ZARZĄDZENIE Nr 25/09
Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 17 kwietnia 2009 r.

 
 

W sprawie :informacji z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I kwartał 2009 roku

 
 

     Na podstawie art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 14/06 Wójta gminy Nowinka z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy kwartalnej informacji o wykonaniu o wykonaniu budżetu gminy jednostki samorządu terytorialnego - zarządza się co następuje:

 

                                                    

 

§ 1. Przyjąć informację o wykonaniu budżetu gminy Nowinka za I kwartał 2009 roku;

 

Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 14 027 521 zł wykonano

      1 738 814,69 zł, co stanowi 12,40% w tym:

·        Dochody bieżące – plan wynosi 6 637 668,00 zł, wykonano 1 724 159,47.zł, co stanowi 25,98%

·        Dochody majątkowe – plan wynosi 7 389 853 zł, wykonano 14 655,22. co stanowi 0,2%

- zgodnie z załącznikiem Nr 1

Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 16 238 504 zł wykonano 

      1 620 029,74 zł, co stanowi 10 %, w tym:

·        Wydatki bieżące plan w wysokości 6 917 808 zł, wykonano 1 562 279,93 zł, co stanowi 23%;

·        Wydatki inwestycyjne plan wynosi w wysokości 9 320 696,00 zł, wykonanie wyniosło    57 749,80zł, co stanowi 0,6.%;

W tym: Wydatki jednostki Urzędu Gminy plan wynosi 12 286 031 zł, wykonano 668 916,28 zł, co stanowi 5,44% , w tym wydatki inwestycyjne:

-         plan wydatków inwestycyjnych jednostki Urzędu Gminy wynosi 9 320 696,00 zł, wykonano 57 749,80 zł, co stanowi 0,6%, zgodnie z załącznikiem Nr 1;

-         wydatki jednostki budżetowej GOPS – plan wynosi 1 364 942,00 zł, wykonano

300 958,82, co stanowi 22%, zgodnie z załącznikiem nr 3;

-         wydatki jednostek oświatowych ogółem plan wynosi 2 587 531,00 zł, wykonano 650 154,63 zł, co stanowi 25% - zgodnie z załącznikiem nr 4.

 

Kwota zobowiązań wymagalnych na dzień 31.03.2009 roku nie wystąpiła.

Kwota zobowiązań spornych niewymagalnych na dzień 31.03.09r. nie wystąpiła

Kwota dotacji:

·        Otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego – nie wystąpiła;

·        Udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – nie wystąpiła;

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji:

-         w pierwszym kwartale 2009 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje bankowe.

Dług publiczny:

-         na dzień 31.03.2009 roku dług publiczny wyniósł 533 552,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów .

Pomoc publiczna:

-         wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia;

ciężar publiczny:

-         za I kwartał 2009 roku wpłaty za dowody osobiste wpłynęły w wysokości

1 470,00 zł. Przekazano za dowody osobiste do Podlaskiego Urzędu    Wojewódzkiego – 1 368,00 zł. Na konto Urzędu Gminy jako dochody własne kwotę 73,50 zł.

-         Z tytułu zaliczki alimentacyjnej należność na dzień 31.03 2009 roku wyniosła

72 306,57 zł w tym: dochody Budżetu Państwa 36 153,28 z. W I kwartale 2009       roku wpłynęły środki finansowe od dłużników w wysokości 626,47 zł , z czego dla Urzędu Podlaskiego przekazano 313,25 zł i na konto Urzędu Gminy kwotę

313,25 zł. Należność z tytułu funduszu alimentacyjnego wynosi 11 000,00 zł oraz odsetki należne budżetowi państwa 293,58 zł. z tytułu funduszu alimentacyjnego nie wypłynęła żadna kwota.

Nadwyżka dochodów wykonanych a wydatkami wykonanymi w wysokości 118 784,96 zł zostanie przeznaczona na spłatę kredytów oraz na wydatki inwestycyjne ujęte w planie finansowym oraz wydatki bieżące.

Zadłużenie gminy na dzień 31.03.2009 rok wynosi 533 552,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych

 
 

§ 2. Podać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie BIP oraz na tablicy       ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 
 

                                                                                                          Wójt

 

 

 

                                                                                                   Marek Motybel

 
 
 

 

                 Załącznik nr 2
 

Do Zarządzenia Nr 25/09

 
                                                                                                                                                       Wójta Gminy Nowinka
   Z dnia 17 kwietnia 2009 r.
 
