ZARZĄDZENIE NR 37/09

Wójta Gminy Nowinka
z dnia 20 lipca 2009r.

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wdrażania i utrzymania systemu jakości ISO 9001;2009Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1.Powołuję pełnomocnika do spraw wdrażania i utrzymania systemu jakości zgodnych z wymogami ISO 9001, zwanego dalej pełnomocnikiem.
2.Na pełnomocnika wyznaczam Zbigniewa Szymańskiego – Sekretarza Gminy Nowinka.

§ 2

1.Do zadań pełnomocnika należy podejmowanie działań i utrzymanie stałych kontaktów ze Stowarzyszeniem „Euroregion Niemen” – Projekt „ISO 9001 w administracji samorządowej Polski Wschodniej”.
2.Zadania określone w ust.1 pełnomocnik realizuje w szczególności przez:
1)Nadzór nad przygotowaniem i organizacją szkoleń pracowników,
2)Koordynację podejmowanych prac,
3)Współpracę z pracownikami w celu realizacji wyznaczonego harmonogramu prac,
4)Planowanie wewnętrznych auditorów i nadzór nad usuwaniem stwierdzonych niezgodności,
5)Nadzór nad dokumentacją systemu jakości,
6)Przedstawianie okresowych przeglądów funkcjonowania urzędu i systemu jakości,
7)Planowanie szkoleń dotyczących zarządzania jakością pracy zespołowej,
8)Koordynacja szkoleń związanych z auditami zewnętrznymi,
9)Składanie kierownikowi urzędu planów dotyczących doskonalenia systemu jakości w urzędzie.
§ 3

1.Upoważniam pełnomocnika do podejmowania działań operacyjnych wydanych w formie pisemnych poleceń.
2.Treść poleceń podlega uzgodnieniu z Wójtem.

§ 4

Zobowiązuje pracowników Urzędu Gminy do ścisłej współpracy z pełnomocnikiem do spraw wdrażania i utrzymania systemu jakości oraz rzetelnego wypełniania wyznaczonych zadań.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2010-03-09

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2010-03-09

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2010-03-09