Zarządzenia 2018 r.

Załączniki do treści

 • Zarządzenie 01 2018r. (PDF, 1,87 MB)

  w sprawie wykonania zadań obronnych w 2018r.

 • Zarządzenie 02 2018r. (PDF, 236,01 KB)

  w sprawie powołania zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 03 2018r. (PDF, 462,79 KB)

  w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępownia uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do punktu przedszkonego oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Nowinka

 • Zarządzenie 04 2018r. (PDF, 412,69 KB)

  w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Nowinka za IV kwartał 2017 roku

 • Zarządzenie 05 2018r. (PDF, 1,77 MB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2018 rok

 • Zarządzenie 06 2018r. (PDF, 1,04 MB)

  w sprawie zasad udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Nowinka na wykonanie zabiegów sterylizacji/kastracji suki/psa/kotki/kota w 2018r.

 • Zarządzenie 07 2018r. (PDF, 267,34 KB)

  w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowinka tj. Księgowa/Księgowy i powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej nabór oraz zasady jej działania

 • Zarządzenie 08 2018r. (PDF, 268,3 KB)

  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zastępcy Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Urzędzie Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 09 2018r. (PDF, 1,32 MB)

  w sprawie zmian w budżecie gminy Nowinka na 2018 rok

 • Zarządzenie 10 2018r. (PDF, 1,18 MB)

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2018 rok

 • Zarządzenie 11 2018r. (PDF, 278,8 KB)

  w sprawie zasad udzielania pomocy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 12 2018r. (PDF, 365,6 KB)

  w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

 • Zarządzenie 13 2018r. (PDF, 586,66 KB)

  w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2018 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

 • Zarządzenie 14 2018r. (PDF, 30,61 MB)

  w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Nowinka za 2017 rok

 • Zarządzenie 15 2018r. (PDF, 1,93 MB)

  w sprawie przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Gminy Nowinka"

 • Zarządzenie 16 2018r. (PDF, 834,37 KB)

  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy

 • Zarządzenie 17 2018r. (PDF, 239,75 KB)

  w sprawie ustalenia założeń organizacyjno-prawnych do sporządzenia arkuszy organizacji pracy szkół podstawowych, gminazjów, punktów przedszkolnych oraz odziału przedszkolnego na rok szkolny 2018/2019, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowinka

 • Zarządzenie 18 2018r8 (PDF, 240,87 KB)

  w sprawie ustalenia dnia 2 maja 2018 r. (środa) dniem wolnym od pracy

 • Zarządzenie 19 2018r. (PDF, 253,5 KB)

  w sprawie ustalenia dnia 4 maja 2018 r. (piątek) dniem wolnym od pracy

 • Zarządzenie 20 2018r. (PDF, 225,36 KB)

  w sprawie rezygnacji z wykonania pierwokupu nieruchomości

 • Zarządzenie 21 2018r. (PDF, 405,05 KB)

  w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Nowinka za I kwartał 2018 roku

 • Zarządzenie 22 2018r. (PDF, 1,2 MB)

  w sprawie zmian budżecie Gminy Nowinka na 2018 rok

 • Zarządzenie 23 2018r. (PDF, 1,23 MB)

  zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 • Zarządzenie 24 2018r. (PDF, 8,27 MB)

  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 25 2018r. (PDF, 1,66 MB)

  w sprawie ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Chmielewskiego

 • Zarządzenie 26 2018r. (PDF, 170,79 KB)

  w sprawie oddania w najem pojemników na odpady komunalne oraz wysokości cena za usługi

 • Zarządzenie 27 2018r. (PDF, 2,87 MB)

  w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Nowinka za 2017 rok

 • Zarządzenie 28 2018r. (PDF, 336,66 KB)

  w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 29 2018r. (PDF, 320,36 KB)

  w sprawie ustalenia Polityki bezpieczeństwa Urzędu Gminy Nowinka i zatwierdzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 30 2018r. (PDF, 214,34 KB)

  w sprawie ustalenia dnia 1 czerwca 2018 r. (piątek) dniem wolnym od pracy

 • Zarządzenie 31 2018r. (PDF, 2,89 MB)

  w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Nowinka za 2017 rok

 • Zarządzenie 32 2018r. (PDF, 1,84 MB)

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2018 rok

 • Zarządzenie 33 2018r. (PDF, 380,48 KB)

  w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły podstawowej

 • Zarządzenie 34 2018r. (PDF, 3,22 MB)

  w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 35 2018r. (PDF, 207,93 KB)

  w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Chmielewskiego w Monkiniach

 • Zarządzenie 36 2018r. (PDF, 195,55 KB)

  w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły

 • Zarządzenie 37 2018r. (PDF, 420,85 KB)

  zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których jest wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna

 • Zarządzenie 38 2018r. (PDF, 492,06 KB)

  zmieniające zarządzenie w sprawie określenia stawek czynszu z tytułu najmu lokali użytkowych położonych w budynku Ośrodka Zdrowia w Nowince oraz ustalenia zasad rozliczania opłat dodatkowych

 • Zarządzenie 39 2018r. (PDF, 252,14 KB)

  w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowince do prowadzenia postępowań w sprawach, o świadczenia z programu "Dobry start", a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywanie informacji, o której mowa w par. 10 ust. 6 programu "Dobry start"

 • Zarządzenie 40 2018r. (PDF, 2,59 MB)

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2018 rok

 • Zarządzenie 41 2018r. (PDF, 1,53 MB)

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2018 rok

 • Zarządzenie 42 2018r. (PDF, 289,62 KB)

  w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzających postępowania egzaminacyjne nauczycieli ubiegających sie o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie 43 2018r. (PDF, 205,04 KB)

