ZARZĄDZENIE Nr 5/09
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 6 stycznia   2009 r.
 

W sprawie :podziału ostatecznego kwot budżetu dla jednostek na 2009 rok

 

       Na podstawie art.186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm. oraz Uchwały Nr XVIII/108/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok, Wójt Gminy Nowinka - zarządza się co następuje:

 
 § 1.

Ustala się plan wydatków budżetowych dla jednostek w kwocie 14 862 367 zł w tym:

-          Wydatki bieżące w kwocie        6 378 787 zł;

-          Wydatki majątkowe w kwocie 8 483 580 zł

oraz plan dochodów w kwocie 12 920 640 zł w tym:

-          Dochody bieżące w kwocie 6 638 787 zł;

-          Dochody majątkowe w kwocie 6 281 853 zł.

 

§ 2. Ustala się plan dochodów i wydatków na poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie
Dochody
Wydatki

GOPS w Nowince – zgodnie z załącznikiem Nr 1

1 167 000
 
1 346 920

Urząd Gminy Nowinka – zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

9 672 000
10 901 823

* Subwencja oświatowa

2 034 164
x

-          Szkoła podstawowa w Monkiniach – zgodnie z załącznikiem Nr 3

-          Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

-          Pozostała działalność

-          Oddziały przedszkolne

X
620 264
3 500
5 700
31 000
Razem
 
664 614

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – zgodnie z załącznikiem Nr 4

X
112 200

-          Zespół szkół w Nowince – zgodnie z załącznikiem Nr 4

-          Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

-          Pozostała działalność

-          Oddziały przedszkolne

x
649 670
3 600
7 600
55 900
Razem
 
717 020
-          Szkoła podstawowa w Olszance – zgodnie z załącznikiem nr 5

-          Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

-          Pozostała działalność

-          Oddziały przedszkolne

X
284 800
1 190
3 700
6 100
Razem
 
349 790
-          Gimnazjum w Nowince – zgodnie z załącznikiem Nr 6

-          Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

-          Pozostała działalność

x
765 700
4 500
x
Razem
 
770 200
- Plan finansowy dotyczący Izb Rolniczych – zgodnie z załącznikiem Nr 7
X
3 760
- Plan finansowy zadań zleconych – zgodnie z załącznikiem Nr 8
1 14 000
1 014 000
- Plan Finansowy zadań zleconych – Krajowe Biuro Wyborcze – zgodnie z załącznikiem Nr 9
476
476
 
 
 
 
 
 
 

§ 3. Ustala się plan dotacji dla instytucji kultury w Nowince w podziale na:

1)       dotacja dla GOK w wysokości 126 000 zł – zgodnie z załącznikiem Nr 10

2)       dotacja dla biblioteki w wysokości – 90.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11

 
 

§ 4. Plan poszczególnych jednostek należy dostosować do uchwały budżetowej na 2009 rok

 

§ 5. W przypadku potrzeby dokonania zmian w zaplanowanych wydatkach Kierownik jednostki winien na 15 dni przed upływem kwartału powiadomić Wójta Gminy w celu podjęcia uchwały zmniejszającej lub zwiększającej plan finansowy.

 

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się kierownikom jednostek.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku.

 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

 

                                                                                                          Wójt

 

                                                                                                   Marek Motybel

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Załącznik Nr 1
           Do Zarządzenia Nr 5/09
           Wójta Gminy Nowinka
 Z dnia 6 stycznia 2009 r.
 
 
                 Kierownik GOPS

W Nowince

 
 
 

Wójt Gminy Nowinka na podstawie art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/108/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok , informuje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2009 rok.

