WÓJT GMINY NOWINKA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

STANOWISKO  REFERENT  PRAWNO-ADMINISTRACYJNY W REFERACIE ADMINISTRACYJNYM URZĘDU GMINY NOWINKA

1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Nowinka
Nowinka 33

16-304 Nowinka

2. Określenie stanowiska urzędniczego:

STANOWISKO DO SPRAW KADR I BIURA OBSŁUGI RADY

3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem  danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które są dodatkowe.

4. Wymagania niezbędne:

1. staż pracy zgodnie z  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz.1458 ze zm.);

2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3.posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;

4. wykształcenie wyższe  pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym z zakresu prawa lub administracji,

5.umiejętność interpretacji przepisów prawnych;

6.znajomość regulacji prawnych w zakresie struktur i funkcjonowania administracji samorządowej;

7.nieposzlakowana opinia;

8.stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Referenta Prawno -Administracyjnego;

9. obywatelstwo polskie

5. Wymagania dodatkowe:

1.studia podyplomowe w zakresie samorządu, prawa lub pokrewne;

2. odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność; dyspozycyjność, kultura osobista;

3. umiejętność analitycznego myślenia oraz koncentracji „na zadania i cele”;

4. biegła znajomość obsługi komputera oraz pakietu oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna, tworzenia prezentacji multimedialnych), oprogramowania Legislator lub pokrewnego, umiejętność korzystania z narzędzi internetowych

5. prawo jazdy

6.Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi materiałów na sesje Rady i posiedzenia jej Komisji;
 2. współpraca z Przewodniczącym Rady Gminy oraz komisjami w zakresie ich prac.
 3. prowadzenie rejestru uchwał Rady Gminy i rejestru zarządzeń Wójta;
 4. prowadzenie rejestru wniosków i interpelacji radnych;
 5. udzielanie pomocy radnym w wypełnianiu obowiązku radnego;
 6. przechowywanie aktów prawnych podejmowanych przez organy Gminy;
 7. prowadzenie korespondencji Przewodniczącego Rady;
 8. podejmowanie czynności organizacyjnych, obsługi technicznej i administracyjnej związanych z przeprowadzaniem sesji Rady i posiedzeń Komisji;
 9. przekazywanie do realizacji odpisów uchwał Rady i zarządzeń Wójta, wniosków i opinii Komisji Rady, interpelacji i wniosków radnych oraz czuwanie nad terminowym ich załatwianiem;
 10. przekazywanie materiałów do opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i przekazywanie organom nadzoru uchwał Rady, a także gromadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organy Gminy;
 11. przyjmowanie wniosków i udostępnianie dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym w szczególności protokołów z posiedzeń Rady i jej Komisji;
 12. współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy oraz obsługa techniczna zebrań i narad z sołtysami;
 13. prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oświadczeń majątkowych składanych przez pracowników samorządowych i radnych;
 14. prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym akt osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;
 15. prowadzenie spraw dotyczących upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych udzielonych pracownikom przez Wójta;
 16. przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy;
 17. przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych i prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników;
 18. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy oraz dokumentów pracownikom odchodzącym na emeryturę lub rentę;
 19. prowadzenie spraw związanych z zakładową działalnością socjalną oraz z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
 20. współpraca z organami zatrudnienia na szczeblu powiatowym i wojewódzkim oraz prowadzenie spraw związanych z robotami publicznymi i pracami interwencyjnymi;
 21. prowadzenie postępowania i przygotowywanie projektów zezwoleń oraz decyzji o cofnięciu i wygaśnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 22. pobieranie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
 23. sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy oraz przekazywanie ich drogą elektroniczna do GUS;
 24. kontrolowanie wykonywania przez skazanych nieodpłatnej pracy na cele  społeczne;
 25. prowadzenie obsługi kasowej Gminy;
 26. dokonywanie wypłat gotówkowych z kasy na podstawie źródłowych dochodów kasowych;

7.Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. wymiar czasu pracy –  1 etat;
 2. miejsce w budynku niedostosowanym do potrzeb niepełnosprawnych (brak windy); teren gminy Nowinka.
 3. praca przy komputerze w pozycji siedzącej ponad 4 godziny dziennie;
 4. praca w siedzibie urzędu, kontakty bezpośrednie z petentami;
 5. podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej  6% / nie wynosi co najmniej 6 % *

 * - niepotrzebne skreślić

      5. Termin rozpoczecia pracy: czerwiec 2015r.

8.  Wskazanie wymaganych dokumentów:

1) życiorys (bądź CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

2) kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza osobowego dostępny na stronie http://bip.ug.nowinka.wrotapodlasia.pl  lub w Urzędzie Gminy Nowinka) ,

3) kserokopie świadectw pracy,

4) kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

5) oświadczenie o nie byciu skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6) oświadczenie, że w przypadku wyboru oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiałby wykonywanie obowiązków,

7) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do  podjęcia pracy na wskazanym stanowisku,

8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

9) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Życiorys (CV) powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 roku Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

9. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:

 1. Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Referenta”, w sekretariacie Urzędu Gminy Nowinka , pokój nr 8, w terminie do dnia  27 kwietnia 2015r. do godz. 15.00 osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu).
 2. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 1. Z Regulaminem naboru można zapoznać się w Urzędzie Gminy Nowinka oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ug.nowinka.wrotapodlasia.pl
 2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 87 641-95-20
 3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do  drugiego etapu wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowinka.

 

Wójt

-/-

Dorota Winiewicz

 

                                                                                    

 

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Data wytworzenia: 2015-04-15

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2015-04-15

Data modyfikacji: 2015-04-15

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2015-04-15