Załączniki do treści

 • Zarzadzenie nr 1 (PDF, 164,66 KB)

  Zarządzenie Nr 1/13 z dnia 9 stycznia 2013 r. w sprawie obrony cywilnej w 2013 roku.

 • Zarzadzenie nr 10 (DOC, 34,5 KB)

  Zarządzenie nr 10/13 - z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

 • Zarzadzenie nr 11 (DOC, 41,5 KB)

  ZARZĄDZENIE NR 11 /13 Wójta Gminy Nowinka Zarządzenie nr 11/13 - z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia nowych stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i innych opłat za używanie lokalu

 • Zarzadzenie nr 12 (DOC, 28 KB)

  Zarządzenie nr 12/13 - z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów za zbycie nieruchomości oraz dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy.

 • Zarzadzenie nr 13 (DOC, 31 KB)

  Zarządzenie nr 13/13 - z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Ewie Miezio - Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego w ramach Progra

 • Zarzadzenie nr 14 (RAR, 304,22 KB)

  Zarządzenie nr 14/13 - z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

 • Zarzadzenie nr 15 (DOC, 30,5 KB)

  Zarządzenie nr 15/13 - z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w miejscowości Nowinka 54 w Ośrodku Zdrowia.

 • Zarzadzenie nr 16 (DOC, 30,5 KB)

  Zarządzenie nr 16/13 - z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz Najemców lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku Ośrodka Zdrowia w Nowince.

 • Zarzadzenie nr 17 (DOC, 23,5 KB)

  Zarządzenie nr 17/13 - z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustalenia skróconych godzin pracy 29 marca 2013 r. dla pracowników Urzędu Gminy Nowinka.

 • Zarzadzenie nr 18 (DOC, 40,5 KB)

  Zarządzenie nr 18/13 - z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Nowinka.

 • Zarzadzenie nr 2 (PDF, 22,19 KB)

  Zarządzenie nr 2/13 - z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia stałego zapasu gotówki na rok 2013

 • Zarzadzenie nr 3 (RAR, 65,09 KB)

  Zarządzenie nr 3/13 - z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działającej na terenie Gminy Nowinka.

 • Zarzadzenie nr 38 (PDF, 31,21 KB)

  Zarządzenie Nr 38/13 z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie opracowania gminnego planu obrony cywilnej

 • Zarzadzenie nr 39 (PDF, 31,21 KB)

  Zarządzenie nr 39/13 - z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

 • Zarzadzenie nr 4 (DOC, 26 KB)

  Zarządzenie nr 4/13 - z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz przeznaczonych na sprzedaż.

 • Zarzadzenie nr 40 (PDF, 31,21 KB)

  Zarządzenie nr 40/13 - z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie założenia do projektu budżetu i kierunki polityki społeczno-gospodarczej na 2014 rok.

 • Zarzadzenie nr 41 (PDF, 171,17 KB)

  Zarządzenie nr 41/13 - z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2013 roku dla pracowników Urzędu Gminy Nowinka

 • Zarzadzenie nr 42 (PDF, 61,21 KB)

  Zarządzenie nr 42/13 - z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2013 roku.

 • Zarzadzenie nr 43 (PDF, 21,21 KB)

  Zarządzenie nr 43/13 - z dnia 5 sierpnia 2013 r.

 • Zarzadzenie nr 44 (PDF, 172,09 KB)

  Zarządzenie Nr 44/13 z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego...

 • Zarzadzenie nr 45 (PDF, 215,07 KB)

  Zarządzenie nr 45/13 - z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

 • Zarzadzenie nr 46 (PDF, 21,21 KB)

  Zarządzenie nr 46/13 - z dnia 2 września 2013 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy.

 • Zarzadzenie nr 48 (PDF, 31,21 KB)

  Zarządzenie nr 48/13 - z dnia 6 września 2013 r. w sprawie: wyznaczenie koordynatora kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Nowinka

 • Zarzadzenie nr 49 (PDF, 51,9 KB)

  Zarządzenie nr 49/13 - z dnia 9 września 2013 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów w których jest wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna.