 
 
Plan dochodów i wydatków jednostki GOPS w Nowince na 2009 rok
 
Tabela Nr 1 - DOCHODY
852
 
 
POMOC SPOŁECZNA
1 167 000,00
85212
 
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
930 000,00
2010

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 
930 000,00
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
3 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
3 000,00
85214
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
150 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
40 000,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
110 000,00
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
58 000,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
58 000,00
85295
 
Pozostała działalność
26 000,00
2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

26 000,00
 
Tabela Nr 2 – WYDATKI
852
 
 
POMOC SPOŁECZNA
1 346 920,00
 
85202
 
Domy pomocy społecznej
51 000,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
51 000,00
 
85212
 
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
930 000,00
 
 
3110
Świadczenia społeczne
900 600,00
 
 
4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
21 200,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 632,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
3 500,00
 
 
4120
Składki na fundusz pracy
1 000,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
400,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
285,00
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
960,00
 
 
4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

423,00
 
85213
4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – składki na ubezpieczenie zdrowotne

 
3 000,00
 
85214
 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

160 000,00
 
 
3110
Świadczenie społeczne( zadania zlecone)
160 000,00
 
85215
3110

Dodatki mieszkaniowe – Świadczenia społeczne

5 000,00
 
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
139 620,00
 
 
4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
95 000,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
7 400,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
16 500,00
 
 
4120
Składki na fundusz pracy
3 000,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2 000,00
 
 
4260
Zakup energii
500,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
4 000,00
 
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1 000,00
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
5 000,00
 
 
4430
Różne opłaty i składki
500,00
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 920,00
 
 
4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000,00
 
 
4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

500,00
 
 
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
300,00
 
85228
 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

10 800,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
1 000,00
 
 
4120
Składki na fundusz pracy
200,00
 
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
9 600,00
 
85295
 
Pozostała działalność
47 500,00
 
 
3110
Świadczenia społeczne
43 500,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
4 000,00
 
Wójt Gminy
 
Marek Motybel
 
           Załącznik Nr 2
           Do Zarządzenia Nr 5/09
           Wójta Gminy Nowinka
 Z dnia 6 stycznia 2009 r.
 
 
Skarbnik Gminy
 
 

Wójt Gminy Nowinka na podstawie art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/108/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok , informuje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2009 rok.

 
 
Dochody budżetu gminy na 2009 r.
                                                                                                                                   W złotych
 
Dział       
 
Rozdz
  
§
 
Źródło dochodów

     plan  

   2009 rok
    1
      2
    3
                                     4
         6
A:    DOCHODY BIEŻĄCE   ( I + II + III)
3 390 147,00
 
 
 
I.  DOCHODY WŁASNE- OGÓŁEM
3 390 147,00
 100
 
 
GÓRNICTWO   I   KOPALNICTWO
20.000,00
10095
 
Pozostała działalność
20 000,00
0460
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
20 000,00
 700
 
 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
56 000,00
70005
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
56 000,00
0470
 
Wpływy z opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
5 000,00
0750
 
 
 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 
51 000,00
 750
 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
50 500,00
75011
 
Administracja publiczna
500,00
2360
 
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 
500,00
75023
 
Urząd Gminy
50 000,00
0690
Wpływy z różnych opłat
50 000,00
756
 
 
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDNNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH ORAZ  WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
 
2 084 636,00
75601
 
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.
3 200,00
0350
 
Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
3 200,00
75615
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
 

585 100,00

0310
Podatek od nieruchomości
320 000,00
0320
Podatek rolny
3 000,00
0330
Podatek leśny
255 000,00
0340
Podatek od środków transportowych
2 100,00
2680

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

5 000,00
75616
 
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
 

716 230,00

0310
Podatek od nieruchomości
300 000,00
0320
Podatek rolny
185 000,00
0330
Podatek leśny
11 000,00
0340
Podatek od środków transportowych
55 000,00
0360
Podatek od spadków i darowizn
20 000,00
0370
Opłata od posiadania psów
200,00
0430
Wpływy z opłaty targowej
30,00
0440
Wpływy z opłaty miejscowej
15 000,00
0500
Podatek od czynności cywilnoprawnych
130 000,00
0910
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
X
75618
 
