ZARZĄDZENIE Nr 11/09
WÓJTA GMINY NOWINKA
Z DNIA 12 stycznia 2009 ROKU

w sprawie przyjęcia procedury kontroli terminowej realizacji zobowiązań i likwidacji nadpłat oraz przyjęcia procedury kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia egzekucji zaległości podatkowych


Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), oraz na podstawie art.4 ust.5 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

Przyjąć opracowaną procedurę kontroli terminowej realizacji zobowiązań i likwidacji nadpłat oraz procedurę kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia egzekucji zaległości podatkowych,
Stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zobowiązuję pracowników Urzędu Gminy do zapoznania się z treścią procedury kontroli oraz przestrzegania w pełni zawartych w niej postanowień.

§ 3.

Wykonania zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
Marek Motybel


Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 11/09
Wójta Gminy Nowinka
z 12 stycznia 2009 r.


Rozdział I
Kontrola terminowej realizacji zobowiązań i likwidacji nadpłat

§ 1.


1. Kontrolę terminowej realizacji zobowiązań wykonuje się przez analizę kont podatników, według stanu na koncie każdego kwartału, po zaksięgowaniu wszystkich wpłat, zwrotów, przypisów i odpisów przypadających do końca analizowanego okresu.
2. Kontrola kont winna być dokonana w terminie nie dłuższym niż 10 dni po upływie każdego kwartału.
3. Osoba prowadząca analityczną ewidencje księgową dokonuje przeglądu zapisów kont podatników w zbiorze, sprawdzając czy należności zostały zapłacone oraz czy nie występuje na koncie nad płata.
4. Jeżeli podatnik nie zapłacił należności w terminie płatności podatku lub raty i do końca miesiąca, w którym, przypada ta płatność, osoba zobowiązana do prowadzenia ewidencji sporządza, nie później niż po upływie 50 dni, upomnienia, które wysyła się do dłużnika za potwierdzeniem odbioru. Koszty upomnienia wynoszą czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez „ Pocztę Polską” za polecenie przesyłki listowej.
5. Nie wysyła się podatnikowi upomnienia, jeżeli wysokość zaległości nie przekracza kwoty 20 zł. W takim przypadku na koniec roku podatkowego sporządza się jedno upomnienie obejmujące cztery zaległe raty i doręcza zobowiązanemu za potwierdzeniem odbioru.
6. Tryb doręczenia wezwań, pism urzędowych, decyzji, nakazów płatniczych oraz postępowania w wypadku niemożności ich doręczenia podatnikom regulują przepisy art. 144- 154c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
7. Jeżeli zaległości objęte upomnieniem nie zostały w całości zapłacone, sporządza się na kwoty zaległe, nie później jak po upływie 30 dni od dnia doręczenia upomnienia, tytuły wykonawcze.
8. Wystawione tytuły wykonawcze wraz z dołączonymi potwierdzeniami odbioru upomnienia lub stwierdzeniem, że upomnienie nie jest wymagane ( z powołaniem przepisu) wpisuje się do ewidencji tytułów wykonawczych i przesyła do właściwego Urzędu Skarbowego. Urząd Skarbowy winien potwierdzić ich odbiór zwracając kopię wykazu. W przypadku, gdy egzekucję prowadzi miejscowy organ egzekucyjny, który jest jednocześnie wierzycielem, tytuły przekazuje się do realizacji odpowiedniej komórce egzekucyjnej.
9. O każdej zmianie stanu zaległości objętej tytułem wykonawczym lub całkowitej likwidacji tej zaległości zawiadamia się niezwłocznie Urząd Skarbowy.
10. W przypadku, gdy przed podjęciem egzekucji należności podatkowych, niezbędne jest przeprowadzenie postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, terminy określone w ust. 4 i 7 stosuje się, poczynając od miesiąca doręczenia decyzji
11. Sposób postępowania z zaległościami przedawnionymi określają przepisy art. 70 § 1- 70a Ordynacji podatkowej.
12.Jeżeli w wyniku prowadzonego postępowania wyjaśniającego nie stwierdzono, by przedawnienie zobowiązania nastąpiło z winy pracownika w wyniku zaniechania czynności windykacyjnych, należy na tę okoliczność sporządzić protokół i dokonać odpisu.

§ 2.

1. W przypadku odroczenia terminu płatności zobowiązania podatkowego ( zaległości podatkowej) lub rozłożenia na raty, pracownik prowadzący ewidencje podatków i opłat w urzędzie czyni stosowną adnotację na koncie podatkowym, a decyzję o uldze dołącza do akt sprawy i odkłada do terminarza.
2. Jeżeli podatnik nie wpłacił w wyznaczonym terminie odroczonego podatku lub wpłacił część wyznaczonej raty, niezwłocznie wystawia się:
a) upomnienie na kwotę pozostała do zapłacenia i doręcza dłużnikowi, – jeżeli istnieje obowiązek lub nie doręczono go wcześniej,
b) tytuł wykonawczy na zaległości i przekazuje do właściwego urzędu skarbowego. ( komórki egzekucyjnej),
c) zawiadomienie organu podatkowego o wygaśnięciu decyzji o uldze, w celu prowadzenia dalszej egzekucji ( w przypadku gdy wcześniej przekazano tytuł do realizacji i otrzymano postanowienie organu egzekucyjnego o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego).
3. Jeżeli w terminie określonym w decyzji podatnik nie dokonał zapłaty odroczonego podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub nie zapłacił którejkolwiek z rat, na jakie zostały rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę, terminem płatności podatku lub zaległości podatkowej objętej odroczeniem lub rata staje się odpowiednio termin określony w art. 47 § 1-3 ustawy Ordynacja podatkowa.

