ZARZĄDZENIE Nr 44/09
Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 19 października 2009 r.

W sprawie :informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za III kwartały 2009 roku

Na podstawie art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 14/06 Wójta gminy Nowinka z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy kwartalnej informacji o wykonaniu o wykonaniu budżetu gminy jednostki samorządu terytorialnego - zarządza się co następuje:

 

§ 1

§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu gminy Nowinka za III kwartały 2009 roku;

 

 1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 14 028 399,00 zł wykonano

7 766 954,45 zł, co stanowi 55,37% w tym:

 • Dochody bieżące – plan wynosi 6 719 068,00 zł, wykonano 5 130 303,52 zł, co stanowi 76,36%

 • Dochody majątkowe – plan wynosi 7 309 331,00zł, wykonano 2 636 650,93 zł co stanowi 36,08%

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

 1. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 16 239 382,00 zł wykonano

9 768 440,83 zł, co stanowi 60,15 %, w tym:

 • Wydatki bieżące plan w wysokości 6 841 423,00 zł, wykonano 4 407 272,54 zł, co stanowi 64,42%;

 • Wydatki inwestycyjne plan wynosi w wysokości 9 397 959,00 zł, wykonanie wyniosło 5 361 168,29, co stanowi 57,05.%;

W tym:

 1. Wydatki jednostki Urzędu Gminy plan wynosi 12 338 378,00 zł, wykonano

7 098 902,84 zł, co stanowi 57,54% , w tym wydatki inwestycyjne:

-plan wydatków inwestycyjnych jednostki Urzędu Gminy wynosi 9 386 068,00 zł, wykonano 5 361 168,29 zł, co stanowi 57,12%, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

 • wydatki jednostki budżetowej GOPS – plan wynosi 1 287 538,00 zł, wykonano

926 141,97 co stanowi 71,93%, zgodnie z załącznikiem nr 2;

 • wydatki jednostek oświatowych ogółem plan wynosi 2 613 466,00 zł, wykonano

1 743 396,02zł, co stanowi 71,93% - zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

 1. Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 30.09.2009 roku nie wystąpiła.

 2. Kwota zobowiązań spornych niewymagalnych na dzień 30.09.09r. nie wystąpiła

 3. Kwota dotacji:
 • Otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 970 395,00 zł;

 • Udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – nie wystąpiła;

 1. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:

 • w okresie III kwartałów 2009 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje bankowe.

 1. Dług publiczny:
 • na dzień 30.09.2009 roku dług publiczny wyniósł 2 393 483,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów , w tym 1 941 727,00 zł został zaciągnięty nowy kredyt w 2009 roku.

 1. Pomoc publiczna:
 • wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia;

 1. ciężar publiczny:

 • za III kwartały 2009 roku wpłaty za dowody osobiste wpłynęły w wysokości

4 320,00 zł. Przekazano za dowody osobiste do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – 4 104,00 zł. Na konto Urzędu Gminy jako dochody własne kwotę 216,00 zł.

 • Z tytułu zaliczki alimentacyjnej należność na dzień 30.09. 2009 roku wyniosła

68 523,04 zł w tym: dochody Budżetu Państwa 33 529,88 z. W III kwartałów 2009 roku wpłynęły środki finansowe od dłużników w wysokości 1 463,28 zł , z czego dla Urzędu Podlaskiego przekazano 731,64 zł i na konto Urzędu Gminy kwotę

731,64 zł. Należność z tytułu funduszu alimentacyjnego wynosi 25 200,00 zł oraz odsetki należne budżetowi państwa 1 445,62 zł. z tytułu funduszu alimentacyjnego wypłynęła kwota w wysokości 371,84 zł z tego: przekazano do Urzędu Podlaskiego 11,60 zł z tytułu należnych odsetek, 223,10 zł należność budżetu państwa, 74,37 zł dochody urzędu Gminy i 74,37 zł przekazane do innej jednostki j.s.t.