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
78 200,00
0400
Wpływy z opłaty produktowej
200,00
0410
Wpływy z opłaty skarbowej
20 000,00
0480
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
55 000,00
0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządy terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

 
3 000,00
75621
 
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
701.906,00
0010
Podatek dochodowy od osób fizycznych
698.906,00
0020
Podatek dochodowy od osób prawnych
3 000,00
758
 
 
RÓŻNE ROZLICZENIA
10 000,00
75814
 
Różne rozliczenia finansowe
10 000,00
0920
Pozostałe odsetki
10 000,00
801
 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
42 300,00
80101
 
Szkoły podstawowe
2 300,00
 
0830
wpływy z usług
2 200,00
0690
Wpływy z różnych opłat (duplikaty legitymacji i świadectw
100,00
80110
 
Gimnazja
20 000,00
 
0830
wpływy z usług
20 000,00
80113
 
Dowożenie uczniów do szkół
20 000,00
 
0830
Dowożenie uczniów do szkół- wpływy z usług
20 000,00
852
 
 
POMOC SPOŁECZNA
3 000,00
 
85212
 
Świadczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
3 000,00
 
 
2360
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
 
3 000,00
900
 
 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
60 000,00
90095
 
Pozostała działalność
60 000,00
0750
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
 
60 000,00
 
75807
2920
Część wyrównawcza subwencji ogólnej-subwencje ogólne z budżetu państwa
1 063.711,00
B:     DOCHODY MAJĄTKOWE
6 281 853,00
600
 
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
5 981 853,00
 
60014
 
Drogi publiczne powiatowe
5 981 853,00
 
 
6620
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
 
1 970 395,00
 
 
6298

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 
4 011 458,00
700
 
 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
300 000,00
 
70005
 
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
300 000,00
 
 
0770
 

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości

300 000,00
 
 
 
OGÓŁEM   
9 672 000

750         75011    2350      dochody budżetu państwa z realizacji zadań zleconych                            5 000,00

852         85212    2350      dochody budżetu państwa z realizacji zadań zleconych                            2 000,00

 
Wydatki budżetu gminy na 2009 r.
W złotych
 
Dz.
 
Rozdz
 
§
 
                                        Nazwa
Plan
Na 2009 r.
 
1
2
3
4
6
 
 
 
 
A: WYDATKI BIEŻĄCE
2 099 593
 
010
 
 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

3 760,00
 
 
01030
 
Izby rolnicze
3 760,00
 
 
 
2850

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

 
600
 
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
80 000,00
 
60016
 
Drogi publiczne gminne
80 000,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
80 000,00
710
 
 
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
90 000,00
 
71004
 
Plany zagospodarowania przestrzennego-
80 000,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych(wykonanie podkładów geodezyjnych do planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1:2000)
80 000,00
 
71014
 
Opracowania geodezyjne i kartograficzne-
10 000,00
 
 
 
4300
zakup usług pozostałych
10 000,00
750
 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1 320 557,00
 
 
75011
 
Urzędy Wojewódzkie
65 975,00
 
 
 
4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
42 900,00
 
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
3 315,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
7 300,00
 
 
 
4120
Składki na fundusz pracy
1 000,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3 000,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
6 000,00
 
 
 
4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

300,00
 
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
400,00
 
 
4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

600,00
 
 
 
4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

200,00
 
 
4440
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
960,00
 
75022
 
Rady Gmin
52 800,00
 
 
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
50 000,00
 
 
 
4210
Zakupy materiałów i wyposażenia
1 500,00
 
 
 
4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

300,00
 
 
 
4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500,00
 
 
 
4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

500,00
 
 
75023
 
Urzędy gmin
1 089 979,00
 
 
 
3020
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń(bez nagród)
400,00
 
 
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
6 000,00
 
 
 
4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
570 000,00
 
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
46 000,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
102 300,00
 
 
 
4120
Składki na fundusz pracy
16 000,00
 
 
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
55 000,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
82 601,00
 
 
 
