00

4 000,00

600 60016 6059

6050
800 000,00
200 000,00
600 000,00
200 000,00

200 000,00

158 332,00

41 668,00

 

 

 

 

 

Z tego 2009

22 360,00

 

 

 

 

200 000,00
200 000,00
-

41 668,00

 

 

 

 

 

1.6
Program

 

Budowa boiska z programu ORLIK przy szkole podstawowej w Monkinach

Priorytet
Działanie

Nazwa projektu

Razem wydatki

-
-

60 029,58

926 92601 6059

6058
6050
903 000,00
403 000,00

500 00,00

903 000,00
403 000,00

 

70 000,00
333 000
500 000,00

 

 

500 000,00

Z tego 2009

60 029,58

 

 

 

 

903 000,00
403 000,00

 

70 000,00
333 000
500 000,00

 

 

500 000,00
OGÓŁEM

 

 

1.378.659,01

 

 

33407289,99

 

8 218 532,49

 

25188757,50

 

9 060 415,93

 

4 604 495,97

 

2 100 059,00

 

201 041,97

 

2 303 395

 

4 455 919,96

 

 

 

4 455 919,96

 

Wójt Gminy


Marek Motybel

 

 

 

 

Załącznik Nr 6

Do Zarządzenia Nr 36/09

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 20 lipca 2009 r

 

ZESTAWIENIE PRZEKAZANYCH DOTACJI DLA GMINNYCH INSTYTUCJI
KULTURY W NOWINCE NA DZIEŃ 30.06.2009 rok

 

W złotych

Klasyfikacja
budżetowa

 

Nazwa instytucji - wyszczególnienie

Plan po zmianach

Wykonanie na 30.06.09 r.

 

% wykonania

Dz.
Rozdz.
§
921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

736 000,00

117 115,11

15,91

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

141 000,00

72 613,61
51,50

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(GOK w Nowince)

 

141 000,00

 

72 613,61

 

51,50
92116

 

Biblioteki

90 000,00

39 500,00

43,89

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(biblioteka w Nowince)

 

90 000,00

 

39 500,00

 

43,89
92195

 

Pozostała działalność

505 000,00

5 001,50
1,00

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury(GOK w Nowince)

 

505 000,00

 

5 001,50

 

1,00

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

 

Marek Motybel

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 6 a

Do Zarządzenia Nr 36/09

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 20 lipca 2009 r.

 

 

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW INSTYTUCJI
KULTURY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NOWINCE NA DZIEŃ 30.06.2009 r.

 

 

W złotych

Klasyfikacja
budżetowa

 

Nazwa instytucji - wyszczególnienie

Plan po zmianach

Otrzymanych dotacji

Wykonanie dochodów na 30.06.2009

Plan finansowy kosztów

Wykonanie na 30.06.2009 r.

 

% wykonania

Dz.
Rozdz.
konto
921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

646 000,00
78 115,11

 

 

 

 

92109
255

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja z budżetu gminy

141 000,00
72 613,61

 

 

 

 

 

255-1

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja z Ministerstwa Kultury

0
0

 

 

 

 

 

255-2

Dotacja z Banku Spółdzielczego w Augustowie

500,00
500,00

 

 

 

 

92195

 

Pozostała działalność

505 000,00
5 001,50

 

 

 

 

 

255

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja z budżetu gminy

505 000,00
5 001,50

 

 

 

 

 

 

Plan finansowy kosztów

 

 

646 000,00
78 228,55
12,11

 

 

4210

Zużycie materiałów i energii

 

 

26 930,00

12 414,83

46,10

 

 

420-1

Zakup materiałów biurowych, środków czystości

 

 

5 000,00

393,97
7,88

 

 

420-2

Zakup energii

 

 

3 500,00

1 625,99

46,46

 

 

420-3

Zakup węgla

 

 

12 330,00

7 333,29

59,48

 

 

420-4

Zakup znaków skarbowych

 

 

100,00
-
-

 

 

420-5

Zakup materiałów budowlanych

 

 

1 500,00

380,58
25,38

 

 

420-6

Zakup materiałów wyposażenia

 

 

4 000,00

2 681,00

67,03

 

 

420-8

Zakup materiałów elektrycznych

 

 

500,00
-
-

 

 

420-9

Zakup materiałów do obsługi projektu

 

 

-
-
-

 

 

4300

Usługi obce

 

 

19 320,00

11 286,98

58,43

 

 

430-1

Pobrana prowizja bankowa

 

 

800,00
121,50
15,19

 

 

430-2

Usługi telekomunikacyjne

 

 

3 000,00

1 983,26

66,11

 

 

430-3

Usługi monitoringu

 

 

1 070,00

578,00
54,02

 

 

430-4

Usługi wywozu nieczystości

 

 

1 000,00

754,30
75,43

 

 

430-5

Ubezpieczenie mienia

 

 

1 250,00

1 247,00

99,76

 

 

430-6

Usługi pocztowe

 

 

2 500,00

635,92
25,44

 

 

430-7

Usługi informatyczne

 

 

1 000,00

-
-

 

 

430-8

Usługi elektryczne

 

 

1 000,00

-
-

 

 

430-9

Usługi budowlane

 

 

1 000,00

-
-

 

 

430-10

Usługi konserwacji gaśnic

 

 

200,00
27,00
13,50

 

 

430-11

Konserwacja kopiarki

 

 

500,00
-
-

 

 

430-12

Usługi przewozowe

 

 

6 000,00

5 940,00

99,00

 

 

4500

Koszty wynagrodzenia

 

 

75 000,00

39 999,50

53,34

 

 

4600

Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników

 

 

15 000,00

6 369,18

42,47

 

 

4700

Koszty rodzajowe w tym:

 

 

4 750,00

3 158,06

66,49

 

 

470-1

Koszty podróży służbowych

 

 

1 000,00

411,29
41,13

 

 

470-2

Poczęstunek gości upominki

 

 

1000,00
-
-

 

 

470-3

Fundusz świadczeń socjalnych

 

 

2 750,00

2 746,77

99,89

 

 

080

Inwestycje rozpoczęte

 

 

505 000,00

5 000,00

1,00

Saldo konta bankowego na dzień 30.06.09 wynosi 471,12 zł. Na dzień 30.06.09 zobowiązania nie występują

Koszty były finansowane ze źródeł: Wójt Gminy

 • Z dotacji Urzędu Gminy w wysokości 77 615,11 zł

 • Z dotacji z Banku Spółdzielczego w wysokości 500,00 zł

 • Z salda bankowego w wysokości 113,4 Marek Motybel

 

Załącznik Nr 6 b

Do Zarządzenia Nr 36/09

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 20 lipca 2009 r.

