OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE
radnego gminy
 
Nowinka, dnia 21.04.2010r.
 
Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 
CZĘŚĆ A
 
Ja, niżej podpisany: Luiza Kazimiera Bukłacha, Wziątek
urodzony – 21. 12. 1956 r. w Dobre  Miasto

miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja – Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Instalacyjne „PROBEST” - współwłasciciel

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 
I.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej – nie dotyczy

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej – nie dotyczy

- papiery wartościowe – nie dotyczy na kwotę:
 
II.

1. Dom o powierzchni: 246,65 m² , o wartości: 300 000 zł

tytuł prawny: współwłasność małżeńska
 

2. Mieszkanie: 58,58 m² o wartości: 40 000 zł

tytuł prawny: Spółdzielcze Własnościowe Prawo do Lokalu
 
3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: grunty powierzchnia: 3,025 ha
wartości: 30 000 zł
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny: współwłasność małżeńska

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

 
4. Inne nieruchomości:
powierzchnia: lokal użytkowy 114,5 m²

o wartości: 100 000 zł

tytuł prawny: Spółdzielcze Własnościowe Prawo do Lokalu
 
III.

1. Posiadam udziały w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam udziały w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 
IV.

1. Posiadam akcje w spółkach handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10 % akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Posiadam akcje w innych spółkach handlowych – należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 
V.

Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu – należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

 
VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): budownictwo- branża inżynieryjno- instalacyjna spółka cywilna

- osobiście –
wspólnie z innymi osobami mąż Waldemar Bukłacha

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości 73 831, 97  zł

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

- osobiście – nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości nie dotyczy

VII.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):- nie dotyczy

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 
VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: diety radnego- 1 800,00zł

 
IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10.000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji):

Sam. osobowy VW PASSAT rok produkcji 1997,

Sam. osobowy VW Passat -  rok produkcji 2008,
Sam. Ciężarowy VW CADDY MAXI FURGON- rok produkcji 2008

X.

Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10.000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości) : nie dotyczy

 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2010-05-21

Data modyfikacji: 2010-05-21

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2010-05-21