4260
Zakup energii
10 000,00
 
 
 
4270
Zakup usług remontowych
41 678,00
 
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
1 000,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
60 000,00
 
 
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Intern et
6 000,00
 
 
 
4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

6 000,00
 
 
4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

7 000,00
 
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
20 000,00
 
 
 
4420
Podróże służbowe zagraniczne
1 000,00
 
 
 
4430
Różne opłaty i składki
20 000,00
 
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
20 000,00
 
 
 
4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

10 000,00
 
 
 
4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

6 000,00
 
 
 
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
3 000,00
 
 
75075
 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

8 000,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
8 000,00
 
75095
 
Pozostała działalność(składka na związek Biebrza)
103 803,00
 
 
 
4430
Różne opłaty i składki
40 000,00
 
 
6639
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
63 803,00
751
 
 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
476,00
 
 
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa
476,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
58,00
 
 
 
4120
Składki na fundusz pracy
9,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
409,00
754
 
 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLUCZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

40 000,00
 
 
75405
 
Komendy powiatowe policji
1 000,00
 
 
 
4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1000,00      
 
 
75412
 
Ochotnicze straże pożarne
38 000,00
 
 
 
3030
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
3 000,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
800,00
 
 
 
4120
Składki na fundusz pracy
300,00
 
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
11 000,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
17 400,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3 000,00
 
 
 
4430
Różne opłaty i składki
2 500,00
 
 
75414
 
Obrona cywilna
1 000,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
1 000,00
756
 
 
 

Dochody od osób prawnych , fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

19 000,00
 
 
75647
 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

19 000,00

 
 
 
4100
Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
15 000,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2 000,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
1 000,00
 
 
 
4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 000,00
757
75702
 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

100 000,00
 
 
8070

-Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

100 000,00
758
75818
 

Różne rozliczenia-Rezerwy ogólne i celowe

2 000,00

 
 
4810
Rezerwy
2 000,00
801
 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
6 000,00
 
 
80195
 
Pozostała działalność
6 000,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
6 000,00
851
 
 
OCHRONA ZDROWIA
55 300,00
 
85153
4210
Zwalczanie narkomanii
300,00
 
85154
 
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
55 000,00
 
 
 
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
1 000,00
 
 
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
20 000,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
7 300,00
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
4 000,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
16 000,00
 
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
1 000,00
 
 
 
4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5 000,00
 
 
 
4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

700,00
900
 
 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

165 000,00
 
90003
4300
Oczyszczanie miast i wsi – zakup usług pozostałych
15 000,00
 
90015
 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

80 000,00
 
 
 
4260
Zakup energii
60 000,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
20 000,00
 
90095
 
Pozostała działalność
70 000,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
40 000,00
 
 
 
4260
Zakup energii
6 000,00
 
 
 
4270
Zakup usług remontowych
10 000,00
 
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
10 000,00
 
 
 
4430
Różne opłaty i składki
4 000,00
921
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
216 000,00
 
 
92109
 
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
126 000,00
 
 
 
2480

Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury

126 000,00
 
 
92116
 
Biblioteki
90 000,00
 
 
 
2480

dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury

90 000,00
926
 
 

Kultura fizyczna i sport

1 500,00
 
 
92605
 
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
1 500,00
 
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
 
1 500,00
 
 
 
 
B: WYDATKI MAJĄTKOWE
8 483580,00
 
600
 
 
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
8 413 580,00
 
 
60014
 
Drogi publiczne powiatowe
8 023 580,00
 
 
 
6300

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

8 023 580,00
 
 
60016
 
Drogi publiczne gminne
250 000,00
 
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
50 000,00
 
 
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
200 000,00
900
 
 
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
210 000,00
 
 
90015
 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

80 000,00
 
 
6059
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
80 000,00
 
 
90095
 

Pozostała działalność

130 000,00
 
 
 
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
130 000,00

                                                       

801
80113
 
Dowożenie uczniów do szkół
318 650,00
 
 
3020
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
450,00
 
 
4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
48 500,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
3 800,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
9 000,00
 
