Nabór kandydatów na rachmistrza

Wójt Gminy Nowinka – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym w 2020 roku na terenie Gminy Nowinka. Spis rolny będzie przeprowadzany w terminie od dnia 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r.

Naboru kandydatów na rachmistrza terenowego dokonuje się spośród osób:

 1. pełnoletnich,
 2. zamieszkałych na terenie Gminy Nowinka,
 3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie,
 5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WAŻNE INFORMACJE DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH OFERTY:

 1. Kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem.
 2. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie ustalone jako iloczyn stawki w wysokości 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:
  • imienia i nazwiska
  • adresu zamieszkania
  • telefonu
  • adresu email
 2. oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Gminy Nowinka
Nowinka 33
16 – 304 Nowinka

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu) w kopertach z dopiskiem: "Nabór kandydata na rachmistrza terenowego – powszechny spis rolny w 2020 r.". Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 87 643 80 47, 87 641 95 20.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Nowinka

Data wytworzenia: 2020-06-15

Wprowadzający: Łukasz Jankowski

Modyfikujący: Łukasz Jankowski

Data modyfikacji: 2020-06-18

Opublikował: Łukasz Jankowski

Data publikacji: 2020-06-15