 

                                                                                                               

 

                          Sprawozdanie z działalności finansowej GOPS w Nowince

za I kwartał 2009 r.
  
 

           Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince na 2009 rok wg stanu na 31.03.2009 rok wynosi:

1.      Plan dochodów po naniesionych zmianach wynosi 1 167 000,00 zł

-         Wykonanie planu dochodów na 31.03.2009 rok wyniosło 284 505,00 zł,

-         % wykonania planu dochodów za I kwartał 2009 roku wyniosło 24,4%

2.      Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 1 346 920,00 zł

-         wykonanie planu wydatków wyniosło 300 958,82 zł

-         % wykonania planu wydatków za I kwartał 2009 roku wyniosło 22,05 %

-         w tym : środki własne budżetowe po stronie wydatków zaplanowane do utrzymania GOPS w Nowince zaplanowane są w wysokości 179 920,00 zł, wykonano ze środków własnych 27 334,09 zł tj. 15,19 %.

 

Na dzień 31.03.2009 r zobowiązania wymagalne nie wystąpiły .

 

W I kwartale 2009  wpłynął zwrot zaliczki alimentacyjnej przez dłużników na kwotę

626,47 zł z czego: 313,25 zł zostało przekazane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku i 313,23 zł na konto Urzędu Gminy.

·        Zobowiązania z tytułu zaliczki alimentacyjnej wynosi 72 306,57 zł z czego 36 466,52 zł jest to zobowiązanie dla Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i 36 466,52 dla Urzędu Gminy;

·        Zobowiązanie z tytułu funduszu alimentacyjnego na dzień 31.03.2009 roku wynosi 11 000,00 zł z czego 60% jest to zobowiązanie dla Podlaskiego Urzędu wojewódzkiego w wysokości

     6 600,00 zł i należne odsetki w wysokości 293,58 zł oraz 40% tj 4 400,00 zł dla Urzędu

     Gminy z czego 20% w przypadku wpłaty dla innego Urzędu Gminy.

 

Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo i była ukierunkowana do najpilniejszych potrzeb w celu funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

-         W rozdziale 85202 dotyczący opłaty za pobyt trzech osób w DPS w Suwałkach i Olecku plan wynosi 51 000,00 zł zostało wydatkowane  10 862,25 zł tj. 21,30 %.

-         W rozdziale 85212 dotyczący wypłaty świadczeń rodzinnych , zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i remontowe z ubezpieczenia społecznego plan wynosi 930 000 zł wydatkowano w I kwartale 2009 roku  208 488,13 zł tj. 22,42% w tym na:

·        wypłata świadczeń rodzinnych za I kwartał wyniosła 199 352,00 zł , zostały wypłacone dla 261 rodzin w ilości 1 469 zasiłków.

- W tym wypłata funduszu alimentacyjnego w I kwartale 2009 wyniosła 6 200,00 zł ,   zostały wypłacone 20 zaliczek alimentacyjnych dla 6 rodzin ,

·        Wypłata wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosło 7 622,56 zł,

·        Wydatki rzeczowe wyniosły 2 030,43 zł ,

-         W rozdziale 85213 dotyczący składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum informacji społecznej plan wynosi 3 000 zł zostało opłaconych składek na kwotę 686,24 zł tj. 22,88%. Zostały opłacone składki za 6 osób pobierających zasiłek z pomocy społecznej,

-         W rozdziale 85214 dotyczący zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan wydatków wynosi 165 000,00 zł , zostało wydatkowane

38 998,32 zł w tym:

·        z dotacji z paragrafu 2010 kwotę 10 300,23 zł,

·        z paragrafu 2030 kwotę 25 686,13 zł

·        oraz z budżetu gminy jako środki własne kwotę 3 012,96 zł, ogółem zostało wykonane 23,64% wydatków do planu.

-         W rozdziale 85215 dotyczący wypłaty dodatków mieszkaniowych zostało wypłaconych dodatków na kwotę 1 255,06 zł. do planu w wysokości 5 000 zł.

