OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy,
osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną
oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta

 
Nowinka, dnia 19.04.2010r
 
Uwaga:

1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego                  i zupełnego wypełnienia

każdej z rubryk.

2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać nie dotvczy.

3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.

5. Oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierzytelności pieniężne.

6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.

 
CZĘŚĆ A
 
Ja, niżej podpisany(a) Lech Jan Myszkowski
Urodzony 19.11.1954 w Augustowie
 

Miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja: Urząd Gminy Nowinka – Inspektor

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679,        z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz.483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r.       o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

 
I.
Zasoby pieniężne:

- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 105  tys. zł

- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: nie dotyczy

- papiery wartościowe: nie dotyczy
na kwotę:
 
II.

1. Dom o powierzchni : - m2, o wartości  - zł tytuł prawny: -nie dotyczy

2. 2. Mieszkanie o powierzchni 62m2, o wartości: 180 000, 00  zł tytuł prawny własnościowe
( współwłasność z żoną)

. 3. Gospodarstwo rolne: nie dotyczy

rodzaj gospodarstwa.-  nie dotyczy
o wartości:
rodzaj zabudowy:
tytuł prawny:

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

4. Inne nieruchomości:

powierzchnia: nie dotyczy

o wartości: nie dotyczy

tytuł prawny: nie dotyczy
 
III.

Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy

udziały te stanowią pakiet większy niż 10 % udziałów w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 
IV.

Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy

akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 
V.

Nabyłem (am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: nie dotyczy

 
VI.

1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):

nie dotyczy
ˇ osobiście nie dotyczy
ˇ wspólnie z innymi osobami nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy

ˇ osobiście: nie dotyczy
ˇ wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 
VII.

1.W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy

ˇ jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

ˇ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

ˇ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2.W spółdzielniach: nie dotyczy

ˇ jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

ˇ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

ˇ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

3.W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy

ˇ jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy

ˇ jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy

ˇ jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy

Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

 
VIII.

Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: zatrudnienie w Urzędzie Gminy Nowinka -43 094, 85 zł  

umowa o dzieło z Okręgowym Urzędem Statystycznym w Białymstoku- 1 146, 16 zł

 IX.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (złotych przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji:

Samochód osobowy Ford Focus rok produkcji 1999
 
X.

Zobowiązanie pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone ( wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): nie dotyczy 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2010-05-25

Data modyfikacji: 2010-05-25

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2010-05-25