 1. III kwartały zamknęło się deficytem budżetowym w wysokości 2 001 486,38 zł

 2. Zadłużenie gminy na dzień 30.09.2009 rok wynosi 2 393 483,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych

 

 

§ 2. Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Wójt

 
 
 
 

Marek Motybel

Załącznik nr 2

 

Do Zarządzenia Nr 44/09

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 19 października 2009 r.

 

 

Sprawozdanie z działalności finansowej GOPS w Nowince

za III kwartały 2009 r.

 

 

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince na 2009 rok wg stanu na 30.10.2009 rok wynosi:

 1. Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 1 050 999,00 zł

 • Wykonanie planu dochodów na 30.09.2009 rok wyniosło 832 723,27 zł,

 • % wykonania planu dochodów za III kwartały 2009 roku wyniosło 79,23%

 1. Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 1 287 538,00 zł

 • wykonanie planu wydatków na 30.09.2008 wyniosło 926 141,97 zł

 • % wykonania planu wydatków za III kwartały 2009 roku wyniosło 71,94 %

 • w tym : środki własne budżetowe po stronie wydatków zaplanowane do utrzymania GOPS w Nowince zaplanowane są w wysokości 236 539,00 zł, na dzień 30.09 2008 zostało wykonano ze środków własnych 93 418,70 zł tj. 39,50 %.

 

Na dzień 30.09.2009 r zobowiązania wymagalne nie wystąpiły .

 

W III kwartale 2009 wpłynął zwrot zaliczki alimentacyjnej przez dłużników na kwotę

1 463,28 zł z czego 731,64 zł zostało przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i 731,64 zł na konto Urzędu Gminy. Ponadto wpłynęła kwota z tytułu funduszu alimentacyjnego w wysokości 372,80 z tego zostało przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego 223,10 zł , na konto Urzędu Gminy kwota 74,37 zł i do innej j.s.t. 74,37 zł oraz zostały przekazane odsetki w wysokości 11,60 jako dochód budżetu państwa.

 

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i była ukierunkowana do najpilniejszych potrzeb w celu funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

 • W rozdziale 85202 dotyczący opłaty za pobyt trzech osób w DPS plan wynosi 49 604,00 zł zł zostało wydatkowane 36 055,54 zł tj. 72,69 %.

 • W rozdziale 85212 dotyczący wypłaty świadczeń rodzinnych , zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 845 339,00 zł wydatkowano za III kwartały 2009 roku 639 240,19 zł tj. 75,62% w tym na:

 • wypłata świadczeń rodzinnych za III kwartały wyniosła 616 020,40 zł , zostały wypłacone dla 246 rodzin w ilości 7 295 zasiłków.

W tym wypłata z funduszu alimentacyjnego za III kwartały roku 2009 wyniosła

20 400,00 zł , zostały wypłacone 62 świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 6 rodzin ,

 • Wypłata wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosło 18 987,04 zł,

 • Wydatki rzeczowe wyniosły 4 232,75 zł

 • W rozdziale 85213 dotyczący składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum informacji społecznej plan wynosi 3 997,00 zł zostało opłaconych składek na kwotę 2 783,09 zł tj. 69,63%. Zostały opłacone składki za 11 osób pobierających zasiłek z pomocy społecznej,

 • W rozdziale 85214 dotyczący zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan wydatków wynosi 155 278,00 zł , otrzymaliśmy dotacji

107 277,02 zł w tym z paragrafu 2010 - 27 277,02 zł i z paragrafu 2030 - 80 000,00 zostało wydatkowane 170 278,00 zł w tym z dotacji z paragrafu 2010 kwotę

27 277,02 zł, z paragrafu 2030 kwotę 78 914,94 zł oraz z budżetu gminy jako środki własne kwotę 13 622,96 zł , ogółem zostało wykonane 70,37% wydatków do planu.

