Zarządzenia 2017 r.

Załączniki do treści

 • Zarządzenie 01 2017r. (PDF, 1,53 MB)

  sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2017 rok

 • Zarządzenie 02 2017r. (PDF, 268,29 KB)

  w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 03 2017r. (PDF, 1,24 MB)

  w sprawie określenia stawek czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych położonych w budynku Ośrodka Zdrowia oraz ustalenia zasad rozliczania opłat dodatkowych

 • Zarządzenie 04 2017r. (PDF, 300,68 KB)

  w sprawie przeznaczenia do oddania w najem trzech lokali użytkowych położonych w budynku Nr 54 w Nowince (budynek Ośrodka Zdrowia)

 • Zarządzenie 05 2017r. (PDF, 233,27 KB)

  w sprawie wykonania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2017 r.

 • Zarządzenie 06 2017r (PDF, 206,8 KB)

  w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowinka tj. informatyk

 • Zarządzenie 07 2017r. (PDF, 575,45 KB)

  w sprawie zmieniające Zarządzenie NR 5/11 Wójta Gminy Nowinka w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 08 2017r (PDF, 410,78 KB)

  z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2016 roku

 • Zarządzenie 09 2017 r (PDF, 1,96 MB)

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2017 r

 • Zarządzenie 10 2017r (PDF, 201,62 KB)

  w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 49/16 Wójta Gminy Nowinka z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowinka, położonej w miejscowości Walne

 • Zarządzenie 11 2017r.pdf (PDF, 872,8 KB)

  w sprawie ustalenia regulaminu rozliczania opłat dodatkowych w budynku numer 27 w Nowince

 • Zarządzenie 12 2017r. (PDF, 265,84 KB)

  w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowinka tj. Informatyk i powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej nabór oraz zasady jej działania

 • Zarządzenie 13 2017.pdf (PDF, 236,66 KB)

  w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Nowinka

 • Zarządzenie 14 2017r (PDF, 258,42 KB)

  w sprawie wprowadzenia „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” dla budynku Urzędu Gminy w Nowince

 • Zarządzenie 15 2017r (PDF, 207,26 KB)

  w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Informatycznego

 • Zarządzenie 16 2017r (PDF, 200,27 KB)

  w sprawie ustalenia Regulaminu Funkcjonowania Urzędu Gminy Nowinka w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

 • Zarządzenie 17 2017r. (PDF, 456,35 KB)

  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowinka

 • Zarządzenie 18 2017r. (PDF, 407,52 KB)

  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Nowinka

 • Zarządzenie 19 2017r (PDF, 279,09 KB)

  w sprawie powołania stałej komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania, w tym wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych oraz dokumentacji wyborczej

 • Zarządzenie 20 2017r..pdf (PDF, 306,62 KB)

  w sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa Urzędu Gminy Nowinka i zatwierdzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 21 2017r.pdf (PDF, 170,61 KB)

  w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowince

 • Zarządzenie 22 2017r (PDF, 247,6 KB)

  w sprawie zmiany nieruchomości położonych w miejscowości Walne

 • Zarządzenie 23 2017 (PDF, 664,86 KB)

  w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2017 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranej przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

 • Zarządzenie 24 2017r (PDF, 520,32 KB)

  w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

 • Zarządzenie 25 2017 (PDF, 32,53 MB)

  w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Nowinka za 2016 rok

 • Zarządzenie 26 2017r..pdf (PDF, 2,83 MB)

  w sprawie ustalenia założeń organizacyjno-prawnych do sporządzania arkuszy organizacji pracy szkół podstawowych, gimnazjów, punktów przedszkolnych oraz oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2017/2018, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowinka

 • Zarządzenie 27 2017 (PDF, 1,62 MB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2017 rok

 • Zarządzenie 28 2017r (PDF, 491,95 KB)

  w sprawie informacji o planie sieci szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowinka

 • Zarządzenie 29 2017r. (PDF, 3,72 MB)

  zmieniające zarządzenie Nr5/11 Wójta Gminy Nowinka w sprawie: przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Urzędu Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 30 2017r. (PDF, 315,94 KB)

  w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych

 • Zarządzenie 31 2017.pdf (PDF, 165,91 KB)

  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

 • Zarządzenie 32 2017 r. (PDF, 229,87 KB)

  w sprawie powołania Komisji Socjalnej w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • Zarządzenie 33 2017r. (PDF, 227,69 KB)

  w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2017r. (wtorek) dniem wolnym od pracy

 • Zarządzenie 34 2017r (PDF, 1,54 MB)

  w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Nowinka za 2016 rok

 • Zarządzenie 35 2017 rok (PDF, 401,33 KB)

  w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2017 roku

 • Zarządzenie 36 2017 rok (PDF, 1,97 MB)

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2017 rok

 • Zarządzenie 37 2017 roku (PDF, 220,03 KB)

  w sprawie zatwierdzenia rocznych- za 2016 rok sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury, dla których Gmina Nowinka jest organizatorem

 • Zarządzenie 38 2017r..pdf (PDF, 378,84 KB)

  w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia ewakuacji osób z budynku Urzędu Gminy Nowinka na wypadek zagrożenia atakiem terrorystycznym

 • Zarządzenie 39 2017 r. (PDF, 3,01 MB)

  w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Nowinka za 2016 rok

 • Zarządzenie 40 2017r. (PDF, 183,85 KB)

  w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych po przekształceniu z prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

