OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

 
Monkinie, dnia 29.04.2010 r
 
Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego                  i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać nie dotvczy.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 
CZĘŚĆ A
 

Ja, niżej podpisany(a) Irena Zofia Kisłowska z.d. Meszczyńska

 

Urodzona 11.02.1959 w Walnem woj. podlaskie

 

Miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja: Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Chmielewskiego w Monkiniach – Dyrektor Szkoły

 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679,        z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz.483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r.       o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 
I.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 1 480, 00zł

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej:  nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę:
 
II.
1. Dom o powierzchni : 250 m2, o wartości 220 tys. zł tytuł prawny: własność

2. Mieszkanie o powierzchni m2, o wartości: -  zł tytuł prawny: -  

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa. ogólnotowarowe powierzchnia: 7,85 ha
o wartości: 100 000 zł
rodzaj zabudowy: zagrodowa
tytuł prawny: własność

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: 6000 zł, dochód 2000 zł

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: budynek gospodarczy o pow. łącznej 370 m2, ,
o wartości: 120 tys. zł

tytuł prawny: własność
 
III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 
IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

 
V.

Nabyłem (am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

 
VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotyczy
-osobiście
- wspólnie z innymi osobami

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

-osobiście:
- wspólnie z innymi osobami:

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

 
VII.

1.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

2.W spółdzielniach: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

3.W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

- jestem członkiem zarządu (od kiedy):

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):

- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości:

 
VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: zatrudnienie w szkole- 55 957,19 zł

 
 
IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (złotych przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji:

Samochód osobowy SKODA FABIA 1,4 rok prod. 2002, samochód osobowy Fiat Albea rok produkcji 2003 (współwłasność)

 
X.

Zobowiązanie pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, złotych tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2010-05-25

Data modyfikacji: 2010-05-25

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2010-05-25