-         W rozdziale 85219 dotyczący utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej plan wydatków po zmianach wynosi 139 601,00 zł w tym dotacja w kwocie 59 200,00 zł i środki własne w kwocie 80 401,00 zł. Wykonanie za I kwartał wyniosło 23 554,87 zł w tym z dotacji 18 465,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 5 089,87 zł . Plan wydatków za I kwartał 2009 został wykonany w 16,88 %.W rozdziale tym przebieg wydatków przedstawiał się następująco:

·        na wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne zostało wydatkowane 8 550,55 zł,

·        pochodne od wynagrodzenia wyniosło 468,40 zł ,

·        wydatki rzeczowe wyniosły 3 795,60 zł

-         w rozdziale 85228 dotyczący usług opiekuńczych za I kwartał zostało wydatkowane

1 218,63 zł w tym na wynagrodzenie bezosobowe 1 050,00 zł i pochodne od wynagrodzenia     168,63 zł. Zostało wykonane 11,29% wydatków.

-         W rozdziale 85295 dotyczący pozostałej działalności plan wydatków wynosi 54 500,00 zł zostało wydatkowane 15 536,04 zł na kwotę tą składają się wydatki z przeznaczeniem na:

·        dożywianie dzieci w szkołach gdzie zostało wydatkowane 13 976,04 zł w tym z dotacji 10 000,00 zł i środki własne budżetowe w wysokości 3 976,04 zł,

·        na wynagrodzenie prac społeczno-użyteczne zostało wydatkowane 1560,00 zł w tym środki z budżetu gminy 624,00 zł i środki które zostaną zrefundowane to 936,00 zł.

 
 
 
 
Wójt
 

 

 
    Marek Motybel
 

 

 
 

Załącznik Nr 1

 

Do Zarządzenia Nr 25/09

 

Wójta Gminy Nowinka

 

Z dnia 17 kwietnia 2009 r.

 

 

 
 

Sprawozdanie z działalności finansowej jednostki Urzędu Gminy

w Nowince za I kwartał 2009 r.
 
 

            Budżet Gminy na 2009 rok został uchwalony w dniu 22 grudnia 2008 roku Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/108/08 na kwotę:

1.      Plan dochodów budżetu gminy na kwotę 12 920 640,00  zł;

2.      Plan wydatków budżetu gminy na kwotę 14 862 367,00 zł;

 

Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 941 727,00 zł który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)      Planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego,

2)      Przychody budżetu w wysokości 2 100 059,00 zł, rozchody w wysokości 158 332,00 zł

 

W pierwszym kwartale 2009 roku została podjęte jedna Uchwała Rady Gminy

zmieniające plan dochodów i wydatków. Oraz jedno Zarządzenie Wójta zmieniające plan dochodów i wydatków .Zmiany te przedstawiały się następująco:

1.      Uchwała Nr XI/72/08 Rady Gminy Nowinka z dnia 31 marca 2008 r. Plan dochodów i wydatków został zwiększony o otrzymane dotacje na kwotę 1 105 681,00 zł;

2.      Zarządzenie Nr 21/09 Wójta Gminy Nowinka z dnia 31 marca 2009 roku gdzie plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 1 200,00 zł.

 

Plan dochodów ogółem po naniesionych zmianach wynosi – 14 027 521,00 zł

W tym: dochody bieżące w kwocie        6 637 668,00 zł
             dochody majątkowe w kwocie   7 389 853,00 zł
Plan wydatków ogółem po naniesionych zmianach wynosi - 16 238 504,00 zł

W tym: wydatki bieżące w kwocie       6 981 588,00 zł

            Wydatki majątkowe w kwocie 9 256 916,00 zł

 
 
 

Realizacja dochodów i wydatków za I kwartał 2008 r. jednostki Urzędu Gminy przedstawia się następująco:

 

I.                   D O C H O D Y

 
Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 14 027 521,00 zł;

Wykonanie dochodów budżetowych w I półroczu wyniosło         1 738 814,69 zł

% wykonania dochodów za I kwartał wyniosło                                       12,40%.
 
 
Dochody budżetowe dzielimy na:
 
Lp.
Wyszczególnienie dochodów

Plan po zmianach na 2009 rok

Wykonanie
Na 31.03.2009 r.
%
Wykonania
1.
- dochody bieżące
6 637 668
1 724 159,47
25,98
2.
- dochody majątkowe
7 389 853
14 655,22
0,2
3.

W tym: dotacje otrzymane od innych j.s.t.

1 970 395
-
-
 
Ogółem dochody
14 027 521
1 738 814,69
12,40
 

1.      Dochody majątkowe są to otrzymane dotacje z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i dochody własne które to wynikają z paragrafów dochodowych.