 • W rozdziale 85215 dotyczący wypłaty dodatków mieszkaniowych zostało wypłaconych dodatków na kwotę 3 020,32 zł. do planu w wysokości 4 400,00 zł tj. 68,65%

 • W rozdziale 85219 dotyczący utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej plan wydatków po zmianach wynosi 120 593,00 zł w tym dotacja w kwocie 57 724,00 zł i środki własne w kwocie 62 869,00 zł. Wykonanie za III kwartały wyniosło 70 341,80 zł w tym z dotacji 45 163,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 25 178,80 zł . Plan wydatków za III kwartały 2009 został wykonany w 58,33 %.W rozdziale tym przebieg wydatków przedstawiał się następująco:

 • na wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wydatkowane 53 325,98 zł,

 • pochodne od wynagrodzenia wyniosło 9 486,19 zł ,

 • wydatki rzeczowe wyniosły 7 529,63 zł

 • w rozdziale 85228 dotyczący usług opiekuńczych za III kwartały zostało wydatkowane

3 653,19 zł w tym na wynagrodzenie bezosobowe 3 150,00 zł i pochodne od wynagrodzenia 503,19 zł. Zostało wykonane 79,42% planu wydatków.

 • W rozdziale 85295 dotyczący pozostałej działalności plan wydatków wynosi 87 955,00 zł zostało wydatkowane 51 232,92 zł na kwotę tą składają się wydatki z przeznaczeniem na:

 • dożywianie dzieci w szkołach gdzie zostało wydatkowane 45 770,52 zł w tym z dotacji 33 520,52 zł i środki własne budżetowe w wysokości 12 520,00 zł,

 • wynagrodzenie społeczno-użyteczne płacone ze środków własnych wyniosło 5 462,40 zł.

 

 

 

 

 

Wójt

 

 

Marek Motybel

 

Załącznik Nr 1

 

Do Zarządzenia Nr 44/09

 

Wójta Gminy Nowinka

 

Z dnia 19 października 2009 r.

 

 

Sprawozdanie z działalności finansowej jednostki Urzędu Gminy

w Nowince za III kwartały 2009 r.

 

Budżet Gminy na 2009 rok został uchwalony w dniu 22 grudnia 2008 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/108/08 na kwotę:

 1. Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 12 920 640,00 zł;

 2. Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 14 862 367,00 zł;

 

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 941 727,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

 1. Planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego,

 2. Przychody budżetu w wysokości 2 100 059,00 zł, rozchody w wysokości 158 332,00 zł

 

W okresie III kwartałów 2009 roku zostały podjęte Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta

zmieniające plan dochodów i wydatków zmieniające plan dochodów i wydatków .Zmiany te przedstawiały się następująco:

 1. Uchwała Nr XI/127/09 Rady Gminy Nowinka z dnia 23 marca 2009 r. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o otrzymane dotacje na kwotę 1 105 681,00 zł;

 2. Zarządzenie Nr 21/09 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 marca 2009 roku gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 1 200,00 zł.

 3. Zarządzenie Nr 29/09 Wójta Gminy Nowinka z dnia 12 maja 2009 roku, gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 128 404,00 zł.

 4. Uchwała Nr XXI/133/09 Rady Gminy Nowinka z dnia 8 czerwca 2009 r. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 29 586,00 zł;

 5. Zarządzenie Nr 34/09 Wójta Gminy Nowinka z dnia 30 czerwca 2009 roku plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 10 531,00 zł.

 6. Uchwała Nr XXII/135/09 Rady Gminy Nowinka z dnia 28 lipca 2009 roku gdzie plan wydatków i dochodów został zwiększony o kwotę 57 100,00 zł,

 7. Zarządzenie Nr 40/09 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 sierpnia 2009 roku gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 9 021,00 zł,

 8. Uchwała Nr XXIII/139/09 Rady Gminy Nowinka z dnia 21 września 2009 roku zmieniająca budżet gminy poprzez zmniejszenie o kwot 240 039,00 zł po stronie dochodów i wydatków.

 9. Uchwała Nr XXIV/141/09 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 września zostaje zwiększony plan dochodów i wydatków o kwotę 6 275,00 zł.