 

 

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOSZTÓW INSTYTUCJI
KULTURY BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY NOWINKA NA DZIEŃ 30.06.2009 r

 

 

W złotych

Klasyfikacja
budżetowa

 

Nazwa instytucji - wyszczególnienie

Plan po zmianach

Otrzymanych dotacji

Wykonanie dochodów na 30.06.2009

Plan finansowy kosztów

Wykonanie na 30.06.2009 r.

 

% wykonania

Dz.
Rozdz.
konto
921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

90 000,00
39 500,00

 

 

43,89

 

92116
255

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja z budżetu gminy

90 000,00
39 500,00

 

 

43,89

 

 

255-1

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dotacja z Ministerstwa Kultury

0
0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan finansowy kosztów

 

 

90 000,00
38 670,98
42,97

 

 

4210

Zużycie materiałów i energii

 

 

6 099,00

3 795,86
62,24

 

 

420-1

Zakupy środków czystości

 

 

700,00
182,05
26,01

 

 

420-2

Zakup energii

 

 

700,00
437,23
62,47

 

 

420-5

Zakup materiałów biurowych

 

 

699,00
-
-

 

 

420-6

Zakup książek

 

 

4 000,00

3 176,58
79,42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4300

Usługi obce

 

 

2 524,00

1 642,52
65,08

 

 

430-1

Pobrana prowizja bankowa

 

 

150,00
69,00
46,00

 

 

430-2

Usługi telekomunikacyjne

 

 

700,00
499,52
71,36

 

 

430-5

Ubezpieczenie mienia

 

 

1 074,00

1 074,00
100,00

 

 

430-6

Usługi pocztowe

 

 

100,00

 

-

 

 

430-7

Usługi informatyczne

 

 

500,00

 

-

 

 

4500

Koszty wynagrodzenia

 

 

64 076,00

26 521,44
41,39

 

 

4600

Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników

 

 

14 000,00

4 356,88
31,12

 

 

4700

Koszty rodzajowe w tym:

 

 

3 301,00

2 354,28
71,32

 

 

470-3

Fundusz świadczeń socjalnych

 

 

2 001,00

2 000,08
100,00

 

 

470-1

Koszty podróży służbowych

 

 

300,00
104,20
34,74

 

 

470-2

Poczęstunek gości, upominki z okazji konkursów

 

 

500,00
-
-

 

 

470-4

Zwrot świadczeń zdrowotnych

 

 

250,00
250,00
100,00

Saldo konta bankowego na dzień 30.06.09 wynosi 1 145,11 zł. Wszystkie koszty finansowe były finansowane z dotacji Urzędu Gminy. Na dzień 30.06.09 zobowiązania nie występują

Wójt Gminy

 

Marek Motybel

 

 

Załącznik Nr 7

Do Zarządzenia Nr 36/09

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 20 lipca 2009 r.

 

 

 

 

Zestawienie pomocy finansowej dla innej jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dzień 30.06. 2009 r.

 

 

W złotych

 

l.p.

 

Dział

 

Rozdział

 

§

 

Nazwa instytucji - przeznaczenie

Kwota dotacji

 

Wykonanie na

30.06.2009
%
wyk.
1.
851
85195
2710

Starostwo Powiatowe w Żarach - realizacja projektu w ramach profilaktyki zdrowotnej

425,00
425,00
100,00

 

 

Razem

 

 

425,00
425,00
100,00

Wójt Gminy

Marek Motybel

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 8

Do Zarządzenia Nr 36/09

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 20 lipca 2009 r.

 

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA

ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ZA I PÓŁROCZE 2009 r.

W złotych
Klasyfikacja
budżetowa

 

Wyszczególnienie

Strona dochodowa

Strona wydatkowa

Plan po zmianach

Wykonanie na 30.06.09

%

wyk.
Doch.

Plan po zmianach

Wykonanie na 30.06.09

%
wyk.
Wydat.
Dz.
Rozdz
§
756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 

55 000,00

 

43 026,89

 

78,23

 

 

 

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

 

55 000,00

 

43 026,89

 

78,23

 

 

 

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

 

55 000,00

 

43 026,89

 

78,23

 

 

 

851

 

 

Ochrona zdrowia

 

 

 

59 102,00

36 084,94

61,06

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

 

 

 

300,00
0
0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

300,00
0
0

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

 

 

 

58 377,00

35 659,94

61,09

 

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

 

 

 

20 000,00

10 606,60

53,03

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

 

 

7 300,00

1 434,51

19,65

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

 

 

 

4 000,00

1 000,00

25,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

 

 

18 877,00

16 131,03

85,45

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

 

 

 

600,00
0
0

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

 

 

 

400,00
400,00
100,00

 

 

4740

Zakupy materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

 

 

 

700,00
0
0

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 

 

 

6 500,00

6 087,80

93,66

 

85195

 

Pozostała działalność

 

 

 

425,00
425,00
100,00

 

 

2710

Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

 

 

 

 

425,00

 

425,00

 

100,00

 

 

 

OGÓŁEM

55 000,00

43 609,95

78,05
56 382,00

38 155,18

67,67

 

 

Wójt Gminy

 

Marek Motybel

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 9

Do zarządzenia Nr 36/09

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 20 lipca 2009 r

 

 

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ORAZ SALDA ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK NA I PÓŁROCZE 2009 roku

 

W złotych

Lp.
Treść

 

Klasyfikacja
§

Plan na

2009 r

Wyk.
Na
30.06.09
1
2
3
4
5

Przychody ogółem:

 

2 369 315,00

1 509 256,45

1.
Kredyty
§952

2 100 059,00

1 240 000,00

2.
Pożyczki
§952
-
-
3.

Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§903
-
-
4.

Spłaty pożyczek udzielonych

§951
-
-
5.

Prywatyzacja majątku j.s.t

§944
-
-
6.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych

§957
-
-
7.

Papiery wartościowe(obligacje)

§931
-
-
8.

Inne źródła (wolne środki)

§955

269 256,00

269 256,45

Rozchody ogółem

 

158 332,00

119 610,00
1.

Spłata kredytów

§992

158 332,00

119 610,00

2.

Spłata pożyczek

§992

 

 

3.

Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

§963

 

 

4.

Spłata kredytu krótkoterminowego

§992

 

 

5.