W I kwartale dochody majątkowe wpłynęły w wysokości 14 655,22 zł z tytułu sprzedaży, nie wpłynęły dotacje.

 

4. Dochody bieżące są to wszystkie pozostałe dochody, które wpływają na konto jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Gminy . Plan dochodów własnych wynosi 6 637 668,00 zł zostało wykonane 1 724 159,47 zł tj. 25,98%. Dochody własne wpłynęły w następujących działach i w następujących wysokościach:

·        W dziale górnictwo i kopalnictwo plan został wykonany w wysokości 358,28 zł tj. 2%,

·        W dziale gospodarka mieszkaniowa plan został wykonany w wysokości 11 083,23 zł tj. 20%

·        W dziale administracja państwowa :

-         w rozdziale Urzędy gmin z tytułu wpłat z różnych opłat plan został wykonany w wysokości 24 100,00 zł tj. 48,20% ;

-          dowody osobiste w wysokości 5% - 72,00 zł tj. 14,40% do założonego planu;

-         otrzymana dotacja w wysokości 13 000,00 zł tj. 31,71%

·        W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan został wykonany w 26,26% tj w wysokości 125,00 zł

·        W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan został wykonany w wysokości 467 767,37 zł tj. 22,44% planu,

·        W dziale różne rozliczenia wpłynęła kwota w wysokości 881 790,44 zł. tj. 28,61%,

·        W dziale Oświata i wychowanie dochody własne wpłynęły w wysokości 16 017,29 zł do planu w wysokości 42 300,00 zł tj. 37,87 %,

·        W dziale Pomoc Społeczna plan został wykonany w wysokości 285 543,90 zł tj. 24,38%

·        W dziale Edukacyjna Opieka wychowawcza wpłynęła kwota 12 899,00 zł tj.50% założonego planu

·        W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został wykonany w wysokości

11 353,96 zł tj. 18%
 

Wykonanie dochodów własnych przebiega prawidłowo . W niektórych działach w poszczególnych paragrafach występuje odchylenie od planu, które nie jest od nas zależne, w niektórych pozycjach odchylenie to będzie wyrównane w późniejszym okresie 2009 roku i tak:

Odchylenia wynikające z realizacji dochodów budżetowych powstały w działach:

-         Górnictwo i kopalnictwo z tytułu opłaty eksploatacyjnej – spowodowane jest ze zbyt niskim wydobyciem kruszywa na terenie gminy,

-         Brak wykonania nastąpił w rozdziale dotyczącym wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w paragrafie dotyczącym wpływy z opłaty targowej, która u nas nie występuje oraz z opłaty miejscowej , gdzie opłaty zaczną wpływać od miesiąca lipca.

-         W dziale gospodarka mieszkaniowa wykonanie wyniosło – 7944,78 zł jest to związane z przekazaniem podatku VAT za miesiąc grudzień 2008 roku ;

-         Nie wpłynęły dotacje na zadania inwestycyjne, zaczną one wpływać w II półroczu 2009 roku

 

Wszystkie dotacje i dochody bieżące wpływają systematycznie i nie ma odchyleń od planów.

 

Na koniec I kwartału wystąpiły należności wymagalne w wysokości 93 121,51 zł, w tym :

·        z tytułu czynszów mieszkaniowych 14 325,02 zł,

·        38 243,20 zł z tytułu dochodów podatkowych,

·        oraz 40 553,29 zł z tytułu zaliczek alimentacyjnych. W celu ściągnięcia należności zostały wystawione tytuły wykonawcze i wysłane upomnienia.

Należności niewymagalne na dzień 31.03.2009 roku wynoszą 2 746,72 zł.

 

Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 118 784,96 zł została przeznaczona na spłatę rat kredytów

 
II . W Y D A T K I
 

Plan wydatków budżetowych jednostki Urzędu Gminy po zmianach wynosi 12 286 031,00 zł;

Wykonanie wydatków budżetowych za I kwartał wyniosło                                  668 916,28;
% wykonania wydatków wyniosło                                                                              5,44%%.
 
Wydatki budżetowe dzielimy na:
 
Lp.
Wyszczególnienie dochodów

Plan po zmianach na 2009 rok

Wykonanie
Na 31.03.2009 r.
%
Wykonania
1.
- wydatki bieżące
3 029 115,00
611 171,68
20
2.
- wydatki majątkowe
9 256 916,00
57 744,60
0,6
 
 
 
 
 
 
Wydatki ogółem
12 286 031,00
668 916,28
5,4
 
 

W niektórych działach występuje odchylenie od plany gdzie jest niższe lub wyższe wykonanie   ale jest to spowodowane ukierunkowaniem wydatków do niezbędnego funkcjonowania jednostki budżetowej Urzędu Gminy .

