ZARZĄDZENIE Nr 6/08
Wójta Gminy Nowinka
Z dnia 31 stycznia 2008 r.

W sprawie :określenia zakresu i formy kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu j.s.t.


Na podstawie art.14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z póżn. zm. Wójt Gminy Nowinka - zarządza się co następuje:

§ 1.
Kwartalna informacja o przebiegu wykonania budżetu j.s.t. powinna zawierać:

1. zestawienie dochodów budżetowych plan po zmianach i wykonanie z uwzględnieniem procentu, w podziale na:
- dochody bieżące
- dochody majątkowe
2. zestawienie wydatków budżetowych plan po zmianach i wykonanie z uwzględnieniem procentu, w podziale na:
- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
3. zestawienie zobowiązań wymagalnych na koniec każdego kwartału.
4. Zestawienie kwot dotacji otrzymanych od innych j.s.t.
5. Zestawienie kwot dotacji przekazanych do innych j.s.t.
6. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji.
7. Dług publiczny
8. Ciężar publiczny
9. Deficyt / nadwyżka dochodów wykonanych a wydatkami wykonanymi.
10. Zadłużenie gminy na koniec każdego kwartału z podziałem na pożyczki i kredyty.

§. 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy.

 

Wójt

Marek Motybel

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2009-02-13

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2009-02-13

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2009-02-13