ZARZĄDZENIE Nr 33/10
Wójta Gminy Nowinka
z dnia 10 września 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w sprawie zamówienia publicznego dostawę fabrycznie nowego samochodu pożarniczego typ ciężki 4x4 z funkcją do ograniczania skażeń i działań gaśniczych PN – EN 1846-1;S-2-6-5000-8/3200-1


Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm. ) zarządza się co następuje:
§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego w następującym składzie:

1. Zbigniew Szymański - Przewodniczący
2. Marek Wrona - Członek
3. Grażyna Citkowska - Członek

§ 2
Do zadań Komisji należy:
1. Przeprowadzenie całego postępowania, sporządzenie dokumentacji postępowania i przedłożenie jej do zatwierdzenia.
2. Wskazanie oferty najkorzystniejszej, a w przypadku uchylenia się przez wykonawcę, którego ofertę wybrano od podpisania umowy wskazanie kolejnej najkorzystniejszej oferty.
§ 3
Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Przetargowych określony w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 4
1. Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2. Komisja Przetargowa zakończy pracę z chwilą podpisania umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
§ 5
Komisja Przetargowa ma prawo unieważnić przetarg lub odrzucić ofertę wyłącznie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych.
§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia Nr 33/10
Wójta Gminy Nowinka z dnia 10 września 2010r.

Regulamin
pracy komisji przetargowej

§ 1

1. Komisja jest organem pomocniczym Wójta i działa każdorazowo w oparciu o Zarządzenie Dyrektora powołującego komisję.
2. Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.
3. Komisja pracuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z poźn. zm.), przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz postanowienia niniejszego regulaminu.
4. Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.
5. Członkowie Komisji po dokonaniu czynności otwarcia ofert, składają oświadczenia wg druku ZP-11.
§ 2
Do zadań Komisji należy:
1. Publiczne otwarcie ofert .
2. Wskazanie, których wykonawców należy wykluczyć z postępowania z powodu nie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
3. Wskazanie, które oferty należy odrzucić.
4. Dokonanie oceny złożonych ofert i wskazanie oferty najkorzystniejszej.
5. Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji na drukach ZP określonych Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.10.2009 r. sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
6. Przyjmowanie i analizowanie wystąpień wykonawców oraz przygotowywanie odpowiedzi .
7. Powtarzanie unieważnionych czynności.
8. Przygotowanie i przeprowadzenie nowego postępowania w tej samej sprawie w zmienionym składzie w przypadku odmowy zatwierdzenia protokółu prac komisji i unieważnienia postępowania.
§ 3
1. Komisja zakończy swoją działalność w dniu podpisania umowy z wybranym w postępowaniu wykonawcą zamówienia publicznego.
§ 4
Otwarcie ofert.
1. Komisja dokona publicznego otwarcia ofert w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Przewodniczący Komisji przedstawi zebranym koperty ze złożonymi ofertami określając czy nie noszą śladów wskazujących na próbę naruszenia ich tajemnicy.
3. Przewodniczący Komisji zwróci się do wykonawców z pytaniem czy chcą złożyć oświadczenia przed otwarciem ofert.
4. Przewodniczący bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Po otwarciu każdej oferty, Przewodniczący odczyta i odnotuje na Druku
ZP-12: nazwę i adres wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia,
okres gwarancji i warunki płatności zawarte w ofercie.
6. Przed zamknięciem części jawnej posiedzenia, Przewodniczący Komisji może poinformować zebranych o przewidywanym terminie rozstrzygnięcia postępowania.
§ 5
Ocena złożonych ofert.
1. W trakcie oceny złożonych ofert komisja określi, czy każda z ofert odpowiada warunkom określonym w ustawie o zamówieniach publicznych i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz czy została podpisana przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.
2. W oparciu o dane zawarte w ofertach, Komisja dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców
3. W przypadku nie spełniania przez wykonawcę wymaganych warunków, Komisja zgłosi wniosek o wykluczenie tego wykonawcy z postępowania
4. Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Komisja zgłosi wniosek o odrzucenie oferty podlegającej takiemu odrzuceniu
5. Członkowie Komisji w oparciu o zapis zawarty w specyfikacji ( kryteria oceny ofert i ich znaczenie ) dokonają oceny złożonych ofert
6. Wykorzystując wyniki indywidualnej oceny ofert, Komisja sporządzi streszczenie z porównania złożonych ofert
§ 6
W przypadku udziału w pracach Komisji rzeczoznawców lub biegłych Komisja odnotuje ich nazwiska w protokóle postępowania.
§ 7
1. W przypadku nie podpisania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, Komisja wskaże tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, jeżeli nie upłynął termin związania ofertą.
2. Po podpisaniu przez członków komisji protokołu postępowania i zatwierdzenie tego protokołu przez Wójta Gminy, wyniki postępowania podaje się do publicznej wiadomości i niezwłocznie powiadamia na piśmie wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostali wykluczeni z ubiegania się o udzielenie zamówienia a ich oferty nie zostały odrzucone.
3. Ogłoszenie o wynikach postępowania zamieszcza się na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2010-11-19

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2010-11-19

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2010-11-19