OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta


Nowinka, dnia 22 .04.2009r


Uwaga:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia
każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać nie dotvczy.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

CZĘŚĆ A

Ja, niżej podpisany(a) Marek Leszek Motybel
Urodzony 30.07.1962 w Augustowie
Miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja: Urząd Gminy Nowinka, Wójt

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz.483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: nie dotyczy
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy
- papiery wartościowe: niedotyczym
na kwotę: nie dotyczy

II.
1. Dom o powierzchni : 400 m2, o wartości 847. 700 zł ( wg polisy PZU S.A) tytuł prawny: współwłasność małżeńska
2. Mieszkanie o powierzchni nie dotyczy m2, o wartości: ........ zł tytuł prawny: ..................
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa. rolne, ogólnotowarowe, powierzchnia: 7,21 ha
o wartości: 100. 000 zł.
rodzaj zabudowy: zagrodowa ( budynek gospodarczy wg polisy PZU S.A- 87.100zł )
tytuł prawny: własność małżeńska
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 4.258,89zł,
0 zł
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: obiekt wypoczynkowo- rekreacyjny, częściowo wykończony
o wartości 690.000zł ( eg polisy PZU S.A)
tytuł prawny: współwłasność małżeńska

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

V.
Nabyłem (am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
nie dotyczy
- osobiście
- wspólnie z innymi osobami
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
-osobiście:
- wspólnie z innymi osobami:
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości

VII.
1.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
-jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
-jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
2.W spółdzielniach: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:
3.W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: stosunek pracy- 118.162, 65 zł, z tytułu dzierżawy- 15.892,50 zł, agroturysyka- 30.000 zł
IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (złotych przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji:
Jeep Grand Cherokee – 1996r. prod.
Suzuki Samuraj- 1998r prod. współwłasność małżeńska

X.
Zobowiązanie pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, złotych tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): Bank Przem. Handlowy, adaptacja obory na obiekt rekreacyjny w wysokości 260.000 zł ( współwłasność małżeńska)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2009-06-04

Data modyfikacji: 2009-06-04

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2009-06-04