ZARZĄDZENIE Nr 10/07
Wójta Gminy Nowinka

Z dnia 21 marca 2007 r.

 
W sprawie :podziału ostatecznego kwot budżetu dla jednostek na 2007 rok
 

       Na podstawie art.186 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm. oraz Uchwały Nr IV/17/07 Rady Gminy Nowinka z dnia 21 marca 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok, Wójt Gminy Nowinka - zarządza się co następuje:

 

 § 1.

Ustala się plan wydatków budżetowych dla jednostek w kwocie 5.765.889 zł. oraz plan dochodów w kwocie 2.043.884 zł.

 

 

§ 2.

Ustala się plan dochodów i wydatków na poszczególne jednostki:

Wyszczególnienie
Dochody
Wydatki

GOPS w Nowince – zgodnie z załącznikiem Nr 1

X
1.372.168

Urząd Gminy Nowinka – zgodnie z załącznikiem Nr 2

2.024.594
2.110.271

Szkoła podstawowa w Nowince – zgodnie z załącznikiem Nr 3

200
798.100

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – zgodnie z załącznikiem Nr 3

X
103.100
Szkoła podstawowa w Monkiniach
3.000
507.210
Szkoła podstawowa w Olszance
200
262.340
Gimnazjum w Nowince – zgodnie z załącznikiem Nr 3
15.850
621.700
OGÓŁEM
2.043.844
5.765.889
 

§ 3.

Ustala się plan dotacji dla instytucji kultury w Nowince w podziale na:

dotacja dla GOK w wysokości 86.000 zł

dotacja dla biblioteki w wysokości – 80.000 zł

-         zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7

 

§ 4.

Plan poszczególnych jednostek należy dostosować do uchwały budżetowej na 2007 rok

 

§ 5.

W przypadku potrzeby dokonania zmian w zaplanowanych wydatkach Kierownik jednostki winien na 15 dni przed upływem kwartału powiadomić Wójta Gminy w celu podjęcia uchwały zmniejszającej lub zwiększającej plan finansowy.

 

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się kierownikom jednostek.

 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.

 

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.

 

                                                                                                          Wójt

 

                                                                                                   Marek Motybel

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2008-10-30

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2008-10-30

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2008-10-30