 
4120
Składki na fundusz pracy
1 500,00
 
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
18 000,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
70,000,00
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
500,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
160 000,00
 
 
4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 000,00
 
 
4430
Różne opłaty i składki
1 800,00
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 000,00
 
 
4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego

2 100,00
 
 
 
O G Ó Ł E M ( A + B)
10 901 823,00
Wójt Gminy
 
            Marek Motybel
      Załącznik Nr 3
      Do Zarządzenia Nr 5/09
      Wójta Gminy Nowinka
      Z dnia 6 stycznia 2009 r.                                           
 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej
         w Monkiniach 
 

Wójt Gminy Nowinka na podstawie art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/108/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok , informuje o ostatecznych kwotach wydatków na 2009 rok.

 
 
 
W złotych.
801
80101
 
 
Szkoły Podstawowe

Projekt na 2009 r.

801
80101
 
Szkoły podstawowe
620 264
 
 
3020
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
31 200
 
 
3240
Stypendia dla uczniów
1 500
 
 
4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
392 000
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
28 894
 
 
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
71 570
 
 
4120
Składki na fundusz pracy
10 100
 
 
4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych

X
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
10 000
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
23 200
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
2.000
 
 
4260
Zakup energii
4 000
 
 
4270
Zakup usług remontowych
5 000
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
900
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
3 500
 
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Intern et
900
 
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1 900
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
3 600
 
 
4430
Różne opłaty i składki
2 700
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
24 000
 
 
4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

900
 
 
4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 300
 
 
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
1 100
801
80146/1
4300
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
3 500
801
80195
 
Pozostała działalność
5 700
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych
5 700
801
80103
 
Oddziały przedszkolne (przy Szkole podst. w Monkiniach)
31.000
 
 
3020
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
1 700
 
 
4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
24 000
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 900
 
 
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
4 500
 
 
4120
Składki na fundusz pracy
700
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
250
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
350
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
50
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
200
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
50
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 450
 
 
4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

X
 
 
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
x
 
 
 
RAZEM
664 614
 
 
 
 
 
 
Wójt Gminy
 
Marek Motybel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Załącznik Nr 4
      Do Zarządzenia Nr 5/09
      Wójta Gminy Nowinka
      Z dnia 6 stycznia 2009 r.                                           
 
 
Dyrektor Zespołu Szkół
         w Nowince 

Wójt Gminy Nowinka na podstawie art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/108/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok , informuje o ostatecznych kwotach wydatków na 2009 rok.

 
 
W złotych.
801
80101
 
 
Szkoły Podstawowe

Projekt na 2009 r.

801
80101
 
Szkoły podstawowe
649 670
 
 
3020
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
28 900
 
 
3240
Stypendia dla uczniów
1 000
 
 
4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
398 197
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
26 743
 
 
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
69 330
 
 
4120
Składki na fundusz pracy
10 500
 
 
4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych

600
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
7 000
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
50 800
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
1 500
 
 
4260
Zakup energii
9 000
 
 
4270
Zakup usług remontowych
6 000
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
1 000
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
4 200
 
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Intern et
1 500
 
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
2 000
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
2 500
 
 
4430
Różne opłaty i składki
3 200
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
23 000
 
 
4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

700
 
 
4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 400
 
 
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
600
801
80146/1
4300
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
3 600
801
80195
 
Pozostała działalność
7 600
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych
7 600
801
80103
 
Oddziały przedszkolne (przy Szkole podst. w Monkiniach)
55 950
 
 
3020
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
3 300
 
 
4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
37 600
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2 950
 
 
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
7 000
 
 
4120
Składki na fundusz pracy
1 050
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
500
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
300
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
100
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
150
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
100
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 700
 
 
4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

200
 
 
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
x
801
80114
 
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół
112 200
 
 
4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
75 000
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
5 950
 
