Nr Data Rok 2009
XX/115/09  23.03.2009 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 
 XX/116/09  23.03.2009  w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2009r.
XX/117/09
 23.03.2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 
XX/118/09
23.03.2009  w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej 
XX/119/09
23.03.2009 W sprawie rozpatrzenia skargi Pana Cezarego Trockiego z dnia 30 września 2008r. 
 XX/120/09  23.03.2009 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Monkinie 
XX/121/09
23.03.2009 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Ateny 
XX/122/09
 23.03.2009 w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Nowinka 
XX/123/09
23.03.2009  W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Augustowskiemu przy realizacji inwestycji pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1184B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i drogi powiatowej nr 1146B granica powiatu-Poddubówek do drogi nr 1184B”
 
XX/124/09
 23.03.2009 W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie Projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1184B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i drogi powiatowej nr 11467B granica powiatu – Poddubówek – do drogi powiatowej nr 1184B w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. 
XX/125/09
23.03.2009 W sprawie upoważnienia Wójta Gminy do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji inwestycji Projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1184B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i drogi powiatowej nr 11467B granica powiatu – Poddubówek – do drogi powiatowej nr 1184B w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. 
XX/126/09
 23.03.2009 W sprawie upoważnienia Wójta Gminy do ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji inwestycji Projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1184B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i drogi powiatowej nr 11467B granica powiatu – Poddubówek – do drogi powiatowej nr 1184B w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013. 
XX/127/09
23.03.2009 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
XX/128/09 23.03.2009 W sprawie upoważnienia Wójta Gminy do ustanowienia zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Budowę kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” w miejscowości Monkinie” współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój Wsi oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki
XX/129/09 23.03.2009 W sprawie upoważnienia Wójta Gminy do ustanowienia zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Nowince wraz z dociepleniem w ramach modernizacji budynku w związku z ubieganiem się przez Gminny Ośrodek Kultury w Nowince o współfinansowanie w Ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie Odnowa i Rozwój wsi
XXI/130/09 08.06.2009 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
XXI/131/09 08.06.2009 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku
XXI/132/09 08.06.2009 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku
XXI/133/09 08.06.2009 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok 
XXII/134/09 28.07.2009 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/132/09 Rady Gminy Nowinka z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek niezabudowanych położonych w miejscowości Bryzgiel, Monkinie, Nowinka i Olszanka Folwark
XXII/135/09 28.07.2009 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
 XXIII/136/09  21.09.2010 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  
 XXIII/137/09 21.09.2010r w sprawie przystąpienia Gminy Nowinka do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Suwalsko - Augustowskie"  
 XXIII/138/09 21.09.2010r  w sprawie przyjęcia nowego Statutu Związku Komunalnego Biebrza
 XXIII/139/09  21.09.2010r W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok - patrz poniżej
 XXIII/140/09 21.09.2010r w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na dofinansowanie Projektu pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1184B Żubrynek-Kurianki-Juryzdyka i drogi powiatowej nr 11467B granica powiatu – Poddubówek – do drogi powiatowej nr 1184B w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.  
XXIV/141/10 30.09.2009 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok
XXIV/142/09 30.09.2009 W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie zadania własnego pn. Wykonanie utwardzenia nawierzchni placu przy Urzędzie Gminy Nowinka oraz przebudowa ogrodzenia
XXIV/143/09 20.11.2009 w sprawie programu współpracy na 2010r. Gminy Nowinka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami  
XXIV/144/09  20.11.2009 w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nowinka  
XXIV/145/09 20.11.2009 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych  
 XXIV/146/09  20.11.2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  
 XXIV/147/09  20.11.2009 w sprawie opłaty miejscowej  
 XXV/148/09 20.11.2010r 
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok- poniżej w załącznikach
 
 XXV/149/09  29.12.2009 w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Komunalnego Biebrza  
 XXVI/150/09 29.12.2009 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010r.  
XXV/151/09 29.12.2009 w sprawie podjęcia współpracy i zawarcia porozumienia międzygminnego w celu budowy subregionalnej sieci telekomunikacyjnej.
XXVI/152/09  29.12.2009 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok  
 XXVI/153/09  29.12.2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.  
 XXVI/154/09  29.12.2009 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta  
 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2009-06-10

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2010-11-18

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2009-06-10