 

Na koniec I kwartału 2009 r. wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 63 616,73 zł Zobowiązania wymagalne na koniec I kwartału 2009 roku nie wystąpiły.

 

·        Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2009 wynosi 9 320 696 zł , wykonanie wyniosło

57 749,80 zł tj. 0,6%. W I kwartale były realizowane zadania inwestycyjne:

1.      Została wykonana uproszczona dokumentacja projektowo-kosztorysowa na drogę rolniczą Nr 286, 294/1 i 295 we wsi Pijawne Ruskie na kwotę 2 600,00 zł tj. 2%

2.      Plany zagospodarowania przestrzennego plan na 2008 rok wynosi 20.000 zł zostało wykonane 4 782,40 zł tj. 24%

3.      Został zakupiony dziennik budowy na zadanie pn. budowa oświetlenia we wsi Ateny na wartość 10,40 zł;

4.      Został zakupiony dziennik budowy na zadanie pn. przebudowa drogi powiatowej na wartość 5,20 zł;

5.      4 500,00 zostało wydatkowane na zadanie modernizacja drogi rolniczej we wsi Szczebra;

6.      4 000,00 zł zostało wydatkowane na opracowanie map na drogę Nowe Gatno-Podnowinka;

7.      60 022,88 zł zostało wydatkowane na zadanie budowa zespołu sportowego Moje boisko-Orlik 2012

 

Plan wydatków bieżących wynosi 3 029 115,00 zł zostało wykonane 611 171,68 zł tj.20%.Wydatki bieżące były ukierunkowane do najpilniejszych potrzeb i przebiegały następująco w poszczególnych działach:

·        dział Rolnictwo i łowiectwo plan wynosi 3 760 zł , w I kwartale wydatki nie wystąpiły;

·        dział Transport i łączność plan wynosi 80 000 zł w rozdziale drogi publiczne gminne wydatki bieżące wyniosły 7 196,00 zł, tj. 9 % założonego planu oraz wydatki na drogi publiczne powiatowe 5,20 zł

·        W dziale działalność usługowa plan wynosi 91 754 zł, w rozdziale opracowania geodezyjne i kartograficzne zostało zaplanowane 11 754,00 zł, wydatki w I kwartale na plan zagospodarowania przestrzennego wyniosły 808,51 zł,

-         W dziale administracja publiczna plan wynosi 1 332 575 zł zostało wykonanych wydatków % tj. 384 839,64 zł .

·        W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wynosi 476,00 zł wydatki nie wystąpiły;.

·        W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wynosi 40 000,00 zł zostało wydatkowane 7 347,91 zł, tj. %, są to wydatki bieżące na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej w   Nowince i Bryzglu, zakup paliwa dla posterunku Policji w Nowince oraz wydatki na obronę cywilną;

·        W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan wynosi              22 000,00 zł, zostało wydatkowane 8 180,55 zł.

·        W dziale Obsługa długu publicznego w I kwartale zostało spłaconych odsetek od kredytów i pożyczek na kwotę 7 853,60 zł. Plan wynosi 100 000,00 zł

·        W dziale różne rozliczenia jest zaplanowana rezerwa w wysokości 2000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, która to w I kwartale nie była uruchomiana

·        W dziale oświata i wychowanie plan wynosi 345 651 zł wydatkowano 70 786,67 zł tj. 20%.

·        W dziale Ochrona zdrowia plan wynosi 52 602 zł został wykonany w wysokości 9 499,16 zł

·        W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na wydatki bieżące plan został założony w wysokości 205 000,00 zł zostało wydatkowane w I kwartale 50 021,25 zł tj. 24%

·        W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wynosi 726 000,00 zł zostało wykonane 64 633,19 zł.

·        W dziale kultura fizyczna i sport plan wynosi 1 500,00 zł wydatki nie wystąpiły.

·        W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza plan wynosi 25 797,00 zł wydatki nie wystąpiły

 

Biorąc pod uwagę założony plan to wykonanie wydatków bieżących ogółem wyniosło 20% jest to spowodowane wypłatą dodatkowego wynagrodzenia , podwyżką cen energii, paliwa oraz zwiększonych zakupów w związku z wykonaniem nowych mebli do dwóch pokoi. W związku z ty trzeba będzie zwiększyć plan wydatków tam gdzie to będzie niezbędne.