 

Plan dochodów ogółem po naniesionych zmianach wynosi – 14 028 399,00 zł

W tym: dochody bieżące w kwocie 6 719 068,00 zł

dochody majątkowe w kwocie 7 309 331,00 zł

Plan wydatków ogółem po naniesionych zmianach wynosi - 16 239 382,00 zł

W tym: wydatki bieżące w kwocie 6 841 423,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 9 397 959,00 zł

 

 

 

Realizacja dochodów i wydatków za III kwartały 2009 r. jednostki Urzędu Gminy przedstawia się następująco:

 

 1. D O C H O D Y

 

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 14 028 399,00 zł;

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu wyniosło 7 766 954,45

% wykonania dochodów za I półrocze wyniosło 55,37%.

 

 

Dochody budżetowe dzielimy na:

 

Lp.
Wyszczególnienie dochodów
Plan po zmianach na 2009 rok
Wykonanie
Na 30.09.2009 r.
%
Wykonania
1.
- dochody bieżące
6 719 068,00
5 130 303,52
76,36
2.
- dochody majątkowe
7 309 331,00
2 636 650,93
36,08
3.

W tym: dotacje otrzymane od innych j.s.t.

1 970 395,00
1 970 395,93
100,00

 

Ogółem dochody
14 028 399,00
7 766 954,45
55,37

 

 1. Dochody majątkowe są to otrzymane dotacje z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i dochody własne które to wynikają z paragrafów dochodowych.

W okresie III kwartałów dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 2 636 650,93 zł z tytułu sprzedaży, i otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz pierwszej płatności z Urzędu Marszałkowskiego

 

 1. Dochody bieżące są to wszystkie pozostałe dochody, które wpływają na konto jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Gminy . Plan dochodów własnych wynosi 6 719 068,00 zł zostało wykonane 5 130 303,52 zł tj. 76,36%. Dochody własne wpłynęły w następujących działach i w następujących wysokościach:

 • W dziale rolnictwo i łowiectwo z tytułu otrzymanej dotacji na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego plan został wykonany w 100% tj w wysokości 63 863,06 zł,

 • W dziale górnictwo i kopalnictwo plan został wykonany w wysokości 890,38 zł tj. 4,46%,

 • W dziale gospodarka mieszkaniowa plan został wykonany w wysokości 34 169,28 zł tj. 60,80%

 • W dziale administracja publiczna :

- w rozdziale Urzędy Wojewódzkie plan został wykonany w 77,63% są to dochody z tytułu otrzymanej dotacji na utrzymanie stanowiska pracy z Urzędu Wojewódzkiego oraz dochody własne związane z realizacją zadań zleconych (za wydawanie dowodów osobistych)

 • w rozdziale Urzędy gmin z tytułu wpłat z różnych opłat plan został wykonany w wysokości 26 665,13 zł tj. 53,33% ;

 

 • W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan został wykonany w 99,33% tj w wysokości 6 663,00 zł

 • W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa plan został wykonany w 48,29%

 • W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan został wykonany w wysokości 1 436 003,70 zł tj. 68,04% planu,

 • W dziale różne rozliczenia wpłynęła kwota w wysokości 2 522 582,51 zł. tj. 81,86%,

 • W dziale Oświata i wychowanie dochody własne wpłynęły w wysokości 41 422,93 zł do planu w wysokości 64 093,00 zł tj. 64,63 %,

 • W dziale Pomoc Społeczna plan został wykonany w wysokości 832 723,27 zł tj. 74,72%

 • W dziale Edukacyjna Opieka wychowawcza wpłynęła kwota 36 328 zł tj.100% założonego planu

 • W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został wykonany w wysokości

39 093,41 zł tj. 61,09%

 

Wykonanie dochodów własnych jest lekko zachwiana równowaga . W niektórych działach w poszczególnych paragrafach występuje odchylenie od planu, które nie jest od nas zależne, w niektórych pozycjach odchylenie to będzie wyrównane w późniejszym okresie 2009 roku i tak:

Odchylenia wynikające z realizacji dochodów budżetowych powstały w działach:

 • Górnictwo i kopalnictwo z tytułu opłaty eksploatacyjnej – spowodowane jest ze zbyt niskim wydobyciem kruszywa na terenie gminy,

 • Gospodarka mieszkaniowa niskie wykonanie wystąpiło z tytułu dochodów najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia prawa własności,

 • Brak wykonania nastąpił w rozdziale dotyczącym wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie dotyczącym wpływy z opłaty targowej, która u nas nie występuje oraz z opłaty miejscowej , gdzie opłaty zaczną wpływać od miesiąca lipca.