Udzielone pożyczki

§991
-

 

6.
Lokaty
§994
-

 

7.

Wykup papierów wartościowych(obligacji)

§982
-

 

8.

Rozchody z tytułu innych rozliczeń

§995
-

 

Finansowanie deficytu:

 • kredyt długoterminowy w wysokości – 2 100 059,00

 • wolne środki na rachunku budżetu z tytułu rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 110 924,00 zł

 

Załącznik 8a – zbiorczo W złotych

Lp.
Wyszczególnienie
Kwota
kwota
1.
DOCHODY

14 196 042,00

WYDATKI

16 407 025,00

2.
PRZYCHODY

2 369 315,00

ROZCHODY

158 332,00

 

RAZEM

16 565 357,00

 

16 565 357,00

 

Wójt Gminy

Marek Motybel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 10

Do Zarządzenia Nr 36/09

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 20 lipca 2009 r.

 

 

 

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZY CELOWYCH

ZA I PÓŁROCZE 2009 roku

 

 

W złotych

Klasyfikacja budżetowa

Wyszczególnienie

Plan po zmianach na 2009 rok

Wykonanie na 30.06.2009

% wykonania

Dz.
Rozdz
§

Stan środków obrotowych na początek roku

1 932,73

1 932,73

100,00
900
90011

 

Przychody ogółem w 2009 roku

3 000,00

2 222,49

74,09

 

 

0690

Wpływy z różnych opłat

3 000,00

2 222,49

74,09

 

 

0920

Pozostałe odsetki

 

-
0
900
90011

 

Wydatki ogółem

4 500,00

0
0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia – utrzymanie czystości i zadrzewień

4 500,00

0
0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

 

0
0

 

 

 

Stan środków na dzień 30.06.2009 r

432,73

4 155,22

960,24

 

 

 

Wójt Gminy

 

Marek Motybel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 11

Do Zarządzenia Nr 36/09

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 20 lipca 2009 r

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY

ZA I PÓŁROCZE 2009 roku

 

 

Budżet Gminy na 2009 rok został uchwalony w dniu 22 grudnia 2008 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/108/08 na kwotę:

 1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 12 920 640,00 zł;

 2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 14 862 367,00 zł;

 

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 941 727,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. Planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego,

 2. Przychody budżetu w wysokości 2 100 059,00 zł, rozchody w wysokości 158 332,00 zł

 

W pierwszym półroczu 2009 roku zostały podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta zmieniające plan dochodów i wydatków zmieniające plan dochodów i wydatków .Zmiany te przedstawiały się następująco:

 1. Uchwała Nr XI/127/09 Rady Gminy Nowinka z dnia 23 marca 2009 r. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o otrzymane dotacje na kwotę 1 105 681,00 zł;

 2. Zarządzenie Nr 21/09 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 marca 2009 roku gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 1 200,00 zł.

 3. Zarządzenie Nr 29/09 Wójta Gminy Nowinka z dnia 12 maja 2009 roku, gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 128 404,00 zł.

 4. Uchwała Nr XXI/133/09 Rady Gminy Nowinka z dnia 8 czerwca 2009 r. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 29 586,00 zł;

 5. Zarządzenie Nr 34/09 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 czerwca 2009 roku plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 10 531,00 zł.

 

Plan dochodów ogółem po naniesionych zmianach wynosi – 14 196 042,00 zł

W tym: dochody bieżące w kwocie 6 793 589,00 zł

dochody majątkowe w kwocie 7 402 453,00 zł

Plan wydatków ogółem po naniesionych zmianach wynosi - 16 407 025,00 zł

W tym: wydatki bieżące w kwocie 6 992 119,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 9 419 233,00 zł

 

 

 

 

 

Realizacja dochodów i wydatków za I półrocze 2009 r. przedstawia się następująco:

 

 1. D O C H O D Y

 

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 14 196 042,00 zł;

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu wyniosło 4 571 139,19

% wykonania dochodów za I półrocze wyniosło 32,20%.

 

Dochody budżetowe dzielimy na:

Lp.

Wyszczególnienie dochodów

Plan po zmianach na 2009 rok

Wykonanie

Na 30.06.2009 r.

%
Wykonania
1.

- dochody majątkowe

7 402 453,00
1 020 689,22
13,79

 

W tym: dochody ze sprzedaży majątku

22 600,00
22 600,00
100,00
2.

- dotacje na zadania własne i zlecone w tym:

dotacje na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej

1 376 994,00

 

1 084 644,00

730 648,19

 

542 367,34
53,07

 

50,01

 

3.

- dochody własne

2 344 813,00

1 052 207,78

44,88
4.

- różne rozliczenia - subwencje

3 071 782,00
1 767 594,00
57,55

 

Ogółem dochody

14 196 042,00
4 571 139,19
32,20

 

 1. Dochody majątkowe są to otrzymane dotacje z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne oraz dochody ze sprzedaży majątku.

W I półroczu wpłynęła kwota 1 020 689,22 zł z tytułu sprzedaży majątku oraz otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Augustowie, pozostałe dotacje zaczną wpływać po złożonych wnioskach o płatność. Niskie wykonanie dochodów majątkowych zostało spowodowane tym iż najpierw musimy zapłacić za wykonane zadania a potem zostaną nam zrefundowane środki finansowe.

 

Dotacje na zadania własne i zlecone wpłynęła kwota w wysokości 730 648,19 zł, są to otrzymane dotacje z przeznaczeniem na:

 • 63 863,06 zł otrzymaliśmy na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej plan został wykonany w 100%;

 • 23 000,00 zł otrzymaliśmy na utrzymanie stanowiska pracy z Urzędu Podlaskiego, plan został wykonany w 56,10%;

 • 242,00 zł otrzymaliśmy z Krajowego biura wyborczego na aktualizację spisów wyborców w gminie, plan został wykonany w 50,84%;

 • 6 304,00 zł otrzymaliśmy na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, plan został wykonany w 100%;

 • 6 206,00 zł otrzymaliśmy na zakupy materiałów i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowince, plan został wykonany w 55,38%;

 • 25 953,85 zł otrzymaliśmy dotację na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników , plan został wykonany w 99,21%;

 • 424 489,00 zł otrzymaliśmy na wypłatę świadczeń rodzinnych i na wypłatę z funduszu alimentacyjnego jest to 45,64% planu dochodu w wysokości 933 000,00 zł.