 
Wójt
 

 

 
   Marek Motybel
 
 
 
 
 
 

 

Załącznik Nr 3
 
Do Zarządzenia Nr 25/09
 
Wójta Gminy Nowinka
 
Z dnia 17 kwietnia 2009 r.
 

     Budżet szkół gminy Nowinka wg stanu na dzień 31.03.2009 roku wynosi 2 587 531 zł.

W I kwartale 2009 roku wydatkowano 650 154,63 zł; co stanowi 25% ogółu budżetu.

 
 
1.Szkoła Podstawowa w Monkiniach

w Szkole Podstawowej w Monkiniach zatrudnionych jest 0,50 etatów nauczycieli , 0,75 etatu sprzątaczka, 1 palacz c.o. sezonowy.

Plan szkoły na 2009r. wynosi 656 614,00; w I kwartale 2009r. wykorzystano 160 444,02. tj. 24,43% ogółu planu. 

Szkoła Podstawowa plan wynosi 612 264,00 zł Wykorzystane środki w I kwartale to 150 366,44 zł w tym na: płace i pochodne od wynagrodzeń   133 197,13.; wydatki rzeczowe (zakup opału, energia elektryczna, usługi)              - 13 169,31 zł; stypendia dla uczniów – 200,00 zł, fundusz świadczeń socjalnych 3 800,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31 marca 2009 roku nie wystąpiły.

-         oddział przedszkolny przy szkole podstawowej plan wynosi 35 150,00, wydatki za I kwartał 8 836,08 zł tj. 25,14$. Płace i pochodne – 8 303,88 zł , wydatki rzeczowe 32,20, fundusz świadczeń socjalnych – 500,00 zł. Zobowiązania nie wystąpiły.

-         Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosi 3 500,00 zł, wydatkowano 41,50 zł

-         Odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan wynosi 5 700,00, wydatkowano 1 200,00 zł.

 
2.Zespół szkół w Nowince

w Skład Zespołu Szkół w Nowince wchodzi Szkoła Podstawowa w Nowince i Gimnazjum w Nowince. Każda ze szkół wchodząca w skład zespołu posiada odrębny budżet, a jego wykonanie przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Nowince

Zatrudnionych jest w szkole 10,00 etatów nauczycieli i 1 etat sprzątaczki. Budżet na 2009 rok wynosi ogółem 706 727,00 zł.

-         szkoła podstawowa; plan – 639 577,00 zł wykonanie 157 477,36 zł tj. 24,62%. Płace i pochodne 128 993,32 zł, wydatki rzeczowe (opał, energia, usługi, koszty podróży służbowych) – 24 384,04 zł, stypendia dla uczniów – 400 zł, Fundusz świadczeń socjalnych – 3700,00 zł. Zobowiązania nie wystąpiły.

-         Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej; plan wynosi 55 950,00 zł wykonano – 14 199,78 zł co stanowi 25,38%. Płace i pochodne – 13 639,51 zł, wydatki rzeczowe 60,27 zł, fundusz świadczeń socjalnych 500,00 zł. Zobowiązania nie wystąpiły.

-         Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosi 3600,00 zł wykonano 243,40 zł;

-         Odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli plan – 7600,00 zł wykonano – 1 500,00 zł.

Gimnazjum w Nowince

W gimnazjum zatrudnia się 10,67 etatów nauczycieli, 1 etat sprzątaczki, 0,75 etatu pracownik administracyjny.

Plan na 2009 rok wynosi 757 700,00 zł, wydatki za I kwartał 2009 roku wyniosły – 197 938,63 zł, tj. 26,12%. Płace i pochodne – 169 991,08 zł, stypendia dla uczniów – 800,00 zł, wydatki rzeczowe – 22 547,55 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 600,00 zł.

Zobowiązania na 31.03.2009 roku nie wystąpiły.

- doskonalenie i dokształcanie nauczycieli plan wynosi 4 500,00 wykonano 257,10 zł.

