Spisz się przez Internet

Już 1 września br. rozpocznie się Powszechny Spis Rolny 2020, który odbywać się będzie przez 3 kolejne miesiące i zakończy 30 listopada br. Swoim zasięgiem obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 obowiązkową formą zbierania informacji będzie samospis internetowy polegający na samodzielnym wypełnieniu interaktywnego formularza spisowego. Formularz będzie dostępny od 1 września br. na stronie https://spisrolny.gov.pl/. Aplikacja będzie intuicyjna, prosta i szybka w obsłudze. Na bieżąco będzie sygnalizować prawidłowość wprowadzanych danych.

Formularz będzie można wypełnić w dogodnym dla siebie czasie i miejscu.

O co zapytamy w spisie?

Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów. Jednak nie wszystkie pytania, a nawet całe działy będą dotyczyć każdego gospodarstwa rolnego.

Poniżej przedstawiony został zakres zbieranych informacji. Zapoznanie się z nim ułatwi i skróci czas trwania spisu. Dane należy przedstawić według stanu na dzień 1 czerwca br., lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie.

Dane teleadresowe oraz informacje dotyczące gospodarstwa rolnego

W pierwszej części formularza znajdą się pytania dotyczące danych teleadresowych, a także samego gospodarstwa rolnego, takie jak:

 • sprzedaż wytworzonych w tym gospodarstwie produktów rolnych,
 • zużywanie więcej niż 50% wartości wytworzonej produkcji rolnej na potrzeby własne gospodarstwa domowego,
 • udział w dochodach gospodarstwa domowego dochodów z tytułu prowadzenia działalności rolniczej, prowadzenia działalności pozarolniczej, pracy najemnej, emerytury i renty, innych niezarobkowych źródeł poza emeryturą i rentą.

Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów

W kolejnym bloku tematycznym będą zawarte pytania dotyczące: powierzchni gruntów ogółem w gospodarstwie rolnym, zasiewów według gatunków uprawianych roślin i sposobu ich wykorzystania, łąk trwałych, łąk trwałych wyłączonych z produkcji, pastwisk trwałych, pastwisk trwałych nieuprawianych, przeznaczonych do wypasu, pastwisk trwałych wyłączonych z produkcji, upraw roślin przeznaczonych do przyorania, uprawianych jako plon główny, poplonów, a także plantacji o krótkiej rotacji, szkółek drzew i krzewów owocowych szkółek drzew i krzewów ozdobnych, szkółek drzew leśnych do celów handlowych oraz upraw trwałych według gatunków drzew i krzewów.

Zwierzęta gospodarskie

Ponadto respondent będzie zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na pytania o pogłowie zwierząt gospodarskich (w podziale na podstawowe gatunki zwierząt) oraz o chów i hodowlę ryb (tj. o powierzchnię stawów, powierzchnię i objętość innych urządzeń do chowu lub hodowli ryb oraz o gatunki ryb).

Zapytamy także o liczbę CIĄGNIKÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH oraz o NAWOŻENIE i OCHRONĘ ROŚLIN tj.:

 • zużycie nawozów mineralnych i organicznych,
 • liczbę zabiegów środkami ochrony roślin,
 • korzystanie ze wsparcia wykwalifikowanych doradców przy podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania środków ochrony roślin, a także uwzględnienie przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu środka ochrony roślin personalnego doradztwa rolniczego, systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin, progów ekonomicznej szkodliwości, prowadzonego monitoringu organizmów szkodliwych i innych źródeł doradztwa,
 • samoocenę znajomości zasad integrowanej ochrony roślin.

Budynki gospodarskie

W formularzu znajdą się również pytania dotyczące liczby, powierzchni, kubatury i pojemności budynków gospodarskich w gospodarstwie rolnym tj. obór, chlewni, kurników, silosów: zbożowych, paszowych, na kiszonki, sortowni i przechowalni, kopców ziemnych i stodół.

Aktywność ekonomiczna

W spisie będę także zbierane informacje dotyczące aktywności ekonomicznej ludności. Pytania z tego zakresu będą dotyczyły pracujących w gospodarstwie rolnym. W przypadku gospodarstw indywidualnych będą to pytania o:

 • zamieszkiwanie we wspólnym gospodarstwie domowym z użytkownikiem gospodarstwa rolnego,
 • łączenie w danym tygodniu pracy w gospodarstwie rolnym z pracą poza gospodarstwem,
 • ogólny poziom wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem,
 • nakład pracy osób pracujących w gospodarstwie rolnym (według płci) w ramach pomocy sąsiedzkiej.

Natomiast w przypadku gospodarstw rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej pytania będą dotyczyły ogólnego poziomu wykształcenia osoby kierującej gospodarstwem oraz nakładów pracy osób pracujących w gospodarstwie rolnym (według płci) innych niż pracownicy najemni stali i dorywczy oraz pracownicy kontraktowi.

Co zrobić w przypadku braku dostępu do Internetu?

W przypadku braku dostępu do Internetu, wystąpienia problemów podczas samodzielnego wypełniania formularza, czy też innych ważnych okoliczności uniemożliwiających dopełnienie obowiązku spisowego możliwe będzie dokonanie spisu poprzez Infolinię spisową. Wystarczy zadzwonić pod numer 22 279 99 99 wew. 1 i wybrać opcję "Spisz się przez telefon".

Dodatkowo w gminach zostaną udostępnione stanowiska komputerowe do przekazania danych w ramach samospisu internetowego. Pracownicy gmin zapewnią także pomoc w wypełnieniu formularza spisowego.

Z respondentami, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktuje się rachmistrz spisowy w celu przeprowadzenia wywiadu telefonicznego. W przypadku, gdy sytuacja epidemiczna będzie na to pozwalała dane będą także zbierane przez rachmistrzów spisowych w drodze wywiadu bezpośredniego.

Zachęcamy Wszystkich użytkowników gospodarstw rolnych do samodzielnego spisania się przez Internet. Spiszmy się jak na rolników przystało.

Więcej informacji na stronie: https://spisrolny.gov.pl/

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Urząd Gminy Nowinka

Data wytworzenia: 2020-08-25

Wprowadzający: Łukasz Jankowski

Modyfikujący: Łukasz Jankowski

Data modyfikacji: 2020-08-28

Opublikował: Łukasz Jankowski

Data publikacji: 2020-08-28