 
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
15 000
 
 
4120
Składki na fundusz pracy
2 500
 
 
4210
4260
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
2 500
800
 
 
4270
Zakup usług remontowych
500
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
1 000
 
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Intern et
500
 
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1 200
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
400
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 950
 
 
4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

800
 
 
4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

600
 
 
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
3 500
 
 
 
OGÓŁEM
829 020
 
 
 
 
 
 
 
Wójt Gminy
 
Marek Motybel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Załącznik Nr 5

      Do Zarządzenia Nr 5/09

      Wójta Gminy Nowinka
      Z dnia 6 stycznia 2009 r.                                           
 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej
         w Olszance 
 

 Wójt Gminy Nowinka na podstawie art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/108/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok , informuje o ostatecznych kwotach wydatków na 2009 rok.

 
 
 
W złotych.
801
80101
 
 
Szkoły Podstawowe

Projekt na 2009 r.

801
80101
 
Szkoły podstawowe
284 800
 
 
3020
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
10 150
 
 
3240
Stypendia dla uczniów
-
 
 
4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
167 500
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
12 950
 
 
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
29 100
 
 
4120
Składki na fundusz pracy
4 400
 
 
4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych

X
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
5 000
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
26 000
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
500
 
 
4260
Zakup energii
4 100
 
 
4270
Zakup usług remontowych
4 000
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
600
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
2 300
 
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Intern et
600
 
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1 800
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
1 900
 
 
4430
Różne opłaty i składki
1 800
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
10 400
 
 
4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

400
 
 
4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

700
 
 
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
600
801
80146/1
4300
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
1 190
801
80195
 
Pozostała działalność
3 700
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz św. Socjalnych
3 700
801
80103
 
Oddziały przedszkolne (przy Szkole podst. w Monkiniach)
60 100
 
 
3020
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
3 800
 
 
4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
40 900
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
3 200
 
 
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
7 500
 
 
4120
Składki na fundusz pracy
1 250
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
250
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
350
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
50
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
1 50
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
50
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 600
 
 
4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

X
 
 
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
x
 
 
 
RAZEM
349 790
 
 
 
Wójt Gminy
 
Marek Motybel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Załącznik Nr 6
      Do Zarządzenia Nr 5/09
      Wójta Gminy Nowinka
      Z dnia 6 stycznia 2009 r.                                           
 
 
Dyrektor Gimnazjum
 

Wójt Gminy Nowinka na podstawie art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/108/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok , informuje o ostatecznych kwotach wydatków na 2009 rok.

 
 
W złotych.
801
80110
 
GIMNAZJUM

Projekt na 2009 r.

801
80110
 
Gimnazjum
765 700
 
 
3020
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń
38 400
 
 
3240
Stypendia dla uczniów
3 500
 
 
4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
469 100
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
34 900
 
 
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
86 700
 
 
4120
Składki na fundusz pracy
13 500
 
 
4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych

600
 
 
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4 700
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
44 000
 
 
4240
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek
3 000
 
 
4260
Zakup energii
10 000
 
 
4270
Zakup usług remontowych
10 000
 
 
4280
Zakup usług zdrowotnych
700
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
2 000
 
 
4350
Zakup usług dostępu do sieci Intern et
1 000
 
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
2 000
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
2 800
 
 
4430
Różne opłaty i składki
3 200
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
32 000
 
 
4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 200
 
 
4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 400
 
 
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
1 000
801
80146/1
4300
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4 500
 
 
 
RAZEM
770 200
 
 
   Wójt Gminy
 
Marek Motybel
 
 
 
 
 
      Załącznik Nr 7
      Do Zarządzenia Nr 5/09
      Wójta Gminy Nowinka
      Z dnia 6 stycznia 2009 r.
 
 
 

PODLASKA IZBA ROLNICZA

15-182 Białystok

ul. 27-go Lipca 80

 
 
 

                Wójt Gminy Nowinka na podstawie art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/108/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok , informuje o ostatecznych kwotach wydatków na 2009 rok.