 • Zarządzenie 41 2017r..pdf (PDF, 284,43 KB)

  zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • Zarządzenie 42 2017r..pdf (PDF, 244,82 KB)

  w sprawie ustalenia dnia 16 czerwca 2017 r. (piątek) dniem wolnym od pracy

 • Zarządzenie 43 2017r..pdf (PDF, 211,28 KB)

  w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego

 • Zarządzenie 44 2017r.pdf (PDF, 316,71 KB)

  w sprawie powołania Stałej Komisji Likwidacyjnej w Urzędzie Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 45 2017r..pdf (PDF, 441,51 KB)

  zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 46 2017.pdf (PDF, 515,94 KB)

  w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

 • Zarządzenie 47 2017r..pdf (PDF, 374,82 KB)

  w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • Zarządzenie 48 2017r (PDF, 165,32 KB)

  w sprawie określenia sposobu uchwał Rady Gminy

 • Zarządzenie 49 2017.pdf (PDF, 2,15 MB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2017 rok

 • Zarządzenie 50 2017r. (PDF, 427,59 KB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2017 r.

 • Zarządzenie 51 2017r. (PDF, 1,86 MB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2017 r

 • Zarządzenie 52 2017r..pdf (PDF, 241,66 KB)

  w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) dniem wolnym od pracy

 • Zarządzenie 53 2017r..pdf (PDF, 28,11 MB)

  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 roku

 • Zarządzenie 54 2017r.pdf (PDF, 237,13 KB)

  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna"

 • Zarządzenie 55 2017r. (PDF, 29,5 KB)

  w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

 • Zarządzenie 56 2017.pdf (PDF, 216,85 KB)

  w sprawie profilaktycznych szczepień przeciw grypie

 • Zarządzenie 57 2017r. (PDF, 295,25 KB)

  w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

 • Zarządzenie 58 2017r. (PDF, 268,38 KB)

  w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowinka tj. Młodszy Referent i powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej nabór oraz zasady jej działania

 • Zarządzenie 59 2017r. (PDF, 281,32 KB)

  w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których jest wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna

 • Zarządzenie 60 2017r. (PDF, 161,17 KB)

  w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

 • Zarządzenie 61 2017r. (PDF, 323,56 KB)

  w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego w Nowince

 • Zarządzenie 62 2017r. (PDF, 573,49 KB)

  w sprawie informacji o planie sieci szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowinka

 • Zarządzenie 63 2017r. (PDF, 3,55 MB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2017 rok

 • Zarządzenie 64 2017r. (PDF, 262,11 KB)

  w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowinka tj. Młodszy Referent i powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej nabór oraz zasady jej działania

 • Zarządzenie 65 2017.pdf (PDF, 228,42 KB)

  w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowince

 • Zarządzenie 66 2017r..pdf (PDF, 418,13 KB)

  zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczania podmiotów, w których jest wykonywania nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społecznie oraz społecznie użyteczna

 • Zarządzenie 67 2017.pdf (PDF, 220,74 KB)

  w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowinka tj.Młodszy Referent i powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej nabór oraz zasady jej działania

 • Zarządzenie 68 2017.pdf (PDF, 220,91 KB)

  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowince

 • Zarządzenie 69 2017r. (PDF, 428,71 KB)

  w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Nowinka za III kwartał 2017 roku

 • Zarządzenie 70 2017r. (PDF, 1,43 MB)

  w sprawie wykonania uchwały w sprawie ekwiwalentu pienięznego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 71 2017r. (PDF, 3,02 MB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2017 rok

 • Zarządzenie 72 2017r. (PDF, 8,03 MB)

  w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2018-2033

 • Zarządzenie 73 2017r. (PDF, 10,17 MB)

  w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok

 • Zarządzenie 74 2017r. (PDF, 337,12 KB)

  w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

 • Zarządzenie 75 2017r. (PDF, 212,29 KB)

  w sprawie ustalenia dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) dniem wolnym od pracy

 • Zarządzenie 76 2017r. (PDF, 211,28 KB)

  w sprawie ustalenia dnia 2 stycznia 2018 r. (wtorek) dniem wolnym od pracy

 • Zarządzenie 77 2017r.pdf (PDF, 201,59 KB)

  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 78 2017r.pdf (PDF, 307,81 KB)

  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych

 • Zarządzenie 79 2017r.pdf (PDF, 155,21 KB)

  w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy

 • Zarządzenie 80 2017r.pdf (PDF, 187,51 KB)

  w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

 • Zarządzenie 81 2017r.pdf (PDF, 2,27 MB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2017 rok

 • Zarządzenie 82 2017r.pdf (PDF, 255,31 KB)

  w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowinka tj. Podinspektora i powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej nabór oraz zasady jej działania

 • Zarządzenie 83 2017r (PDF, 628,32 KB)

  w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

 • Zarządzenie 84 2017r (PDF, 250,37 KB)

  w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 85 2017r (PDF, 1,3 MB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2017 rok

 • Zarządzenie 86 2017r (PDF, 12,87 MB)

  w sprawie podziału ostatecznego kwot budżetu dla jednsotek na 2018 rok

 • Zarządzenie 87 2017r. (PDF, 18,94 MB)

  w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu JST i jednostki budżetowej Urząd Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 88 2017r. (PDF, 8,6 MB)

  w sprawie wprowadzenia "Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy w Nowince"

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Nowinka

Data wytworzenia: 2017-03-10

Wprowadzający: Łukasz Jankowski

Modyfikujący: Łukasz Jankowski

Data modyfikacji: 2019-08-08

Opublikował: Łukasz Jankowski

Data publikacji: 2017-01-30