ZARZĄDZENIE NR 5/07

Wójta Gminy Nowinka
z dnia 30 stycznia 2007r.

w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale użytkowe
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 42, poz. 1591 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

1. Ustala się od dnia 1 kwietnia 2007r. wysokość miesięcznego czynszu za lokale użytkowe w następującej wysokości:

1) Telekomunikacja Polska S.A. – centrala automatyczna w Szkole Podstawowej w Monkiniach – 375 zł.
2) Garaże w GOK w Nowince, Urzędzie Gminy Nowinka i Ośrodku Zdrowia w Nowince oraz na nieruchomości byłej szkoły podstawowej w Szczebrze – po 39 zł/ garaż.
3) Kiosk w GOK w Nowince – 91 zł
2. Do czynszu, o którym mowa w ust.1 należy doliczyć 22% podatku VAT.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Nr 8/06 z dnia 16.02.2006r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu za lokale użytkowe.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Autor: Urząd Gminy Nowinka
Data wprowadzenia do BIP: 2008-10-31
Data publikacji: 2008-10-31
Data modyfikacji: 2008-10-31
Drukuj