 
 
 

Dział 010 rozdz. 01030 § 285 dotyczący Izb Rolniczych – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na 2009 rok wynosi 3 760 zł

 
 
 
 Wójt Gminy
 
Marek Motybel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Załącznik Nr 8
           Do Zarządzenia Nr 5/09
           Wójta Gminy Nowinka
 Z dnia 6 stycznia 2009 r.
 
 
        Podlaski Urząd Wojewódzki

15-213 Białystok

ul Mickiewicza 3

 
 
 

Wójt Gminy Nowinka na podstawie § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie szczególnych zasad, trybu i terminów opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U.Nr 100, poz. 1077 z póż. Zm.) , art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/108/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok , informuje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2009 rok.

 
 
Tabela Nr 1 - DOCHODY
 
 
 
DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z DUDŻETU PAŃSTWA NA FINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH- ZLECONYCH GMINIE ORAZ POZYSKANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ
 

1 214 476,00

 
 
 
 
 
750
 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
41 000,00
75011
 
Urzędy Wojewódzkie
41 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
41 000,00
801
 
 
OŚWIATA I WYCHOWANIE
6 000,00
 
80195
 
Pozostała działalność
6 000,00
2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)

6 000,00
852
 
 
POMOC SPOŁECZNA
1 167 000,00
85212
 
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
930 000,00
2010

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin),powiatów(związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

 
930 000,00
85213
 
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
3 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
 
3 000,00
85214
 
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
150 000,00
2010
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
40 000,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin
110 000,00
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
58 000,00
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)
58 000,00
85295
 
Pozostała działalność
26 000,00
2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

26 000,00
 
 
Tabela Nr 2 – WYDATKI
Dz.
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Ogółem
Z dotacji
Śr. Własne
750
 
 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1 320 557,00
 
 
 
75011
 
Urzędy Wojewódzkie
65 975,00
41 000,00
24 975,00
 
 
4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
42 900,00
28 500,00
14 400,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
3 315,00
2 800,00
515,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
7 300,00
4 000,00
3 300,00
 
 
4120
Składki na fundusz pracy
1 000,00
600,00
400,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3 000,00
1 600,00
1 400,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
6 000,00
2 150,00
3 850,00
 
 
4370

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

300,00
150,00
150,00
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
400,00
200,00
200,00
 
 
4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

600,00
300,00
300,00
 
 
4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

200,00
100,00
100,00
 
 
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
300,00
300,00
x
 
 
4440
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
960,00
600,00
360,00
801
80195
 
Pozostała działalność
6 000,00
6 000,00
X
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
6 000,00
6 000,00
x
852
 
 
POMOC SPOŁECZNA
1 346 920,00
 
 
 
85202
 
Domy pomocy społecznej
51 000,00
X
51 000,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
51 000,00
x
51 000,00
 
85212
 
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
930 000,00
930 000,00
X
 
 
3110
Świadczenia społeczne
900 600,00
900 600,00
X
 
 
4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
21 200,00
21 200,00
X
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
1 632,00
1 632,00
X
 
 
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
3 500,00
3 500,00
X
 
 
4120
Składki na fundusz pracy
1 000,00
1 000,00
X
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
400,00
400,00
X
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
285,00
285,00
X
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
960,00
960,00
X
 
 
4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

423,00
423,00
X
 
85213
4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – składki na ubezpieczenie zdrowotne

 
3 000,00
 
3 000,00
X
 
85214
 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne

160 000,00
150 000,00
10 000,00
 
 
3110
Świadczenie społeczne( zadania zlecone)
160 000,00
150 000,00
10 000,00
 
85215
3110

Dodatki mieszkaniowe – Świadczenia społeczne

5 000,00
X
5 000,00
 
85219
 
Ośrodki pomocy społecznej
139 620,00
58 000,00
81 620,00
 
 
4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
95 000,00
38 600,00
56 400,00
 