 • W dziale gospodarka mieszkaniowa wykonanie wyniosło – 1 910,78 zł jest to związane z przekazaniem podatku VAT za miesiąc grudzień 2008 roku ;

 • dotacje na zadania inwestycyjne, zaczną one wpływać w IV kwartale 2009 roku po realizacji inwestycji.

 

Wszystkie dotacje i dochody bieżące wpływają systematycznie i nie ma odchyleń od planów.

 

Na koniec III kwartału wystąpiły należności wymagalne w wysokości 109 178,55 zł, w tym :

 • z tytułu czynszów mieszkaniowych 8 705,74 zł,

 • 57 011,67 zł z tytułu dochodów podatkowych,

 • oraz 43 461,14 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego W celu ściągnięcia należności zostały wystawione tytuły wykonawcze i wysłane upomnienia.

Należności niewymagalne na dzień 30.09.2009 roku wynoszą 3 496,67 zł.

 

III kwartał zamknął się deficytem budżetu gminy w wysokości 2 001 486,38 zł .

 

II . W Y D A T K I

 

Plan wydatków budżetowych jednostki Urzędu Gminy po zmianach wynosi 12 338 378,00 zł;

Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze wyniosło 7 098 902,84 zł

% wykonania wydatków wyniosło 57,54%.

Wydatki budżetowe dzielimy na:

 

Lp.
Wyszczególnienie dochodów
Plan po zmianach na 2009 rok
Wykonanie
Na 30.09.2009 r.
%
Wykonania
1.
- wydatki bieżące
2 952 310,00
1 737 734,55
58,86
2.
- wydatki majątkowe
9 386 068,00
5 361 168,29
57,12

 

 

 

 

 

 

Wydatki ogółem
12 338 378,00
7 098 902,84
57,54

 

W niektórych działach występuje odchylenie od plany gdzie jest niższe lub wyższe wykonanie ale jest to spowodowane ukierunkowaniem wydatków do niezbędnego funkcjonowania jednostki budżetowej Urzędu Gminy .

W okresie III kwartałów 2009 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 21 493,06 zł . Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

 

 • Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2009 wynosi 9 386 068,00 zł , wykonanie wyniosło

5 361 168,29 zł tj. 57,12%. Były realizowane zadania inwestycyjne:

konto 080 – rozpoczęte inwestycje na kwotę 5 302 245,83 zł

 1. Został zakupiony dziennik budowy na zadanie pn. budowa oświetlenia we wsi Ateny na wartość 10,40 zł;

 2. na zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej zostało wydatkowane 4 811 858,84 zł

 3. 4 500,00 zostało wydatkowane na zadanie modernizacja drogi rolniczej we wsi Szczebra;

 4. 4 000,00 zł zostało wydatkowane na opracowanie map na drogę Nowe Gatno-Podnowinka;

 5. 378 816,35 zł zostało wydatkowane na zadanie budowa zespołu sportowego Moje boisko-Orlik 2012

 6. Został wykonany projekt i mapy sieci wodnokanalizacyjnej na kwotę 54 524,57 zł

 7. Został opłacony rachunek na kwotę 18 360 zł za podział działek dotyczący drogi w Walnym.

 8. Została rozliczona i wciągnięta na środki trwałe stacja uzdatniania wody w Olszance na kwotę 7 000,00 zł

 9. Został opłacony projekt przebudowy przepustu na rzece Dłużance na kwotę 17 080,00 zł;

 10. 2 928,00 zł zostało wydatkowane na przygotowania do budowy parkingu przy Urzędzie Gminy

 11. 2 545,00 zł zostało wydatkowane na oświetlenie uliczne we wsi Szczebra;

 12. kwota 622,67 została przekazana do PUW dotacja na zadanie inwestycyjne.