 • 1 689,17 zł otrzymaliśmy z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , jest to 56,31% do założonego planu;

 • 22 780,11 zł otrzymaliśmy na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, jest to 56,95% do planu w wysokości 40 000,00 zł, są to środki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

 • 57 000,00 zł otrzymaliśmy na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, jest to 51,82% do planu w wysokości 110 000,00 zł, są to środki na realizację zadań bieżących gmin;,

 • 31 793,00 zł otrzymaliśmy na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince , jest to 53,70% zaplanowanej kwoty tj. 59 200,00 zł;

 • 31 000,00 zł otrzymaliśmy na dożywianie dzieci w szkołach jest to 62,68% zaplanowanej kwoty ;

 • 36 328,00 zł otrzymaliśmy na wypłatę jako pomocy materialnej dla uczniów wpłynęła cała dotacja czyli 100%.

 

Wszystkie dotacje wpływają systematycznie i nie ma odchyleń od planów. W załączniku Nr 1 w niektórych przypadkach jest niskie wykonanie dotacji ale to wynika z zapotrzebowania faktycznego jakie jest nam niezbędne do pokrycia wydatków.

 

4. Dochody własne są to wszystkie pozostałe dochody, które wpływają na konto jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Gminy . Plan dochodów własnych wynosi 2 344 813,00 zł zostało wykonane 1 052 207,78 zł tj. 44,88%. Dochody własne wpłynęły w następujących działach i w następujących wysokościach:

 • W dziale górnictwo i kopalnictwo plan został wykonany w wysokości 506,50 zł tj. 2,53%,

 • W dziale gospodarka mieszkaniowa plan został wykonany w wysokości 22 923,26 zł tj. 40,94% w tym: 3 783,96 zł z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości i 19 139,30 zł z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

 • 147,00 zł jest to 5% dochodów za wydane dowody osobiste,

 • W dziale administracja państwowa w rozdziale Urzędy gmin z tytułu wpłat z różnych opłat plan został wykonany w wysokości 24 586,60 zł tj. 49,17%

 • W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan został wykonany w wysokości 966 107,63 zł tj. 45,81% planu, jest to dobry procent wpływów podatków i kształtuje się on na około 48% wpływów w rozdziałach j.g.u. i od osób fizycznych. W niektórych paragrafach wykonanie nastąpi w II półroczu.

 • 1 639,17 zł są to odsetki na rachunku bankowym jest to 16,39%;Wykonanie planu nastąpi w III kwartale gdyż posiadamy lokatę bankową na kwotę 1 000 000,00 zł (2-miesięczną), gdzie wpłynie kwota ponad 11 000 zł.

 • W dziale Oświata i wychowanie dochody własne wpłynęły w wysokości 9 842,10 zł do planu w wysokości 32 300,00,00 zł tj. 30,47 %,

 • 1 768,34 zł wpłynęło z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, jest to 56,31% dochodów, które zostały wpłacone na konto przez dłużników alimentacyjnych i przez inne jednostki samorządu terytorialnego.

 • W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został wykonany w wysokości

24 687,18 zł tj. 38,57%.

 

 1. Różne rozliczenia wpłynęły dochodyw wysokości 1 767 594,00 zł tj.57,55% w tym:

 • Subwencja oświatowa wpłynęła w wysokości 1 235 736,00 zł tj. 61,54%

 • Subwencja wyrównawcza w wysokości 531 858,00 zł tj. 50,00% .

 

Wykonanie dochodów własnych przebiega prawidłowo . W niektórych działach w poszczególnych paragrafach występuje odchylenie od planu, które nie jest od nas zależne, w niektórych pozycjach odchylenie to będzie wyrównane w III i IV kwartale 2009 roku i tak:

Odchylenia wynikające z realizacji dochodów budżetowych powstały w działach:

 • Górnictwo i kopalnictwo z tytułu opłaty eksploatacyjnej – spowodowane jest ze zbyt niskim wydobyciem kruszywa na terenie gminy, w I półroczu, dochody te powinny wyrównać się w II półroczu.

 • Gospodarka Mieszkaniowa w paragrafie dotyczącym odpłatnego nabycia prawa własności wykonanie jest na minus 1910,78 jest to związane z przekazaniem podatku VAT za miesiąc grudzień. W miesiącu lipcu został ogłoszony przetarg na zbycie nieruchomości i mamy nadzieję że plan zostanie wykonany.

 • W dziale administracja publiczna niskie wykonanie występuje w rozdziale dotyczącym uzyskanych 5% dochodów z tytułu wydania dowodów osobistych. Mamy nadzieję iż do końca roku wpłynie całość zaplanowanej kwoty.

 • Brak wykonania wystąpił w rozdziale dotyczącym wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych jest to podatek przekazywany przez urzędy skarbowe. Niskie wykonanie występuje w paragrafie dotyczącym podatku od czynności cywilnoprawnych

 • Brak wykonania nastąpił w rozdziale dotyczącym wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie dotyczącym wpływy z opłaty targowej, która u nas nie występuje oraz z opłaty miejscowej , gdzie opłaty zaczną wpływać od miesiąca lipca, ponadto brak wykonania jest z tytułu opłaty targowe i od posiadania psów – podatki te nie występują na naszym terenie,

 • Niskie wykonanie jest w paragrafie podatku dochodowego od osób fizycznych, w pierwszym półroczu jest niższe wykonanie a w drugim wyższe jest to związane ze zwrotem podatków, mamy nadzieję że plan zostanie wykonany do końca roku.

 

Na koniec I półrocza wystąpiły zaległości w dochodach w wysokości 89 609,68 zł, w tym :

 • 8 990,10 zł tytułu czynszów mieszkaniowych (bez odsetek)

 • 37 744,70 zł z tytułu dochodów podatkowych oraz

 • 42 874,88 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych.

 

W celu ściągnięcia należności zostały wystawione tytuły wykonawcze i wysłane upomnienia.

Stan rachunków bankowych na dzień 30.06.2009 rok wynosi 1 420 765,88 zł , w tym:

 • Rachunek GFOŚiGW – 4 155,22 zł;

 • Rachunek lokaty terminowej – 1 000 000,00 zł

 • Rachunek Urzędu Gminy - 189 212,58 zł

 • Rachunek jednostki GOPS - 1 790,84 zł;

 • Rachunek jednostki BOS Nowinka – 12 515,08 zł

 • Rachunek jednostki szkoła Podstawowa Olszanka – 21 166,89 zł

 • Rachunek jednostki szkoła Podstawowa Monkinie – 52 888,85 zł

 • Rachunek jednostki Zespołu Szkół w Nowince – 137 036,42 zł

 • Pogotowie kasowe – 2 000,00 zł.