 
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
7 400,00
2 500,00
4 900,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
16 500,00
7 000,00
9 500,00
 
 
4120
Składki na fundusz pracy
3 000,00
1 000,00
2 000,00
 
 
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
2 000,00
1 000,00
1 000,00
 
 
4260
Zakup energii
500,00
100,00
400,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
4 000,00
2 000,00
2 000,00
 
 
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
1 000,00
500,00
500,00
 
 
4410
Podróże służbowe krajowe
5 000,00
1 500,00
3 500,00
 
 
4430
Różne opłaty i składki
500,00
250,00
250,00
 
 
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 920,00
1 000,00
920,00
 
 
4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000,00
2 000,00
X
 
 
4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

500,00
250,00
250,00
 
 
4750
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
300,00
300,00
x
 
85228
 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

10 800,00
X
10 800,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
1 000,00
X
1 000,00
 
 
4120
Składki na fundusz pracy
200,00
X
200,00
 
 
4170
Wynagrodzenie bezosobowe
9 600,00
X
9 600,00
 
85295
 
Pozostała działalność
47 500,00
26 000,00
21 500,00
 
 
3110
Świadczenia społeczne
43 500,00
26 000,00
17 500,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
4 000,00
x
4 000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wójt Gminy
 
Marek Motybel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Załącznik Nr 9
           Do Zarządzenia Nr 5/09
           Wójta Gminy Nowinka
 Z dnia 6 stycznia 2009 r.
 
 
        Krajowe Biuro Wyborcze
          16-400 Suwałki
                                                                                                                                       ul Noniewicza 89
 
 
 

Wójt Gminy Nowinka na podstawie § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie szczególnych zasad, trybu i terminów opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U.Nr 100, poz. 1077 z póż. Zm.) , art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/108/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok , informuje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków na 2009 rok.

 
 
751
 
 
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
476,00
476,00
751
75101
2010
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa
476,00
476,00
 
75101
 
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa
 
476,00
 
 
4110
Składki na ubezpieczenie społeczne
 
58,00
 
 
4120
Składki na fundusz pracy
 
9,00
 
 
4300
Zakup usług pozostałych
 
409,00
 
 
 
 
 
 
 
Wójt Gminy
 
Marek Motybel
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 10

           Do Zarządzenia Nr 5/09
           Wójta Gminy Nowinka
 Z dnia 6 stycznia 2009 r.
 
 
 

GMINNY OŚRODEK KULTURY

                                                                                                                                             W Nowince

 
 
 

Wójt Gminy Nowinka na podstawie § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie szczególnych zasad, trybu i terminów opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U.Nr 100, poz. 1077 z póż. Zm.) , art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/108/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok , informuje o ostatecznych kwotach dotacji wydatków na 2009 rok.

 
 
Dział 921 rozdz. 92109 § 2480       - 126 000 zł
 

Na podstawie otrzymanej proszę sporządzić plan finansowy na rok 2009.

 
 
 
 
Wójt Gminy
 
Marek Motybel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr 11

           Do Zarządzenia Nr 5/09
           Wójta Gminy Nowinka
 Z dnia 6 stycznia 2009 r.
 
 
 

GMINNY OŚRODEK KULTURY

                                                                                                                                             W Nowince

 
 
 

Wójt Gminy Nowinka na podstawie § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2000 roku w sprawie szczególnych zasad, trybu i terminów opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań (Dz. U.Nr 100, poz. 1077 z póż. Zm.) , art. 186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm.) oraz Uchwały Nr XVIII/108/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2009 rok , informuje o ostatecznych kwotach dotacji wydatków na 2009 rok.

 
 
Dział 921 rozdz. 92116 § 2480       - 90 000 zł
 

Na podstawie otrzymanej proszę sporządzić plan finansowy na rok 2009.

 
 
 
 
Wójt Gminy
 
Marek Motybel
 
 
 

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2009-02-12

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2009-02-12

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2009-02-12