OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

 

Nowinka, dnia 24.03.2009r


Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać nie dotvczy.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a) Danuta Bożena Harasz z.d. Lutyńska

Urodzona 07.05.1960 w Filipowie

Miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja: Urząd Gminy w Nowince, Skarbnik Gminy

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz.483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 20 000,00 zł
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 19 000 USD
- papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę:

II.
1. Dom o powierzchni : - m2, o wartości - zł tytuł prawny: -
2. 2. Mieszkanie o powierzchni – 64 m2, o wartości: nie dotyczy tytuł prawny:
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa. nie dotyczy powierzchnia:
o wartości: nie dotyczy
rodzaj zabudowy: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: nie dotyczy
o wartości nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.
Nabyłem (am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy
-osobiście nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
ˇ osobiście: nie dotyczy
ˇ wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.
1.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2.W spółdzielniach: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy
3.W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
-jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu:
Urząd Gminy Nowinka - na podstawie umowy o pracę–71 892,78zł
Gminny Ośrodek Kultury– na podstawie umowy zlecenie –720,00zł
ZUS z tytułu zwolnienia lekarskiego- 489,00 zł


IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (złotych przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji: Skoda Oktawia rok produkcji 2002

X.
Zobowiązanie pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, złotych tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone ( wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): 49 472,04 zł kredyt wraz z odsetkami zaciągnięty przez Suwalską Spółdzielnię Mieszkaniową na podst. umowy o pomoc państwa o spłatach niektórych kredytów mieszkaniowych Dz. U. z 2003r poz. 1115 z późn. zm.
– 20 000 zł stan na dzień 31. 12.2008 r zaciągniętego kredytu konsumpcyjnego w DOMINEM BANK w Suwałkach z przeznaczeniem na pomoc synowi na umeblowanie mieszkania. Kredyt jest oprocentowany w skali roku 9,9 %. Spłaty miesięczne.
- 30 000 zł stan na dzień 31. 12.2008 r zaciągniętego kredytu konsumpcyjnego w EURO BANK w Suwałkach z przeznaczeniem na zakup wyposażenia warsztatu dla męża. Kredyt jest oprocentowany w skali roku 7,00 %. Spłaty miesięczne.

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2009-06-02

Data modyfikacji: 2009-06-02

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2009-06-02