 • Zarzadzenie nr 5 (DOC, 43,5 KB)

  Zarządzenie nr 5/13 - z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości rolnych, położonych w miejscowości Monkinie i Nowinka

 • Zarzadzenie nr 50 (PDF, 83,28 KB)

  Zarządzenie nr 50/13 - z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • Zarzadzenie nr 50 (PDF, 83,28 KB)

  Zarządzenie nr 50/13 - z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 • Zarzadzenie nr 51 (PDF, 21,21 KB)

  Zarządzenie nr 51/13 - z dnia 20 września 2013 r. zmieniające Zarządzenie 48/13 Wójta Gminy Nowinka z dnia 6 września 2013r. w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Nowinka.

 • Zarzadzenie nr 52 (PDF, 61,9 KB)

  Zarządzenie nr 52/13 - z dnia 20 września 2013 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 • Zarzadzenie nr 53 (PDF, 284,15 KB)

  Zarządzenie nr 53/13 - z dnia 24 września 2013 r. w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Sieci Dróg Gminnych w Gminie Nowinka na lata 2013 - 2017"

 • Zarzadzenie nr 54 (PDF, 1,16 MB)

  Zarządzenie nr 54/13 - z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

 • Zarzadzenie nr 55 (PDF, 41,21 KB)

  Zarządzenie nr 55/13 - z dnia 30 września 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Agnieszce Ossowskiej - Koordynatorowi Projektu pt: "Uczeń z pasja!" do podejmowania wszystkich czynności w zakresie realizacji projektu konkursowego...

 • Zarzadzenie nr 56 (PDF, 92,59 KB)

  Zarządzenie nr 56/13 - z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

 • Zarzadzenie nr 57 (PDF, 102,59 KB)

  Zarządzenie nr 57/13 - z dnia 2 października 2013 r. w sprawie zmian Zarządzenia Nr 65/11 z dnia 3 października 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników urzędu Gminy Nowinka

 • Zarzadzenie nr 58 (PDF, 51,21 KB)

  Zarządzenie nr 58/13 - z dnia 25 października 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2013 roku.

 • Zarzadzenie nr 59 (PDF, 31,21 KB)

  Zarządzenie nr 59/13 - z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gmina na 2013 rok.

 • Zarzadzenie nr 61 (PDF, 21,21 KB)

  Zarządzenie nr 61/13 - z dnia 30 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Nowinka.

 • Zarzadzenie nr 62 (PDF, 429,55 KB)

  Zarządzenie nr 62/13 - z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu naboru na stanowiska urzędowe w Urzędzie Gminy Nowinka oraz na stanowiska kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

 • Zarzadzenie nr 63 (PDF, 31,21 KB)

  Zarządzenie nr 63/13 - z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa Urzędu Gminy Nowinka i zatwierdzenia instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Nowinka

 • Zarzadzenie nr 64 (PDF, 181,17 KB)

  Zarządzenie nr 64/13 - z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.

 • Zarzadzenie nr 65 (PDF, 221,17 KB)

  Zarządzenie nr 65/13 - z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok.

 • Zarzadzenie nr 66 (PDF, 231,17 KB)

  Zarządzenie nr 66/13 - z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2014-2033

 • Zarzadzenie nr 67 (PDF, 201,17 KB)

  Zarządzenie nr 67/13 - z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości - Odkrywkowego Zakładu Górniczego Bryzgiel 1, położonej w miejscowości Bryzgiel

 • Zarzadzenie nr 68 (PDF, 221,17 KB)

  Zarządzenie nr 68/13 - z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowinka tj. na stanowisko Sekretarza Gminy i powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej nabór oraz zasady jej działania.

 • Zarzadzenie nr 69 (PDF, 181,17 KB)

  Zarządzenie nr 69/13 - z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2013 roku dla pracowników Urzędu Gminy nowinka

 • Zarzadzenie nr 7 (PDF, 25,66 KB)

  Zarządzenie nr 7/13 - z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince.

 • Zarzadzenie nr 70 (PDF, 211,17 KB)

  Zarządzenie nr 70/13 - z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 • Zarzadzenie nr 71 (PDF, 41,21 KB)

  Zarządzenie nr 71/13 - z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jadwidze Godlewskiej...

 • Zarzadzenie nr 72 (PDF, 61,9 KB)

  Zarządzenie nr 72/13 - z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie podziału ostatecznego kwot budżetu dla jednostek na 2014 rok.