Zakup środków trwałych na kwotę 58 922,46 w tym:

1. Został zakupiony laptop i kserokopiarka na kwotę łączną 10 211,40 zł

 1. 2.Wybudowano dwa przystanki autobusowe na kwotę 26 352,00 zł;

3. Został wykonany pomost we wsi Tobołowo na kwotę 5 850,00 zł,

 1. 4. zostało wydatkowano na zakup zestawu medycznego dla OSP Nowinka w wysokości

5 082,50 zł

5.11 426,56 zł zostało wydatkowane na zakup oczyszczalni przyzagrodowej przy Urzędzie Gminy.

 

Plan wydatków bieżących wynosi 2 952 310,00 zł zostało wykonane 1 737 734,55 zł tj.58,86%.Wydatki bieżące były ukierunkowane do najpilniejszych potrzeb i przebiegały następująco w poszczególnych działach:

 • dział Rolnictwo i łowiectwo plan wynosi 67 624,00 zł , zostało wydatkowane 66 180,40 zł;

 • dział Transport i łączność plan wynosi 92 200,00 zł w rozdziale drogi publiczne gminne wydatki bieżące wyniosły 70 589,79 zł, tj. 76,57 % założonego planu .

 • W dziale działalność usługowa plan wynosi 98 754,00 zł, w rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne zostało zaplanowane 18 228,91 zł, .

 • W dziale administracja publiczna plan wynosi 1 271 522,00 zł zostało wykonanych wydatków 72,20% tj. 917 987,92 zł .

 • W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wynosi 6 780,00 zł wydatki wyniosły 6 539,10 zł tj. 96,45%;.

 • W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wynosi 62 663,00 zł zostało wydatkowane 39 806,66 zł, tj. 63,53%, są to wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowince i Bryzglu, zakup paliwa dla posterunku Policji w Nowince oraz wydatki na obronę cywilną;

 • W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan wynosi 24 500,00 zł, zostało wydatkowane 20 163,09 zł.

 • W dziale Obsługa długu publicznego zostało spłaconych odsetek od kredytów i pożyczek na kwotę 35 499,79 zł. Plan wynosi 77 500,00 zł

 • W dziale różne rozliczenia jest zaplanowana rezerwa w wysokości 2000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, która to w nie była uruchomiana

 • W dziale oświata i wychowanie plan wynosi 344 108,00 zł wydatkowano 207 835,15 zł tj. 20%.

 • W dziale Ochrona zdrowia plan wynosi 59 102,00 zł został wykonany w wysokości

46 474,53 zł
 • W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan wynosi 36 328,00 zł zostało wydatkowane 25 797,00 zł

 • W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki bieżące plan został założony w wysokości 195 000,00 zł zostało wydatkowane 113 804,90 zł tj. 58,37%

 • W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wynosi 629 338,00 zł zostało wykonane 174 915,11 zł.

 • W dziale kultura fizyczna i sport plan wynosi 12 351,00 zł wydatki nie wystąpiły.

Biorąc pod uwagę założony plan to wykonanie wydatków bieżących ogółem wyniosło 20% jest to spowodowane wypłatą dodatkowego wynagrodzenia , podwyżką cen energii, paliwa oraz zwiększonych zakupów w związku z wykonaniem nowych mebli do dwóch pokoi. W związku z ty trzeba będzie zwiększyć plan wydatków tam gdzie to będzie niezbędne.

 

Wójt

 
 

Marek Motybel

Załącznik Nr 3

Do Zarządzenia Nr 44 /09

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 19 pazdziernika2009 r.

 

Budżet szkół gminy Nowinka wg stanu na dzień 30.09.2009 roku wynosi 2 608 966,00 zł. W okresie III kwartałów 2009 roku wydatkowano 1 617 917,54 zł; co stanowi 62,02% .

 

 

1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach

w Szkole Podstawowej w Monkiniach zatrudnionych jest 8,50 etatów nauczycieli , 0,75 etatu sprzątaczka, 1 palacz c.o. sezonowy.

