Kontrole zewnętrzne

Wystapienie pokontrolne - Regionalna Izba Obrachunkowa

Odpowiedz na pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej

KONTROLE ZEWNĘTRZNE W URZĘDZIE GMINY NOWINKA od 2010 r. do 2017 r.

Lp.

Jednostka kontraktująca

Czas trwania czynności kontrolnych

Wyszczególnienie kontrolowanych działów pracy

Zarządzenia doraźne

początek

koniec

2010

1.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

18.03.2010

18.03.2010

Sprawdzenie realizacji projektu WND-RPPD.02.01.02-20-093/08 w ramach RPO 2007-2013

 

2.

WFOŚiGW w Białymstoku

11.09.2010

11.09.2010

Kontrola zadania zgodnie z umową 092/10/B-OW/OT-065/DR

 

2011

1.

Podlaski Urząd Wojewódzki

31.01.2011

31.01.2011

Kontrola projektu 2/2.20/III/3.1/218/06

 

2.

Państwowa Inspekcja Pracy o/Suwałki

05.04.2011

05.04.2011

Prawna ochrona pracy, BHP

 

3.

Wydział Kontroli Płatników o/ZUS Białystok

27.04.2011

Data wydania protokołu w Urzędzie pocztowym

Zgodny z upoważnieniem

Zgodnie z ustawą nie wydaje się zaleceń pokontrolnych

4.

Wydział Kontroli Płatników Składek o/ZUS Białystok

09.05.2011

Data wydania protokołu w Urzędzie pocztowym

Zgodny z upoważnieniem

Zgodnie z ustawą nie wydaje się zaleceń pokontrolnych

5.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

09.05.2011

09.05.2011

Sprawdzenie prawidłowości realizacji projektu w ramach umowy nr UDA-RPPD.05.02.00-20.006/10-00

 

6.

Archiwum Państwowe w Suwałkach

08.07.2011

08.07.2011

Archiwum zakładowe Urzędu Gminy i Urzędu Stanu Cywilnego w Nowince

Zalecenia pokontrolne

7.

Wojewoda Podlaski

05.08.2011

05.08.2011

Kontrola zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 102291 Walne-granica gminy Giby” zrealizowanego w ramach NPPDL 2008-2011

 

8.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

18.08.2011

18.08.2011

Kontrola na miejscu projektu „Promocja Gminy Nowinka”

 

9.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

26.09.2011

26.09.2011

Kontrola ewidencji działalności gospodarczej

 

10.

NIK Delegatura w Białymstoku

19.09.2011

19.09.2011

Lokalizacja inwestycji na obszarach objętych ochroną przyrody

 

11.

Wojewoda Podlaski

24.11.2011

24.11.2011

Kontrola problemowa realizacji zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP

 

12.

Wydział Kontroli Płatników Składek o/ZUS Białystok

16.12.2011

Data wydania protokołu w Urzędzie pocztowym

Kontrola planowa o/ZUS. Zakres kontroli wynika z upoważnienia

Protokół kontroli

2012

1.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Zespół w Suwałkach

06.03.2012

12.04.2012

Kontrola gospodarki finansowej za 2011 rok

Protokół kontroli

2.

Wojewoda Podlaski

07.08.2012

07.08.2012

Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o USC i ustawy o zmianie imienia i nazwiska

Projekt wystąpienia i wystąpienie pokontrolne

3.

Wojewoda Podlaski

13.08.2012

14.08.2012

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i pobieranie opłat za korzystanie z tych zezwoleń. Wybory ławników, rejestr złobków, rejestracja CEiDG

Zalecenia pokontrolne

4.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

06.09.2012

06.09.2012

Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z EFS oraz budżetu państwa i ocenay prawidłowości realizacji projektu nr POKL.09.01.02-20.623/11

 

2013

1.

Archiwum Państwowe w Suwałkach

16.07.2013

16.07.2013

Kontrola archiwum zakładowego Urzędu

Zalecenia pokontrolne

2.

RIO Białystok Zespół w Suwałkach

01.08.2013

07.08.2013

Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń pokontrolnych

Protokół kontroli

3.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

31.10.2013

31.10.2013

Spr. Prawidłowości wykorzystania środków EFS oraz Budżetu Państwa i realizacji projektu nr POKL.09.01.01-20-193/11 Akademia Przedszkolaka

 

2014

1.

Podlaski Urząd Wojewódzki

23.05.2014

23.05.2013

Realizacja prac na obiektach cmentarnictwa wojennego

Wystąpienie pokontrolne

2. Archiwum Państwowe w Suwałkach 30.09.2014 30.09.2014 Kontrola problemowa archiwum USC Protokół kontroli
3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Suwałkach 16.10.2014 16.10.2014 Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska - oczyszczalnia ścieków Protokół kontroli
2015
1. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 28.04.2015 28.04.2015 Kontrola trwałości w zakresie sprawdzenia prawidłowości wykorzystania środków z EFS i BP i ocena prawidłowości realizacji projektu nr POKL09.01.01-20-275/13 “Moje przedszkole” Informacja pokontrolna
2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Suwałkach 29.04.2015 29.04.2015 Spis wyborców, wydane zaświadczenia o prawie do głosowania, wyd. aktów pełnom., sporz. pakietów wyborczych  
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Suwałkach 04.11.2015 04.11.2015 Kontrola dotyczaca przestrzegania decyzji i przepisów z zakresu ochrony środowiska Protokół kontroli
2016
1.

Państwowa Inspekcja Pracy
o/ Suwałki

18.01.2016 19.01.2016 Przestrzeganie przepisów z zakresu prawa pracy

Protokół kontroli

2. 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

27.04.2016

27.04.2016

Kontrola ex post “Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowościach Olszanka, Monkinie i Nowinka”

Raport z czynności kontrolnych

3.

Dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach

10.08.2016

10.08.2016

Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum

 

4.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

02.09.2016

02.09.2016

Kontrola w zakresie gospodarowania użyczonym sprzętem Obrony Cywilnej

Wystąpienie pokontrolne

5.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Zespół w Suwałkach

05.09.2016

21.11.2016

Kontrola gospodarki finansowej za 2015 r.

Protokół kontroli

2017

Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/T Białystok

02.03.2017

15.03.2017

Przestrzeganie przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych

Protokół kontroli

 

W załączeniu poniżej oświadczenie o przeprowadzonych kontrolach w podległych jednostkach organizacyjnych
i Urzędzie Gminy Nowinka
w 2010r


 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Paulina Kosiorek

Wprowadzający: Paulina Kosiorek

Data wprowadzenia: 2004-11-08

Modyfikujący: Paulina Kosiorek

Data modyfikacji: 2017-03-23

Opublikował: Paulina Kosiorek

Data publikacji: 2004-11-08