 • Zarzadzenie nr 73 (PDF, 31,21 KB)

  Zarządzenie nr 73/13 - z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 • Zarzadzenie nr 74 (PDF, 201,17 KB)

  Zarządzenie nr 74/13 - z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 77/2012 r. w sprawie ustalenie wysokości opłat za korzystanie z sali gimnastycznej, sali komputerowej oraz sklepiku szkolnego przy Zespole Szkół w Nowince.

 • Zarzadzenie nr 8 (PDF, 153,97 KB)

  Zarządzenie nr 8/13 - dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wykonania zadań obronnych w gminie Nowinka w 2013 roku.

 • Zarzadzenie nr 9 (DOC, 27 KB)

  Zarządzenie nr 9/13 - z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości - Odkrywkowego Zakładu Górniczego Bryzgiel 1, położonego w miejscowości Bryzgiel.

 • Zarządzenie Nr 19 (PDF, 31,21 KB)

  Zarządzenie nr 19/13 - z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowinka

 • Zarządzenie Nr 20 (PDF, 21,21 KB)

  Zarządzenie nr 20/13 - z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2013 roku dla pracowników Urzędu Gminy Nowinka

 • Zarządzenie Nr 21 (PDF, 51,21 KB)

  Zarządzenie nr 21/13 - z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2013 roku

 • Zarządzenie Nr 22 (PDF, 31,21 KB)

  Zarządzenie nr 22/13 - z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 • Zarządzenie Nr 23 (PDF, 31,21 KB)

  Zarządzenie nr 23/13 - z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Sylwii Szałwińskiej - Koordynatorowi Projektu pt. "Mam pomysł na aktywność"...

 • Zarządzenie Nr 24 (PDF, 31,21 KB)

  Zarządzenie nr 24/13 - z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Stałej komisji likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Nowinka

 • Zarządzenie Nr 25 (PDF, 41,21 KB)

  Zarządzenie nr 25/13 - z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Nowinka za 2012 r.

 • Zarządzenie Nr 26 (PDF, 31,21 KB)

  Zarządzenie nr 26/13 - z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych - za 2012 sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Nowinka jest organizatorem.

 • Zarządzenie Nr 27 (PDF, 31,21 KB)

  Zarządzenie nr 27/13 - z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Nowinka za 2012 r.

 • Zarządzenie Nr 28 (PDF, 31,21 KB)

  Zarządzenie nr 28/13 - z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 • Zarządzenie Nr 29 (PDF, 31,21 KB)

  Zarządzenie nr 29/13 - z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie nabycia nieodpłatnie działki położonej w miejscowości Szczebra

 • Zarządzenie Nr 30 (PDF, 21,21 KB)

  Zarządzenie nr 30/13 - z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2013 dla pracowników Urzędu Gminy Nowinka.

 • Zarządzenie Nr 31 (PDF, 51,21 KB)

  Zarządzenie nr 31/13 - z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowinka

 • Zarządzenie Nr 32 (PDF, 31,21 KB)

  Zarządzenie nr 32/13 - z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

 • Zarządzenie Nr 33 (PDF, 21,21 KB)

  Zarządzenie nr 33/13 - z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

 • Zarządzenie Nr 34 (PDF, 61,9 KB)

  Zarządzenie nr 34/13 - z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i innych opłat za używanie lokalu

 • Zarządzenie Nr 35 (PDF, 31,21 KB)

  Zarządzenie nr 35/13 - z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale użytkowe oraz ustalenie stawek czynszu za najem lokali użytkowych i innych opłat za użytkowanie lokalu

 • Zarządzenie Nr 36 (PDF, 51,9 KB)

  Zarządzenie nr 36/13 - z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

 • Zarządzenie Nr 37 (PDF, 21,21 KB)

  Zarządzenie nr 37/13 - z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie działek położonych w miejscowości Pijawne Polskie

 • Zarządzenie nr 47 (PDF, 51,9 KB)

  Zarządzenie nr 47/13 z dnia 3 września 2013 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.

 • Zarządzenie Nr 6 (PDF, 51,21 KB)

  Zarządzenie nr 6/13 - z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2012 roku.

Metryka strony

Udostępniający: Daniel Wojewnik

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2013-02-23

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2013-02-23

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2014-01-17

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2013-02-23