 

Nadwyżka budżetu gminy za I półrocze stanowi kwotę w wysokości 73 185,63 zł, przeznacza się na spłatę rat kredytów .

 

Zestawienie planu dochodów i wykonania przedstawia część tabelaryczna stanowiąca załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nowinka.

 

II . W Y D A T K I

 

Plan wydatków budżetowych po zmianach 16 407 025,00 zł;

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze wyniosło 4 497 953,56 zł;

% wykonania wydatków wyniosło 27,41%.

 

 

W niektórych działach występuje odchylenie od plany, gdzie jest niższe lub wyższe wykonanie ale jest to spowodowane ukierunkowaniem wydatków do niezbędnego funkcjonowania jednostki budżetowej Urzędu Gminy .W niektórych przypadkach należy zwiększyć lub zmniejszyć plan wydatków.

 

W I półroczu 2009 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania niewymagalne wystąpiły na kwotę 5 257,42 zł. Są to faktury które wpłynęły z datą czerwcową ale w miesiącu lipcu.

 

 • Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2009 wynosi 9 419 233,00 zł , wykonanie wyniosło 1 406 843,08 zł tj. 14,94%. Na tak niskie wykonanie zadań inwestycyjnych wpłynęło opóźnienie weryfikacji wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej. Bez dofinansowania tak duże inwestycje nie zostaną uruchomione.

 

W I półroczu były realizowane zadania inwestycyjne ze środków własnych :

 1. zadanie pn. budowa oświetlenia we wsi Ateny na wartość 10,40 zł;

 2. zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej została opłacona faktura częściowa na kwotę 1 281 359,63 zł

 3. 4 500,00 zostało wydatkowane na zadanie modernizacja drogi rolniczej we wsi Szczebra;

 4. 4 000,00 zł zostało wydatkowane na opracowanie map na drogę Nowe Gatno-Podnowinka;

 5. 60 029,58 zł zostało wydatkowane na zadanie budowa zespołu sportowego Moje boisko-Orlik 2012

 6. Został wykonany projekt i mapy sieci wodnokanalizacyjnej na kwotę 14 899,40 zł

 7. Został opłacony rachunek na kwotę 18 360 zł za podział działek dotyczący drogi w Walnym.

 8. Została rozliczona i wciągnięta na środki trwałe stacja uzdatniania wody w Olszance,

 9. Został wykonany pomost we wsi Tobołowo na kwotę 5 850,00 zł,

 10. Został zakupiony laptop i kserokopiarka na kwotę łączną 10 211,40 zł

 

 

Zestawienie zadań inwestycyjnych na poszczególne zadania przedstawia załącznik Nr 2 i 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Nowinka.

 

Plan wydatków bieżących wynosi 6 987 792 zł zostało wykonane 3 091 110,48 zł tj.44,24%.Wydatki bieżące były ukierunkowane do najpilniejszych potrzeb i przebiegały następująco w poszczególnych działach:

 • dział Rolnictwo i łowiectwo plan wynosi 67 624,00 zł wykonano 65 294,58 zł tj. 96,56% na tak wysokie wykonanie wpłynęło wypłata z dotacji za zwrot podatku akcyzowego dla rolników ,

 • W dziale transport i łączność w rozdziale drogi publiczne gminne wydatki bieżące wyniosły 28 860,55 zł są to wydatki na utrzymanie dróg gminnych , plan został wykonany w 36,08%

 • W dziale działalność usługowa w rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne zostało wydatkowane 11 762,91 zł tj. 14,39%

 • W dziale administracja publiczna plan wynosi 1 352 202,00 zł zostało wykonanych wydatków 48,98% tj. 662 356,65 zł .Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

 • w rozdziale Urzędy Wojewódzkie plan wynosi 66 016,00 zł zostało wykonane 30 075,26 zł w tym: z dotacji 23 000,00 zł oraz środki własne budżetowe w wysokości 7 075,26 zł. Środki zostały wydatkowane z przeznaczeniem na:

1)wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 329,35 zł;

2)pochodne od wynagrodzenia wyniosły – 3 743,30 zł;

3) wydatki rzeczowe – 5 002,61zł.

 • w rozdziale dotyczący Rady Gminy w I półroczu zostały poniesione wydatki w wysokości 23 183,36 zł, tj. 42,31% ,są to wydatki rzeczowe.

 • W rozdziale dotyczącym Urzędu gminy zostały poniesione wydatki w wysokości

567 069,92 zł , tj. 51,11% w tym na:

 1. wynagrodzenie osobowe pracowników i dodatkowe wynagrodzenie roczne –

349 405,51 zł;

 1. pochodne od wynagrodzenia wyniosły – 58 831,13 zł;

 2. wynagrodzenie bezosobowe wyniosło 20 882,25 zł,

 3. wydatki rzeczowe – 133 827,43 zł

 4. zakupy inwestycyjne – zakup laptopa na kwotę 4 123,60 zł,

 • promocja jednostek samorządu terytorialnego zostały poniesione wydatki w wysokości 660,01zł tj, 8,25%

 • w rozdziale pozostała działalność zostało wydatkowane 40 745,43 zł

 • W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w I półroczu wydatki wystąpiły na kwotę 6 539,10 zł tj. 96,45%

 • W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostało wydatkowane 13224,00 zł, są to wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowince i Bryzglu, zakup paliwa dla posterunku Policji w Nowince oraz wydatki na obronę cywilną;

 • W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zostało wydatkowane 15 087,78 zł tj. 62,87%

 • W dziale Obsługa długu publicznego w I półroczu zostało spłaconych odsetek od kredytów i pożyczek na kwotę 15 751,95 zł;

 • W dziale Różne rozliczenia w rozdziale rezerwy ogólne i celowe wydatki nie wystąpiły;

 • W dziale oświata i wychowanie plan wynosi 2 909 129,00 zł wydatkowano 1 409 053,95 zł tj. 48,44%. Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

 

 • W rozdziale szkoły podstawowe plan wynosi 1 535 961,00 zł wykonano 714 736,51 zł tj. 56,53%. Na wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 466 468,47 zł, pochodne od wynagrodzeń wyniosło 87 442,99 zł i wydatki rzeczowe to 160 825,05 zł,