 
3.Szkoła Podstawowa w Olszance

W szkole podstawowej w Olszance zatrudnionych jest 4,66 etatów nauczycieli, 0,50 etatu sprzątaczki, 1 palacz c.o. sezonowy. Budżet szkoły na 2009 rok wynosi 349 790,00 zł z tego:

-         szkoła podstawowa plan na 2009r. wynosi 284 800,00zł. W I kwartale 2009r. wydatkowano 73 100,18 zł. środków, co stanowi 25,67%. Płace i pochodne wyniosły 57 529,19 zł, wydatki rzeczowe – 12 870,99 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 2 700,00 zł. Zobowiązania na 31.03.2009 rok nie wystąpiły.

-         Oddział przedszkolny przy szkole podstawowej; plan 60 100,00 zł, wydatki na 31.03.2009 r. 16 493,25 zł tj. 27,44%. Płace i pochodne – 15 973,05 zł, wydatki rzeczowe – 20,20 zł, fundusz świadczeń socjalnych - 500,00 zł.

-         Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan wynosi 1 190,00 zł wykonano 0,00 zł;

-         Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli plan wynosi 3 700,00 wykonano 700,00 zł.  

                                                                

-zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół Biuro Obsługi Szkół w Nowince

 W biurze Obsługi Szkół w Nowince zatrudnia się 2 pracowników ekonomiczno-administracyjnych. Plan na 2009r. – 112 200,00zł.; wydano wg stanu na dzień 31.03.2009r. – 27 800,91zł . tj. 24,78%.Wykorzystane środki przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi w wysokości 26 347,71 zł, wydatki rzeczowe 673,20 zł, fund. świadczeń socjalnych – 500,00 zł. Zobowiązania nie wystąpiły

 
Wójt
 

 

 
 Marek Motybel
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 4
 
Do Zarządzenia Nr 25/09
 
Wójta Gminy Nowinka
 
Z dnia 17 kwietnia 2009 r.
 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie

podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

na rok 2009 roku powyżej 500 zł.

 
 
 
Lp
Nazwisko i imię
Rodzaj ulgi
Kwota ulgi
Razem na 2009
I kwartał
II kwartał
III kwartał
IV kwartał
przyczyna
Ulga inwestycyjna
Ulga z tytułu kupna
1.
Kłoczko Jerzy
1 356,47
777,80
2 134,27
533,57
1 067,14
1 600,70
2 134,27
Ulga ustawowa
2.
Kamiński Andrzej
962,61
0
962,61
240,65
481,31
721,96
962,61
Ulga ustawowa
3.
Wykowski Leszek
1 471,30
823,21
2 294,51
573,63
1 147,26
1 720,88
2 294,51
Ulga ustawowa
4
Szypulewski Piotr
548,74
0
548,74
137,19
274,37
411,56
548,74
Ulga ustawowa
5
Suchocki Piotr
1 405,39
339,15
1 744,54
436,14
872,27
1 308,41
1 744,54
Ulga ustawowa
6
Mancewicz Marek
810,97
0
810,97
202,74
405,49
608,23
810,97
Ulga ustawowa
7
Urbanowicz Beata
1 560,45
120,46
1 680,91
420,23
840,46
1 260,68
1 680,91
Ulga ustawowa
8
Wyszko Krzysztof
1 533,39
0
1 533,39
383,35
766,70
1 150,04
1 533,39
Ulga ustawowa
9
Zieliński Waldemar
2 416,20
0
2 416,20
604,05
1 208,10
1 812,15
2 416,20
Ulga ustawowa
10
Kuleszewicz Stanisław
945,52
200,74
1 146,26
286,57
573,13
859,70
1 146,26
Ulga ustawowa
11
Ślużyński Szymon
1 353,00
181,41
1 534,41
383,60
767,21
1 150,81
1 534,41
Ulga ustawowa
12
Haraburda Marek
917,42
0
917,42
229,36
458,71
688,07
917,42
Ulga ustawowa
13
Trocki Cezary
343,73
312,72
656,45
164,11
328,23
492,34
656,45

Zaprzestanie produkcji

14
Zarzecka Irena
0
757,12
757,12
189,28
378,56
567,84
757,12
Ulga ustawowa
15
Sieńko Krzysztof
0
524,28
524,28
131,07
262,14
393,21
524,28
Ulga ustawowa
16
Iwaszko Ryszard Krzysztof
0
941,14
941,14
235,29
470,57
705,86
941,14
Ulga ustawowa
17
Krahel Wioletta
0
504,59
504,59
126,15
252,30
378,44
504,59
Ulga ustawowa
 
 
                                                                                         Wójt
 
 Marek Motybel

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2009-04-29

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2009-04-29

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2009-04-29