§ 3.

1. W zakresie postępowania upominawczego należy stosować zasady określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej ( Dz. U. Nr 137, poz. 1543).
2. Należności pieniężnej, co do których egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia, określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. Nr 137, poz.1541).
3. Opłaty za czynności egzekucyjne reguluje ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.)
4. W zakresie naliczania odsetek za zwłokę należy stosować zasady określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22. 08.2005 r. sprawie naliczania odsetek za zwłokę, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach ( Dz. U. NR 165, poz.1373)

§ 4.


1.Powstałe nadpłaty na kontach podatkowych likwiduje się w sposób podany poniżej:
1) Nadpłaty podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba, że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, z zastrzeżeniem pkt. 2
2) Nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku- na poczet przyszłych zobowiązań, chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot.
3) Jeżeli nadpłata zostanie zaliczona na niewymagalne jeszcze zobowiązanie podatkowe tego samego rodzaju, to przy najbliższym wymiarze tego zobowiązania potrąca się kwotę nadpłaty, zmniejszając odpowiednio saldo na koncie podatnika.
4) W celu dokonania zwrotu lub zaliczki nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe albo przelania jej na inny rachunek, na wniosek podatnika, sporządza się polecenie księgowania.
5) Postanowienie zawarte w pkt. 2 stosuje się odpowiednio do zaliczenia nadpłaty inkasenta.

§ 5.

1.Wyciągi z rachunków bankowych, polecenia księgowania, dowody wpłat, zwrotów
oraz przeksięgowań stanowiące podstawę księgowania i udokumentowania zapisów
księgowych w analitycznej ewidencji podatkowej, przechowuje się w porządku
chronologicznym za poszczególne miesiące.
2.Wgląd do kont mogą mieć kierownik jednostki, kierownik wydziału, podatnik,
przedstawiciel organów kontroli i organów ścigania, w obecności pracownika
prowadzącego ewidencję podatków i opłat.

§ 6.

W sprawie nieuregulowanych w niniejszej instrukcji zastosowanie mają przepisy prawne powszechnie obowiązujące.


Rozdział II

Procedura kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia egzekucji zaległości podatkowych

§ 7.

1. Objąć kontrolę wewnętrzną wyrywkowo terminowość zapłaty zobowiązań
pieniężnych w zakresie płacenia następujących podatków:
a. od osób prawnych w zakresie płaceni następujących podatków:
- podatek od nieruchomości
- -podatek od środków transportowych
- podatek rolny
- podatek leśny
b. od osób fizycznych w zakresie płacenia następujących podatków:
- podatek od nieruchomości
- -podatek od środków transportowych
- podatek rolny
- podatek leśny
2. Ustalić, czy na należności nie zapłacone w terminie określonym w decyzjach lub
wynikających z przepisu prawa zostały wysłane zobowiązanym upomnienia
z zagrożeniem wszczęcia egzekucji, zgodnie z terminami określonymi
w Rozdziale I -§ 1, punkt 4 i 7 niniejszego zarządzenia.
3. Sprawdzić wyrywkowo wysłane upomnienia oraz prowadzoną ewidencję tych
upomnień.
4. Sprawdzić wyrywkowo otrzymane potwierdzenia odbioru upomnienia i czy
w przypadku nie otrzymania potwierdzenia odbioru upomnienia w ciągu
dwudziestu dni od daty nadania jest składana reklamacja w siedzibie poczty
polskiej.
5. Sprawdzić wyrywkowo terminowość wystawiania tytułów wykonawczych
do Urzędów Skarbowych oraz prowadzoną ewidencję.
6.Ustalić, czy inspektor ds. Księgowości podatkowej współpracuje z Urzędami
Skarbowymi w sprawach związanych ze sposobem załatwiania wniosków
egzekucyjnych.
7. Ustalić czy inspektor ds. księgowości podatkowej zawiadamia na bieżąco organ
egzekucyjny o każdej zmianie wysokości egzekwowanej należności, jej
odroczeniu, rozłożeniu na raty, umorzeniu lub zapłaceniu.
8. Prowadzić właściwy nadzór nad pracami organu podatkowego do którego
obowiązków między innymi należy systematyczne kontrole terminowości zapłaty
oraz do przesyłania tytułów wykonawczych do organu egzekucyjnego, zgodnie z terminami określonymi w Rozdziale I § 1,punkt 4 i 7 niniejszego zarządzenia.
9.Sprawdzić czy prowadzone są przez organ podatkowy inne rodzaje egzekucji nie
wynikające z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, np.
rozmowy z podatnikami zalegającymi z płaceniem podatków, w czasie
których można ustalić przyczyny występowania zaległości

Wójt Gminy
Marek Motybel

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Nowinka

Wytwarzający/odpowiadający: Nowinka Urząd Gminy

Wprowadzający: Nowinka Urząd Gminy

Data wprowadzenia: 2009-02-12

Modyfikujący: Nowinka Urząd Gminy

Data modyfikacji: 2009-02-12

Opublikował: Nowinka Urząd Gminy

Data publikacji: 2009-02-12