 • W rozdziale oddziały przedszkolne zostało wydatkowane 74 855,03 zł w tym : na wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie 54 517,93 zł, pochodne od wynagrodzenia 10 561,32 zł i wydatki rzeczowe to 9 775,78 zł,

 • W rozdziale gimnazjum plan wynosi 757 700,00 zł wydatkowano 377 151,72 zł tj. 49,78% w tym: na wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 251 204,71 zł, pochodne od wynagrodzenia to 47 046,60 zł i wydatki rzeczowe to 78 900,41 zł;

 • W rozdziale dowożenie uczniów do szkół plan wynosi 295 437,00 zł wykonano 148 992,38 zł tj, 50,43% w tym na: wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 867,01 zł, pochodne od wynagrodzenia wyniosło 5 443,17 zł i wydatki rzeczowe 120 682,20 zł,

 • W rozdziale zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół pla wynosi 112 200,00 zł wykonano 51 637,96 zł tj. 46,02% w tym: na wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 187,94 zł pochodne od wynagrodzenia 6 982,72 zł i wydatki rzeczowe to 5 467,30 zł,

 • W rozdziale dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zostało wydatkowane 726,50 zł,

 • W rozdziale pozostała działalność zostało wydatkowane 40 953,85 zł w tym na zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników w wysokości 25 953,85 zł i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazano 15 000,00 zł.

 • W dziale ochrona zdrowia plan został wykonany w 61,06% to jest w wysokości 36 084,94 zł z przeznaczeniem na: przeciwdziałanie alkoholizmowi zostało wydatkowane 35 659,94 zł w tym na zakupy inwestycyjne 6 087,80 zł , została zakupiona kserokopiarka, w rozdziale pozostała działalność zostało wykonane 100% planu tj. w wysokości 425,00 zł.

 • W dziale pomoc społeczna zostało wydatkowane 613 690,17 zł z przeznaczeniem na:

  • W rozdziale domy pomocy społecznej zostało wydatkowane 23 391,28 zł;

  • W rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan został wykonany w wysokości 414 286,47 zł w tym na: świadczenia społeczne 398 263,40 zł, na wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 11 232,00 zł, na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 2 072,80 zł i wydatki rzeczowe wyniosły 2 718,27 zł,

  • W rozdziale i paragrafie dotyczącym składek na ubezpieczenie zdrowotne zostało wydatkowane 1 689,17 zł,

  • W rozdziale zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zostało wydatkowane 77 844,71 zł,

  • W rozdziale dodatki mieszkaniowe zostało wypłaconych na kwote 2 128,63 dodatków mieszkaniowych,

  • W rozdziale ośrodki pomocy społecznej plan wynosi 122 401,00 zł wydatkowano 44 889,48 zł w tym na: wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 975,98 zł, pochodne od wynagrodzeń 5 929,66 zł i wydatki rzeczowe to 4 983,84 zł,

  • W rozdziale usługi opiekuńcze zostało wydatkowane 2 435,91 zł, w tym na: pochodne od wynagrodzenia 335,91 zł i wynagrodzenie bezosobowe 2 100,00 zł,

  • W rozdziale pozostała działalność zostało wydatkowane 47 024,52 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach i wypłatę świadczeń społeczno użytecznych.

 • W dziale gospodarka komunalna wydatki bieżące wyniosły 81 325,86 zł w tym na:

 • W rozdziale oczyszczanie miast i wsi 2 710,22 zł,

 • W rozdziale oświetlenie ulic, placów i dróg 45 000,29 zł,

 • W rozdziale pozostała działalność wydatki wyniosły 33 615,35 zł.

 • W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan został wykonany w wysokości 117 115,11 zł w tym:

 • W rozdziale domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zostało przekazane 72 613,61 zł,

 • W rozdziale biblioteki zostało przekazane 39 500,00 zł,

 • W rozdziale pozostała działalność została przekazana kwota 5 001,50 zł

 • W dziale kultura fizyczna i sport wydatki bieżące nie wystąpiły.

 

Budżet Gminy dzieli się na jednostki budżetowe . Wykonanie w poszczególnych jednostkach budżetowych przedstawia się następująco:

 

 • Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince na 2009 rok wg stanu na 30.06.2009 rok wynosi:

 

 1. Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 1 194 655,00 zł

 • Wykonanie planu dochodów na 30.06.2009 rok wyniosło 570 519,62 zł,

 • % wykonania planu dochodów za I półrocze 2009 roku wyniosło 47,76%

 1. Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 1 360 397,00 zł

 • wykonanie planu wydatków na 30.06.2009 wyniosło 613 690,17 zł

 • % wykonania planu wydatków za I półrocze 2009 roku wyniosło 45,12 %

 • w tym : środki własne budżetowe po stronie wydatków zaplanowane do utrzymania GOPS w Nowince zaplanowane są w wysokości 165 742,00 zł, na dzień 30.06 2009 zostało wykonano ze środków własnych 20 186,14 zł tj. 12,18 %.

 

Na dzień 30.06.2009 r zobowiązania wymagalne wystąpiły na kwotę 90 066,43 zł z tytułu :

 • odsetek należnych z funduszu alimentacyjnego w wysokości 746,67 zł;

 • należności głównej z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości 17 850,00 zł;

 • należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej w wysokości 71 469,76 zł.

 

W I półroczu 2009 wpłynął zwrot zaliczki alimentacyjnej przez dłużników na kwotę

1 463,28 zł z czego 731,64 zł zostało przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i 731,64 zł na konto Urzędu Gminy.

 

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i była ukierunkowana do najpilniejszych potrzeb w celu funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

 • W rozdziale 85202 dotyczący opłaty za pobyt trzech osób w DPS Kalina w Suwałkach i w Jaśkach , plan wynosi 44 200,00 zł zostało wydatkowane 23 391,28 zł tj. 53 %.

 • W rozdziale 85212 dotyczący wypłaty świadczeń rodzinnych , zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 936 041,00 zł wydatkowano w I półroczu 2009 roku 414 286,47 zł tj. 44,26% w tym na:

 • wypłata świadczeń rodzinnych za I półrocze wyniosła 398 263,40 zł , zostały wypłacone dla 243 rodzin w ilości 2 936 zasiłków.