  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego sie o awans zawodowy nauczyciela mianowanego

 • Zarządzenie 44 2018r. (PDF, 1,7 MB)

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Chmielewskiego

 • Zarządzenie 45 2018r. (PDF, 416,38 KB)

  w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Nowinka za II kwartał 2018 roku

 • Zarządzenie 46 2018r. (PDF, 550,59 KB)

  zarządzenie zmieniające w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i innych opłat uzytkowanie lokalu

 • Zarządzenie 47 2018r. (PDF, 208,35 KB)

  w sprawie przekształcenia lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Nowinka na lokal komunalny

 • Zarządzenie 48 2018r. (PDF, 2,51 MB)

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2018 rok

 • Zarządzenie 49 2018r. (PDF, 258,95 KB)

  zmieniające Zarządzenie nr 78/17 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji przetargowej do przeprowadzania postepowań o udzielanie zamówień publicznych

 • Zarządzenie 50 2018r. (PDF, 321,03 KB)

  w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

 • Zarządzenie 51 2018r. (PDF, 25,61 MB)

  w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prgnozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebeigu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2018 roku

 • Zarządzenie 52 2018r. (PDF, 2,37 MB)

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2018 rok

 • Zarządzenie 53 2018r. (PDF, 252,01 KB)

  w sprawie przeprowadzenia naborów kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowinka tj. Informatyk i powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej nabór oraz zasady jej działania

 • Zarządzenie 54 2018r. (PDF, 257,39 KB)

  w sprawie przeprowadzenia naborów kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowinka tj. Informatyk i powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej nabór oraz zasady jej działania

 • Zarządzenie 55 2018r. (PDF, 1,7 MB)

  w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Chmielewskiego

 • Zarządzenie 56 2018r. (PDF, 187,54 KB)

  w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

 • Zarządzenie 57 2018r. (PDF, 291,27 KB)

  w sprawie powołania operatorów obowodowych komisji wyborczych w Gminie Nowinka

 • Zarządzenie 58 2018r. (PDF, 4,28 MB)

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2018 rok

 • Zarządzenie 59 2018r. (PDF, 208,73 KB)

  w sprawie profilaktycznych szczepień przeciw grypie

 • Zarządzenie 60 2018r. (PDF, 8,75 MB)

  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 61 2018r. (PDF, 2,62 MB)

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2018 rok

 • Zarządzenie 62 2018r. (PDF, 206,94 KB)

  zmiana zarządzenia w sprawie przeprowadzenia naborów kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowinka tj. Informatyk i powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej nabór oraz zasady jej działania

 • Zarządzenie 63 2018r. (PDF, 204,4 KB)

  zmiana zarządzenia w sprawie przeprowadzenia naborów kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Nowinka tj. Informatyk i powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej nabór oraz zasady jej działania

 • Zarządzenie 64 2018r. (PDF, 257,9 KB)

  w sprawie nabycia w drodze darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Nowinka od osoby fizycznej

 • Zarządzenie 65 2018r. (PDF, 429,01 KB)

  w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy Nowinka za III kwartał 2018 roku

 • Zarządzenie 66 2018r. (PDF, 3 MB)

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2018 rok

 • Zarządzenie 67 2018r. (PDF, 207,7 KB)

  w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z siłowni Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 68 2018r. (PDF, 325,75 KB)

  w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego w Gminie Nowinka

 • Zarządzenie 69 2018r. (PDF, 179,86 KB)

  w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 3/15 Wójta Gminy Nowinka z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wydawania gazety gminnej "Nowinki z Gminy"

 • Zarządzenie 70 2018r. (PDF, 166,87 KB)

  w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności

 • Zarządzenie 71 2018r. (PDF, 8,41 MB)

  w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2019-2033

 • Zarządzenie 72 2018r. (PDF, 21,28 MB)

  w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok

 • Zarządzenie 73 2018r. (PDF, 192,38 KB)

  w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

 • Zarządzenie 74 2018r. (PDF, 182,26 KB)

  w sprawie uchylenia zarządzenia nr 14/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie regulaminu przyjmowania ogłoszeń i reklam prasowych oraz stawek opłat za reklamy i ogłoszenia

 • Zarządzenie 75 2018r. (PDF, 3,12 MB)

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2018 rok

 • Zarządzenie 76 2018r. (PDF, 196,57 KB)

  w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 77 2018r. (PDF, 167,19 KB)

  w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 78 2018r. (PDF, 8,66 MB)

  w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2019-2033

 • Zarządzenie 78A 2018r. (PDF, 708,09 KB)

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2018 rok

 • Zarządzenie 79 2018r. (PDF, 8,8 MB)

  w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy Nowinka

 • Zarządzenie 80 2018r. (PDF, 2,43 MB)

  w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędnicze Gminy Nowinka tj. Referenta i powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej nabór oraz zasady jej działania

 • Zarządzenie 81 2018r. (PDF, 13,39 MB)

  w sprawie podziału ostatecznego kwot budżetu dla jednostek na 2019 rok

 • Zarządzenie 82 2018r. (PDF, 1,78 MB)

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2018 rok

 • Zarządzenie 83 2018r. (PDF, 780,49 KB)

  w sprawie zmian w budżecie Gminy Nowinka na 2018 rok

 • Zarządzenie 84 2018r. (PDF, 896,68 KB)

  zmieniające zarządzenie 34/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Nowinka

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Nowinka

Data wytworzenia: 2018-01-24

Wprowadzający: Łukasz Jankowski

Modyfikujący: Łukasz Jankowski

Data modyfikacji: 2019-05-20

Opublikował: Łukasz Jankowski

Data publikacji: 2018-01-24