Budżet szkoły na 2009r. wynosi 656 614,00 zł , z tego:

 • Szkoła Podstawowa plan wynosi 612 480,00 zł. Wykorzystane środki w okresie III kwartałów została wydatkowana kwota 389 151,51 tj. 63,54% .Na płace i pochodne od wynagrodzeń 343 305,92.; wydatki rzeczowe (zakup programu komputerowego, materiałów, opału, energia elektryczna, usługi) - 24 302,59 zł; stypendia dla uczniów – 1 000,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych 22 543,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 września 2009 roku nie wystąpiły.

 • oddział przedszkolny przy szkole podstawowej plan wynosi 35 018,00, wydatki na koniec III kwartału wyniosły 22 884,74 zł tj. 65,35% Płace i pochodne – 21 486,54 zł , wydatki rzeczowe 80,20, fundusz świadczeń socjalnych – 1 318,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30 września 2009 roku nie wystąpiły.

 • Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosi 3 500,00 zł, wydatkowano 159,00 zł

 • Odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 5 616,00 zł, wydatkowano 5 616,00 zł.

 

2.Zespół szkół w Nowince

W skład Zespołu Szkół w Nowince wchodzi Szkoła Podstawowa w Nowince i Gimnazjum w Nowince. Każda ze szkół wchodząca w skład zespołu posiada odrębny budżet, a jego wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Nowince

Zatrudnionych jest w szkole 8,87 etatów nauczycieli i 1 etat sprzątaczki. Budżet na 2009 rok wynosi

 • szkoła podstawowa; plan – 638 937,00 zł wykonanie 419 893,43 zł tj. 65,72%. Płace i pochodne 349 506,19 zł, wydatki rzeczowe (zakup opału, programu komputerowego, energia, usługi, koszty podróży służbowych) – 46 978,24 zł, stypendia dla uczniów – 1400,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 22 009,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec kwartału wyniosły 2 531,79 zł

 • Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej; plan wynosi 55 766,00 zł wykonano –

39 003,83 co stanowi 69,94%. Płace i pochodne – 36 225,46 zł, wydatki rzeczowe 262,37 zł, fundusz świadczeń socjalnych 2 516,00 zł.

Zobowiązania na 30.09.2009 rok wystąpiły na kwitę 257,00

 • Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosi 3600,00 zł wykonano 268,90 zł; zobowiązania na 30.09.2009 wyniosły 12,00 zł (niewymagalne)

 • Odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli plan – 8 424,00 zł wykonano – 8 424,00 zł.

Gimnazjum w Nowince

W gimnazjum zatrudnia się 10,67 etatów nauczycieli, 1 etat sprzątaczki, 0,75 etatu pracownik administracyjny.

Plan na 2009 rok wynosi 781 453,00,00 zł, wydatki za III kwartały 2009 roku wyniosły –

545 188,49 zł, tj. 69,76%. Płace i pochodne – 452 517,66 zł, stypendia dla uczniów – 2 400,00 zł, wydatki rzeczowe – 59 770,83 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 500,00 zł.

Zobowiązania na 30.09.2009 roku wystąpiły w wysokości 2 737,78 zł

 • doskonalenie i dokształcanie nauczycieli plan wynosi 4 500,00 wykonano 298,60 zł.. Zobowiązania na dzień 30.09.2009 rok wyniosły 10,00 zł

 

W miesiącu wrześniu dokonano dofinansowania w rozdziale 80195 na wykonanie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Nowince na kwotę 23 753,00 zł wykonanie nie wystąpiło.

 

3.Szkoła Podstawowa w Olszance

W szkole podstawowej w Olszance zatrudnionych jest 4,66 etatów nauczycieli, 0,50 etatu sprzątaczki, 1 palacz c.o. sezonowy. Budżet szkoły na 2009 rok wynosi 352 090,00 zł z tego:

 • szkoła podstawowa plan na 2009r. wynosi 284 844,00zł. W III kwartale 2009r. wydatkowano 191 744,63 zł. środków, co stanowi 66,85%. Płace i pochodne wyniosły 141 819,58, wydatki rzeczowe – 39 576,05 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 10 349,00 zł. Zobowiązania na 30.09.2009 rok nie wystąpiły.

 • Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej; plan 59 896,00 zł, wydatki na 30.09.2009 r. wyniosły 45 079,41 zł tj. 75,26%. Płace i pochodne – 42 573,70 zł, wydatki rzeczowe – 109,71 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 2 396,00 zł.

 • Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosi 1 606,00 zł wykonano 0,00 zł;

 • Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli plan wynosi 3 744,00 wykonano 3 744,00 zł.

Zobowiązania na dzień 30.09.2009 roku nie wystąpiły.

-zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół Biuro Obsługi Szkół w Nowince

W biurze Obsługi Szkół w Nowince zatrudnia się 2 pracowników ekonomiczno-administracyjnych. Plan na 2009r. – 112 082,00zł.; wydano wg stanu na dzień 30.09.2009r. – 71 939,48zł tj. 64,18%.Wykorzystane środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości 64 899,64 zł, wydatki rzeczowe 5 039,76 zł, fund. świadczeń socjalnych – 2 000,08 zł. Zobowiązania na koniec III kwartału 2009 roku wystąpiły na kwotę 438,79 zł.

 

 

Wójt

Marek Motybel

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

Do Zarządzenia Nr 44 /09

Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 19 października 2009 r.

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie

podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

na rok 2009 roku powyżej 500 zł.

 

Lp
Nazwisko i imię
Rodzaj ulgi
Kwota ulgi
Razem na 2009
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
przyczyna
Ulga inwestycyjna

Ulga z tytułu kupna

1.

Kłoczko Jerzy

1 356,47

777,80

2 134,27

533,57

1 067,14

1 600,70

2 134,27

Ulga ustawowa

2.

Kamiński Andrzej

962,61
0
962,61
240,65
481,31
721,96
962,61

Ulga ustawowa

3.

Wykowski Leszek

1 471,30

823,21

2 294,51

573,63

1 147,26

1 720,88

2 294,51

Ulga ustawowa

4

Szypulewski Piotr

548,74
0
548,74
137,19
274,37
411,56
548,74

Ulga ustawowa

5

Suchocki Piotr

1 405,39

339,15

1 744,54

436,14
872,27

1 308,41

1 744,54

Ulga ustawowa

6

Mancewicz Marek

706,42
0
706,42
176,61
232,21
529,82
706,42

Ulga ustawowa

7

Urbanowicz Beata

1 560,45

120,46

1 680,91

420,23
840,46

1 260,68

1 680,91

Ulga ustawowa

8

Wyszko Krzysztof

1 533,39

0

1 533,39

383,35
766,70

1 150,04

1 533,39

Ulga ustawowa

9

Zieliński Waldemar

2 416,20

0

2 416,20

604,05

1 208,10

1 812,15

2 416,20

Ulga ustawowa

10

Kuleszewicz Stanisław

943,01
200,74

1 143,75

285,94
571,88
857,81

1 143,75

Ulga ustawowa

11

Ślużyński Szymon

1 353,00

181,41

1 534,41

383,60
767,21

1 150,81

1 534,41

Ulga ustawowa

12

Haraburda Marek

917,42
0
917,42
229,36
458,71
688,07
917,42

Ulga ustawowa

13

Trocki Cezary

343,73
312,72
656,45
164,11
328,23
492,34
656,45

Zaprzestanie produkcji

14

Zarzecka Irena

0
699,78
699,78
174,95
349,89
539,17
699,78

Ulga ustawowa

15

Sieńko Krzysztof

0
524,28
524,28
131,07
262,14
393,21
524,28

Ulga ustawowa

16

Iwaszko Ryszard Krzysztof

0
941,14
941,14
235,29
470,57
705,86
941,14

Ulga ustawowa

17

Krahel Wioletta

0
504,59
504,59
126,15
252,30
378,44
504,59

Ulga ustawowa

 

 

 

 

Wójt

 

 

 

Marek Motybel

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2009-10-27

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2009-10-27

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2009-10-27