W tym wypłata zaliczek z funduszu alimentacyjnego w I półroczu roku 2009 wyniosła

13 050,00 zł , zostały wypłacone 41 zaliczek alimentacyjnych dla 6 rodzin ,

 • Wypłata wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosło 13 304,80 zł,

 • Wydatki rzeczowe wyniosły 2 718,27 zł ,

 • W rozdziale 85213 dotyczący składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum informacji społecznej plan wynosi 3 000 zł zostało opłaconych składek na kwotę 1 689,17 zł tj. 56,31%. Zostały opłacone składki za 10 osób pobierających zasiłek z pomocy społecznej, w związku ze zmianą ustawy dotacja ta została rozliczona a pozostałe środki zostały zwrócone.

 • W rozdziale 85214 dotyczący zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan wydatków wynosi 165 000 zł , otrzymaliśmy dotacji

wydatkowane 77 844,71 zł, w tym:

 • z dotacji z paragrafu 2010 kwotę 22 780,11 zł,

 • z paragrafu 2030 kwotę 51 051,64 zł

 • oraz z budżetu gminy jako środki własne kwotę 4 012,96 zł , ogółem zostało wykonane 47,18% wydatków do planu.

 • W rozdziale 85215 dotyczący wypłaty dodatków mieszkaniowych zostało wypłaconych dodatków na kwotę 2 128,63 zł. do planu w wysokości 5 000,00 zł.

 • W rozdziale 85219 dotyczący utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej plan wydatków po zmianach wynosi 122 401,00 zł w tym dotacja w kwocie 59 200,00 zł i środki własne w kwocie 63 201,00 zł. Wykonanie za I półrocze wyniosło 44 889,48 zł w tym z dotacji 31 793,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 13 096,48 zł . Plan wydatków za I półrocze 2009 został wykonany w 36,68 %.W rozdziale tym przebieg wydatków przedstawiał się następująco:

 • na wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wydatkowane 33 975,98 zł,

 • pochodne od wynagrodzenia wyniosło 5 929,66 zł ,

 • wydatki rzeczowe wyniosły 4 983,84 zł

 • w rozdziale 85228 dotyczący usług opiekuńczych za I półrocze zostało wydatkowane 2 435,91 zł w tym na wynagrodzenie bezosobowe 2 100,00 zł i pochodne od wynagrodzenia 335,91 zł. Zostało wykonane 22,56% planu wydatków.

 • W rozdziale 85295 dotyczący pozostałej działalności plan wydatków wynosi 73 955,00 zł zostało wydatkowane 47 024,52 zł na kwotę tą składają się wydatki z przeznaczeniem na:

 • dożywianie dzieci w szkołach plan wynosi 66 955,00 zł , gdzie zostało wydatkowane 43 520,52 zł , w tym z dotacji 31 000,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 12 520,52 zł, wykonanie planu zostało wydatkowane w 65%

 • wynagrodzenie społeczno-użyteczne płacone ze środków własnych wyniosło 3 504,00 zł.

 

 

 

 • Plan wydatków budżetowych jednostki Urzędu Gminy po zmianach wynosi 12 459 097,00 zł;

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze wyniosło 2 650 155,67 zł

% wykonania wydatków wyniosło 21,27%.

 

Wydatki budżetowe dzielimy na:

 

Lp.

Wyszczególnienie dochodów

Plan po zmianach na 2009 rok

Wykonanie

Na 30.06.2009 r.

%
Wykonania
1.

- wydatki bieżące

3 039 864,00

1 243 312,59

40,90
2.

- wydatki majątkowe

9 419 233,00

1 406 843,08

14,94

 

 

 

 

 

 

Wydatki ogółem

12 459 097,00

2 650 155,67

21,27

 

 

W niektórych działach występuje odchylenie od plany gdzie jest niższe lub wyższe wykonanie ale jest to spowodowane ukierunkowaniem wydatków do niezbędnego funkcjonowania jednostki budżetowej Urzędu Gminy . Szczegółowe omówienie wydatków jednostki Urzędu Gminy jest opisane w części wydatków części opisowej.

 

 

 • Budżet szkół gminy Nowinka wg stanu na dzień 30.06.2009 roku wynosi 2 587 531 zł. W I półroczu 2009 roku wydatkowano 1 234 107,72 zł; co stanowi 47,70% .

 

 

1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach

w Szkole Podstawowej w Monkiniach zatrudnionych jest 8,50 etatów nauczycieli , 0,75 etatu sprzątaczka, 1 palacz c.o. sezonowy.

Budżet szkoły na 2009r. wynosi 656 614,00 zł , z tego:

 • Szkoła Podstawowa plan wynosi 612 480,00 zł. Wykorzystane środki w I półroczu to

286 034,73zł tj. 46,70% .Na płace i pochodne od wynagrodzeń 241 513,29.; wydatki rzeczowe (zakup programu komputerowego, materiałów, opału, energia elektryczna, usługi) - 21 521,44 zł; stypendia dla uczniów – 1 000,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych 22 000,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2009 roku nie wystąpiły.

 • oddział przedszkolny przy szkole podstawowej plan wynosi 35 018,00, wydatki za I półrocze 16 184,94 zł tj. 46,22% Płace i pochodne – 14 834,74 zł , wydatki rzeczowe 50,20, fundusz świadczeń socjalnych – 1 300,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2009 roku nie wystąpiły.

 • Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosi 3 500,00 zł, wydatkowano 159,00 zł

 • Odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 5 616,00 zł, wydatkowano 4 900,00 zł.

 

2.Zespół szkół w Nowince

W skład Zespołu Szkół w Nowince wchodzi Szkoła Podstawowa w Nowince i Gimnazjum w Nowince. Każda ze szkół wchodząca w skład zespołu posiada odrębny budżet, a jego wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Nowince

Zatrudnionych jest w szkole 10,00 etatów nauczycieli i 1 etat sprzątaczki. Budżet na 2009 rok wynosi ogółem 706 727,00 zł.

 • szkoła podstawowa; plan – 638 937,00 zł wykonanie 295 944,58 zł tj. 46,32%. Płace i pochodne 241 440,55 zł, wydatki rzeczowe (zakup opału, programu komputerowego, energia, usługi, koszty podróży służbowych) – 35 404,03 zł, stypendia dla uczniów – 1400,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 17 700,00 zł Zobowiązania na koniec kwartału nie wystąpiły.

 • Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej; plan wynosi 55 766,00 zł wykonano – 27252,34zł co stanowi 48,87%. Płace i pochodne – 24 981,57 zł, wydatki rzeczowe 70,77 zł, fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 zł. Zobowiązania na 30.06.2009 rok nie wystąpiły.

 • Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosi 3600,00 zł wykonano 268,90 zł;

 • Odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli plan – 8 424,00 zł wykonano – 6 600,00 zł.

Gimnazjum w Nowince

W gimnazjum zatrudnia się 10,67 etatów nauczycieli, 1 etat sprzątaczki, 0,75 etatu pracownik administracyjny.

Plan na 2009 rok wynosi 757 700,00 zł, wydatki za I półrocze 2009 roku wyniosły – 377 151,72 zł, tj. 49,78%. Płace i pochodne – 316 403,67 zł, stypendia dla uczniów – 2 400,00 zł, wydatki rzeczowe – 32 748,05 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 600,00 zł.

Zobowiązania na 30.06.2009 roku nie wystąpiły.

- doskonalenie i dokształcanie nauczycieli plan wynosi 4 500,00 wykonano 298,60 zł.

 

3.Szkoła Podstawowa w Olszance

W szkole podstawowej w Olszance zatrudnionych jest 4,66 etatów nauczycieli, 0,50 etatu sprzątaczki, 1 palacz c.o. sezonowy. Budżet szkoły na 2009 rok wynosi 349 790,00 zł z tego:

 • szkoła podstawowa plan na 2009r. wynosi 284 544,00zł. W I półroczu 2009r. wydatkowano 132 757,20 zł. środków, co stanowi 46,66%. Płace i pochodne wyniosły 102 685,82zł, wydatki rzeczowe – 20 671,38 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 9 400,00 zł. Zobowiązania na 30.06.2009 rok nie wystąpiły.

 • Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej; plan 59 896,00 zł, wydatki na 30.06.2009 r. 31 417,75 zł tj. 52,45%. Płace i pochodne – 29 433,54 zł, wydatki rzeczowe – 84,21 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 1 900,00 zł.

 • Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosi 1 606,00 zł wykonano 0,00 zł;

 • Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli plan wynosi 3 744,00 wykonano 3 500,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30.06.2009 roku nie wystąpiły.

-zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół Biuro Obsługi Szkół w Nowince

W biurze Obsługi Szkół w Nowince zatrudnia się 2 pracowników ekonomiczno-administracyjnych. Plan na 2009r. – 112 200,00zł.; wydano wg stanu na dzień 30.06.2009r. – 51 637,96 zł tj. 46,02%.Wykorzystane środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości 46 170,66 zł, wydatki rzeczowe 3 667,30 zł, fund. świadczeń socjalnych – 1 800,00 zł. Zobowiązania na koniec II kwartału 2009 roku nie wystąpiły

 

 

Szczegółowe zestawienie wydatków w rozbiciu na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy.

 

 • Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nowinka przedstawia zestawienie zadań z zakresu realizacji zadań rządowej w I półroczu 2009 roku. Plan na te zadania po stronie dochodów wynosi 1 084 644,00 zł wpłynęła kwota 542 367,34 zł tj. 50,01%. Wszystkie otrzymane dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i terminowo.

Plan wydatków wynosi 1 084 644,00 zł zostało wydatkowane 530 953,21 zł .Dochody te są ujęte w załączniku Nr 1 a wydatki w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy.

 

Opłaty za wydawanie dowodów osobistych mamy plan 5 000 zł zostało wykonane 2 940,00 zł gdzie przekazaliśmy 2 793,00 zł i na dochody budżetu wpłynęła kwota 147,00 zł.

Dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej wpłynęły w wysokości 1 463,28 zł gdzie zostało przekazana po 731,64 zł na konto Urzędu Gminy i do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 • Załącznik Nr 4 przedstawia zestawienie wykonania zadań inwestycyjnych na poszczególne zadania. Zadania te są opisane wyżej.

 

 • Załącznik Nr 5 przedstawia zestawienie limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2013 . Zadania te są opisane wyżej

 

 • Załącznik Nr 6 przedstawia przekazane dotacje dla gminnych instytucji kultury w Nowince

Plan został wykonany w 51,50% . W I półroczu została przekazana dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince w wysokości 77 615,61 zł a dla biblioteki w wysokości

39 500,00 zł.

 • Załącznik 6a przedstawia zestawienie wykonania kosztów w instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince

 • Załącznik Nr 6b przedstawia zestawienie wykonania kosztów w instytucji kultury w Bibliotece Publicznej Gminy Nowinka.

 

 • Załącznik Nr 7 przedstawia zestawienie pomocy finansowej dla innej jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

 

 • Załącznik Nr 8 przedstawia dochody i wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych . W I półroczu zostały zrealizowane zadania poprzez:- organizacja kolonii letnich dla dzieci z rodzin patologicznych

 • opłata dla poradni psychologicznej ,

 • opłata za odbyte porady w szkołach ,

 • zwroty za przejazdy dla osób do poradni,

 • został zakupiony sprzęt w postaci kserokopiarki.

 

 • Załącznik Nr 9 przedstawia plan przychodów i wydatków zaciągniętych kredytów wg stanu na 30.06.2009 rok.. W I półroczu zostały spłacone kredyty na kwotę

119 610,00 zł.. Został uruchomiony kredyt bankowy na kwotę 1 240 000,00 zł , jest to pierwsza transza na opłacenie faktury na drogę powiatową.

 

 • Załącznik Nr 10 przedstawia wykonanie planu przychodów i wydatków funduszu celowego tj. GFOŚiGW gdzie w I półroczu wpłynęła kwota 2 222,49 zł , wydatki nie wystąpiły . Stan konta bankowego funduszu na dzień 30.06.2009 r. wynosi 4 155,22 zł.

 

 

Ocena sytuacji przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku jest bardzo niska , dochody wpływają systematycznie a wydatki są finansowane na bieżąco.

Na niski procent wykonania dochodów mają wpływ dotacje na zadania inwestycyjne które nie wpłynęły w I półroczu

Zaplanowane wydatki inwestycyjne finansowane ze środków własnych przebiegają prawidłowo bez zbytniego obciążenia budżetu . Odchylenia występują tylko w dużych inwestycjach, ale jest to związane ze zbyt uciążliwymi przepisami które dyktuje nam Unia Europejska.

Dochody i wydatki są stale monitorowane w celu wyeliminowania ewentualnych zagrożeń, a także są podejmowane działania zmierzające do wydatkowania środków w sposób oszczędny, ale gwarantujący też właściwe wykonanie niezbędnych zadań bieżących i inwestycyjnych.

 

 

Wójt Gminy

 

Marek Motybel

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2010-03-09

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2010-03-09

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2010-03-09